دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، تیر 1402، صفحه 1-284 
شواهد رسوب شناسی و ژئوشیمیایی گذر آپتین به آلبین در فروافتادگی دزفول (حوضه رسوبی زاگرس)

صفحه 26-41

10.22084/psj.2022.26211.1351

هانیه قاینی؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد وحیدی نیا؛ جواد شریفی


ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند میشان در جنوب کوار

صفحه 144-165

10.22084/psj.2022.25712.1335

فروغ ابراهیمی؛ مهناز پروانه نژاد شیرازی؛ رضا صادقی؛ رویا فناطی رشیدی