آنالیز رخساره‌ها، شرایط رسوبی و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی دﻳﺎژﻧزی مخزن آسماری در میدان نفتی قلعه‌نار

نویسندگان

1 استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

2 استادیار گروه پژوهش زمین‌شناسی نفت، پردیس بالادستی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

ﺳﺎزﻧﺪ آﺳﻤﺎری ﺑﻪ ﺳﻦ اﻟﻴﮕﻮﻣﻴﻮﺳﻦ، یکی از سازندهای مخزنی مهم در حوضه زاگرس است. این سازند در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻳﺮان از سنگ‌های ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ تشکیل شده و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ شامل ماسه‌سنگ و سنگ‌های ﺗﺒﺨﻴﺮی است . در این مطالعه یک چاه از میدان قلعه‌نار از نظر رخساره‌، محیط رسوبی و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی دﻳﺎژﻧزی مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه مقاطع نازک سازند آسماری در چاه مورد مطالعه نشان می‌دهد که سازند مذکور از تناوبی از سنگ‌های دولومیتی و آهکی تشکیل شده است. با توجه به بررسی‌های پتروگرافی در نهشته‌های سازند آسماری 3 مجموعه رخساره A، B و C متشکل از 10 زیررخساره کربناته شناسایی شده که در زیرمحیط‌های پهنه جزرومدی (بالای جزرومدی و بین جزرومدی)، لاگون و پشته‌های ماسه‌ای اائیدی نهشته‌ شده‌اند. بر اساس ویژگی‌هایی چون فقدان رخساره‌های ریفی، فراوانی رخساره‌های االیتی و گسترش پهنه‌های جزرومدی می‌توان نتیجه گرفت که این رخساره‌ها دریک رمپ کربناته هم‌شیب نهشته شده‌اند. بر اساس مطالعات رسوب‌شناسی ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی دﻳﺎژﻧزﻲ مختلفی بر روی این نهشته‌ها تأثیر گذاشته‌اند که از میان آن‌ها می‌توان به سیمانی شدن، انیدریتی شدن، نئومورفیسم، میکریتی شدن، آشفتگی زیستی، انحلال، فشردگی و دولومیتی شدن اشاره نمود. این مطالعه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻪ ﻣﺤﻴﻂ دﻳﺎژﻧﺰی درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﺘﺌﻮرﻳﻜﻲ و دﻓﻨﻲ در اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ شده‌ است که فرایندهای انحلال، دولومیتی شدن تأثیر مثبتی بر تخلخل و ایجاد کیفیت مخزنی داشته‌ و سیمانی شدن (سیمان‌های هم‌بعد و دروزی) ، فشردگی و انیدریتی شدن تأثیر منفی بر آن داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Microfacies, Sedimentary Conditions and Diagenetic processes of the Asmari Reservoir in Qaleh Nar Field

نویسندگان [English]

  • L. Fazli 1
  • K. Rezaeeparto 2
چکیده [English]

The Olig-Miocene Asmari Formation is one of the most important reservoir rocks in Zagros basin and composed of carboantes rocks and locally sandstone and evaporates in southwest Iran. In this research, microfacies, depositonal environemt and diagenetic processes of this formation in a well in Qaleh Nar field have been investigated. Thin section studies indicates that this formation mainly consist of dolomite and limestone. Based on petrographic analysis 3 facies association have been identied in the studied interval namely A, B and C which includes 10 microfacies. The microfacies are attributed to tidal flat (upper intertidal and intertidal), lagoon and shoal. The lack of great barrier reefal microfacies, abundant oolithic microfacies and wide distribution of tidal flat indictes that the Asmari Formation was deposited in a carbonate homoclinal ramp. Sedimentological studies indicate that different diagenetic processes have been affected on the studied interval including cementation, anhyiritzaiton, neomorphism, micritization, bioturbation, dissolution, compaction and dolomitization. These processed have been occurred in three diagenetic environments including marine, meteoric and burial. Among all, dolomtiztion, dissolution and fractureing have positive effects on porosity and enchance reservoir quality, with cementation and anhyritzation have negative effect on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Asmari Formation"
  • "Qahleh Nar Field"
  • " facies"
  • "carbonate ramp"
  • "dolomitizaion"