معرفی ایکنوفاسیس های قاره ای از نهشته های آبرفتی رودخانه ای نئوژن شهر بیرجند

نویسنده

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر ایکنولوژی قاره‌ای اهمیت زیادی در مطالعات چینه‌شناسی، آنالیز حوضه و جغرافیای دیرینه پیدا کرده و کاربرد زیادی در شناخت پارامترهای محیطی و شرایط زیستی گذشته دارد. منطقه مورد مطالعه در شهر بیرجند جزء زون رسوبی- ساختاری شرق ایران محسوب می‌شود و شامل نهشته‌های رسوبی آبرفتی به سن نئوژن است. بر اساس مطالعات قبلی، نهشته‌های آبرفتی فوق شامل رخساره‌های کنگلومرایی، ماسه‌سنگی و گل‌سنگی هستند که بر مبنای اختصاصات بافتی و ساختمان‌های رسوبی خود در سیستم رودخانه‌ای بر‌جای گذاشته شده‌اند. رخساره‌های سنگی، مجموعه‌های رخساره‌ای و فراوانی نهشته‌های جریان گراویته‌ای رسوب و رسوبات پرکننده کانال در نهشته‌های آبرفتی مورد مطالعه نشان‌دهنده وجود یک سیستم رودخانه‌ای بریده بریده نزدیک به منشأ در زمان نئوژن است. مشاهدات صحرایی نهشته‌های ماسه‌ای و گلی پادگانه‌های آبرفتی مورد مطالعه نشان‌دهنده وجود اثرفسیل‌های قاره‌ای در این رسوبات است. بر اساس اثرفسیل‌های مشاهده شده در این رسوبات، دو ایکنوفاسیس Coprinisphaera و Skolithos و شش ایکنوجنس متمایز در این نهشته‌های قاره‌ای قابل تفکیک است که نهشته‌شدن این رسوبات در بخش‌های مجاور کانال فعال و دشت سیلابی سیستم رودخانه‌ای را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of continental ichnofacies from Neogene alluvial deposits of Birjand city

نویسنده [English]

  • Maryam Mortazavi Mehrizi
Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Birjand, Birjand. Iran
چکیده [English]

In recent years, continental ichnology has gained great importance in the stratigraphy, basin analysis and paleogeography studies and widely used in understanding environmental parameters and paleoecological conditions. The study area in the Birjand city is a part of the sedimentary-structural zone of eastern Iran and includes alluvial sedimentary deposits with Neogene age. Based on the previous studies, the above-mentioned alluvial deposits include conglomerate, sandstone and mudstone lithofacies which were deposited in the fluvial system based on their textural features and sedimentary structures. Lithofacies, facies associations and the abundance of sediment gravity flow and channel-fill deposits, in the studied alluvial deposits indicate the existence of a braided fluvial system close to the source during the Neogene time. Field observations of the sand and mud deposits of the studied alluvial terraces indicate the presence of continental trace fossils in these sediments. Based on the observed burrows of these sediments, two Coprinisphaera and Skolithos ichnofacies and six distinct ichnogenus can be distinguished in these continental deposits, which confirm the deposition of these sediments in the adjacent parts of active channel and floodplain of fluvial system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coprinisphaera ichnofacies
  • Skolithos ichnofacies
  • Alluvial terraces
  • Neogene
  • North of Birjand

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401
  • تاریخ دریافت: 12 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 24 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 27 شهریور 1401