شواهد رسوب شناسی و ژئوشیمیائی گذر آپتین به آلبین در فروافتادگی دزفول - حوضه رسوبی زاگرس

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین شناسی

3 علوم پایه/گروه زمین شناسی/دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مطالعه توالی آپتین-آلبین در بسیاری از نقاط حوضه زاگرس و صفحه عربی به دلیل ناپیوسته بودن رسوبات این بازه زمانی همواره با محدودیت مواجه بوده است. برش تنگ ماغر که در فروافتادگی دزفول واقع شده است از معدود توالی های پیوسته رسوبات دریایی آپتین-آلبین در صفحه عربی است که مطالعه بر روی آن اطلاعات با ارزشی را در مورد وضعیت اقیانوس شناسی دیرینه این بازه زمانی در اختیار قرار می دهد. در این مطالعه سعی شده است تا علاوه بر مطالعه ریزرخساره های رسوبی با استفاده از پتروگرافی مقاطع نازک، روند تغییرات %TOC و %CaCO3 در رسوبات گذر آپتین-آلبین به منظور تحلیل وضعیت اقیانوسی، مورد بررسی قرار گیرد. در برش تنگ ماغر، میزان TOC در قاعده آشکوب آلبین به 8/5 درصد رسیده است که حاکی از وجود شیل سیاه در این بخش می باشد. این یافته مهم در کنار داده های بایواستراتیگرافی مطالعات پیشین توانسته است تا علاوه بر تعیین جایگاه کرونواستراتیگرافی این شیل ، امکان تطابق دقیق آن را با دیگر افق های شیل سیاه در سایر حوضه های رسوبی برقرار سازد. تغییرات میزان CaCO3 نیز در لایه های مختلف با مقادیر متفاوت به ثبت رسیده است که مهمترین این نوسانات از نظر تفسیرهای پالئواکولوژی در انتهای آپتین و لایه های ابتدایی آلبین بوده است که با کاهش قابل توجه در میزان CaCO3 شناخته شده است. این موضوع در تلفیق با اطلاعات فسیل شناسی موجود می تواند موید شرایط اسیدی آب دریا در زمان ته نشست رسوبات گذر آپتین-آلبین باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sedimentological and geochemical evidence of Aptian-Albian transition in Dezful Embayment, Zagros sedimentary basin

نویسندگان [English]

 • Haniyeh Ghayeni 1
 • Mohammad Hosein Mahmoudy Gharaie 2
 • Reza Mousavi Harami 1
 • Mohammad Vahidinia 3
 • javad sharifi 1
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdowsi University of Mashhad
3 Ferdowsi University of ,Mashhad
چکیده [English]

The study of Aptian-Albian sequence in many parts of the Zagros Basin and the Arabian plate has always been limited due to the discontinuity of sediments during this period. The Tang-e Maghar, located in the Dezful Embayment, is one of the few continuous sequences of the Aptian-Albian marine sediments on the Arabian plate, the study of which provides valuable information about the paleogeological status of this period. In this study, in addition to examining the trend of changes in% TOC and% CaCO3 values through the Aptian-Albian transition sequence in order to analyze the state of the oceans, sedimentary micro-losses have also been investigated using a thin section study. In the Tang-e Maghr section, the TOC level at the base of the albino turbulence has reached 5.8%, which indicates the presence of black shale in this section. This important finding, along with the biostratigraphic data of previous studies, in addition to determining the chronostratigraphic position of this shale, has made it possible to accurately match it with other black shale horizons in other sedimentary basins. Changes in CaCO3 levels have also been recorded in different layers with different values. The most important of these fluctuations in terms of paleoecological interpretations have been at the end of Aptian and the beginning layers of Albian, which is known for a significant decrease in CaCO3 levels. This combined with fossil data from previous studies can confirm the acidic conditions of seawater at the time of Aptian-Albian sediment deposition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tang-e Maghar Section
 • Aptian-Albian
 • Black shale
 • %TOC
 • microfacies

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 10 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 24 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401