ریزرخساره ها،محیط رسوبی و توالی های دیاژنزی سنگ های کربناته سازند آسماری (تاقدیس چناره، جنوب لرستان)

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشجوی دکتری، رسوب‌شناسی و سنگ رسوب، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان،ایران

4 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد چینه شناسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

به منظور درک تاریخچه رسوبگذاری سنگ های کربناته سازند آسماری، برش چینه شناسی به ضخامت 145 متر در جنوب لرستان انتخاب گردید . لیتولوژی این سازند تناوبی از سنگ آهک نازک لایه، متوسط لایه، ضخیم تا خیلی ضخیم لایه می باشد. نمونه های برداشت شده از این برش 145 نمونه می باشد که از لحاظ محیط رسوبی و فرآیند های دیاژنزی مورد بررسی قرار گرفتند بر اساس شواهد صحرایی و مطالعات مقاطع نازک میکروسکوپی با توجه به عدم شواهدی از جمله ساخت چشم پرنده ای، حفرات استروماتاکتیس، ساختم ان های تی پی، قطعات اینتراکلستی ، کانی های تبخیری و نبود آثار و ساختمان های حاصل از خشک شدن رسوبات و همچنین نبود رسوبات لغزشی و ریزشی در نهایت منجر به شناسایی 7 ریزرخساره مربوط به 4 کمربند رخساره ای لاگون، سد، بخش محدود شده (رمپ میانی) و رمپ داخلی گردید . در این برش چندین فرآیند دیاژنزی مانند میکریتی شدن، نوریختی (افزایشی و کاهشی)، سیمانی شدن ( سیمان هم محور، هم ضخامت فیبری، هم بعد، بلوکی، دروزی و پوئی کیلوتوپیک) ، فشردگی (مکانیکی و شیمیایی )، انحلال (وابسته به فابریک و غیر وابسته به فابریک)، جانشینی (پیریتی شدن، سیلیسی شدن و دولومیتی شدن) و تعیین مدل دیاژنزی شده است. براساس شواهد پتروگرافی، توالی پاراژنتیکی نهشته های سازند آسماری در این برش در چهار محیط دریایی، آب شیرین، تدفینی و بالاآمدگی تفسیر شده است. سه مرحله دیاژنزی یعنی دیاژنز اولیه ( ائوژنز) ، دیاژنز میانی (مزوژنز ) و دیاژنز نهایی ( تلوژنز ) برای نهشته های مورد مطالعه تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microfacies, sedimentary environment and diagenetic processes of carbonate rocks of the Asmari Formation( Chenareh Anticline, South Lorestan)

نویسندگان [English]

  • S. M. R. Emami Meybodi 1
  • I. Maghfouri Moghadam 2
  • M. Sedaghatnia 3
  • A. Barmal 4
چکیده [English]

In order to understand the sedimentation history of carbonate rocks of Asmari Formation, a 145 m thick stratigraphic section was selected in the south of Lorestan. The lithology of this periodic formation is from thin-layer, middle-layer limestones, thick to very thick-layered. The samples taken from this section are 145 samples that were examined in terms of sedimentary environment and diagenetic processes based on field evidence and studies of thin microscopic sections and due to the absence of evidence such as the construction of bird eyes. , Stromatactis cavities, Typical structures, Intracellular components, Evaporative minerals and the absence of traces and structures resulting from sediment drying as well as the absence of slippery and sedimentary sediments (turbidites, intraclasts and sections) Finally, it led to the identification of 7 micro-defects related to 4 lagoon facies belts, dam, restricted section (middle ramp) and internal ramp. In this section, several diagenetic processes such as micriticization, morphology (increasing and decreasing), cementation (coaxial cement, fibrous thickness, dimensional, block, joint and kilotopic dynamics), compaction (mechanical and chemical), dissolution (dependent To fabric and non-fabric dependent), substitution (pyritization, silicification and dolomitization) and diagenetic modeling. Based on petrographic evidence, the paragenetic sequence of Asmari Formation deposits in this section has been interpreted in four marine environments, freshwater, burial and uplift. Three stages of diagenesis, namely primary diagenesis (eogenesis), middle diagenesis (mesogenesis) and final diagenesis (telogenesis) have been determined for the studied deposits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sedimentary environment
  • Diagenesis
  • Asmari
  • Lurestan