مطالعۀ رسوب شناسی و ژئوشیمی افق خاک دیرینه در مرز سازندهای نیزار و کلات(کرتاسه فوقانی)در شرق حوضه رسوبی کپه ‏داغ

نویسندگان

1 زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین شناسی

3 دانشگاه فردوسی مشهد

4 گروه زمین شناسی - دانشکده علوم - دانشگاه فردوسی

چکیده

چکیده
برش مورد مطالعه واقع در تنگ نیزار و در فاصله 115 کیلومتری مشهد است که، شامل واحد شیلی و مارنی بخش فوقانی سازند نیزار، و بخش زیرین سازند کلات است که در بردارنده ماسه سنگ با میان لایه‏ های شیلی است. در مرز این دو سازند، خاک دیرینه از نوع اکسی سولی شناسایی شده‏ است. واحد اکسی سولی مورد مطالعه دارای اشکال ماکرو مورفولوژی و میکرو مورفولوژی ویژه ‏ای است، به طوری که وجود غالب میکرو فابریک بتا، به فعالیت میکرو ارگانیسم ها در تشکیل این افق خاک دیرینه دلالت می‏نماید. فشار دی اکسید کربن دیرینه در این برش از10/2237 تا 08/2981 اندازه گیری شده‏است که حدود 99/7 تا 65/10برابر مقدار کنونی است و با مقادیر مدلسازی شده برای آن زمان در سایر مناطق دنیا مطابقت دارد. علاوه بر فعالیت های بیوژنیک، نوسانات سطح ایستابی(پایین افتادگی سطح آب دریا) نقش مهمی در تشکیل خاک دیرینه این برش داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

sedimentological and geochemical studies of a paleosol horizon at the boundary of the Neyzar and Kalat Formations (Upper Cretaceous) in the eastern Kopet-Dagh basin

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Keshmiri 1
  • Mohammad Hossein Mahmudy Gharaie 2
  • Reza Moussavi-harami 3
  • Asadollah Mahboubi 4
1 Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran
2 Department of Geology. Faculty of Science. Ferdowsi Univercity of Mashhad. Mashhad. Iran
3 Ferdowsi University of Mashhad
4 Department of Geology- Faculty of Science- Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The studied section is located at the Tange-Neyzar, 115 km NE Mashhad. The upper part of the Neyzar Formation consists of shale and marl, while the basal parts of Kalat Formatiom is composed of sandstone unit with interbedded shale. An oxisol type has been identified at the boundary between these formations. There are characteristics macromorphological and micromorphological features in this oxisol unit. The occurrence of beta microfabric indicates the role of micro-organisms activities in the formation of the palaeosol. The geochemical studies indicate that the average paleotemperature is 11˚ C. The paleo-rainfall varies from 818.66 to 1563 mm (with an average 1200 mm). The pressure of CO2 was measured from 2237.10 to 2981.08, which is 7.99 to 10.65 times the current value. It corresponds to the modeled values for that geological time in the other areas of the world. In addition, the fluctuation of water-stable (falling at sea level) played a critical role in the development of palaeosol in this section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paleosol
  • Oxisol
  • Tang-e-Neyzar
  • Kopet dagh basin