ارزیابی ویژگی‌های مخزنی سازند سروک در میدان نفتی یادآوران بر اساس داده‌های پتروگرافی و پتروفیزیکی

نویسنده

گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، استهبان، ایران

چکیده

میدان یادآوران یکی از میادین نفتی ایران است که در فاصله ۱۳۰ کیلومتری باختر اهواز در نقطه صفر مرزی با عراق و درمجاورت تالاب هورالهویزه قرار گرفته و با میدان مجنون عراق، در مخزن نفتی مشترک است. مهمترین مخزن این میدان، سازند سروک (آلبین بالایی-تورونین) به همراه سازند ایلام از گروه بنگستان دومین مخزن نفتی مهم حوضه زاگرس را پس از سازندآهکی آسماری تشکیل می دهند. به منظور ارزیابی ویژگی های مخزنی سازند سروک بر اساس داده های پتروفیزیکی و پتروگرافیکی در میدان نفتی یادآوران تعداد 1 حلقه چاه انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس بررسی کراس پلات های انتخابی سنگ شناسی غالب سازند سروک ربا ضخامت 640 متر در چاه مورد مطالعه سنگ آهک تعیین شد. بر اساس مطالعه 500 مقاطع نازک تهیه شده از خرده های حفاری و مغزه ها تعداد 10 ریز رخساره کربناته شناسایی گردید که در یک رمپ کربناته هم شیب رسوبگذاری شده اند. فرایندهای دیاژنزی عمده که بر روی سازند سروک تأثیرگذار بوده‌اند شامل نوشکلی، زیستآشفتگی، میکرایتی شدن، دولومیتی شدن، انحلال، سیمانی شدن، فشردگی، پیریتی شدن، هماتیتی شدن و شکستگی هستند. انواع اصلی تخلخل‌های شناسایی شده در سازند سروک به ترتیب شامل تخلخل حفره‌ای، درون دانه‌ای، بین دانه‌ای، قالبی و شکستگی‌های میکروسکوپی است که درصد تخلخل حفره‌ای از سایر تخلخل های شناسایی شده بیشتر است. مجموع مطالعات پتروگرافیکی و پتروفیزیکی نشان داد که می توان مخزن سروک را در ناحیه مورد مطالعه به تعداد 5 زون مخزنی اصلی و 4 زیر زون مخزنی فرعی (در مجموع 9) زون ..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Properties Reservoirs Assessment of Sarvak Formation in Yadavaran Oil Field Based on petrographical and Petrophysical data

نویسنده [English]

  • R. Mirzaee Mahmoodabadi
چکیده [English]

Yadavaran oil field is one of the oil fields in Iran which located 130 km west of Ahwaz, at a zero point border with Iraq and in the vicinity of the Hural Hoveyzah wetland, and is located in the Iraqi Majnoon field in a joint oil reservoir. The most important reservoir of this field is the Sarvak Formation (Upper Albian- Turonian) from the Bangestan Group which, together with the Ilam Formation, forms the second major reservoir of Zagros Basin after the Asmari Formation. In order to evaluate the reservoir characteristics of the Sarvak Formation based on petrophysical and petrographical data in Yadavaran oilfield, one well was selected and analyzed. Based on the petrophysical cross plots, Sarvak Formation with the thickness of 640 meters is conformed of limestone. Based on the study of 500 thin sections of the cutting samples and cores, 10 carbonate microfacies were identified that were deposited in a carbonate ramp. Major diagenetic processes affecting the Sarvak Formation include neomorphism, bioturbation, micritization, dissolution, cementation, compaction, piritization, hematitization, and fractures. The main types of porosities identified in Sarvak Formation are vuggy porosity, intercrystaline, molding, and microscopic fractures, which have higher permeabilities than the other porosities detected. The sum of petrographic and petrophysical studies showed that the Sarvak reservoir can be divided into 5 main reservoir zones and 4 sub-reservoir zones (9 in total) in the study area. Zone number 2, sub-zone 4-1, 4-3, and some parts of sub-zone 5-2 have good reservoir quality. Studies also showed that ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Yadavaran Oil Field"
  • "Reservoiers"
  • "Properties"
  • "Petrophysic"
  • Sarvak Formation"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400
  • تاریخ دریافت: 07 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 25 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 26 تیر 1400