معرفی نهشته های جریان گرانشی و محیط رسوبی سازند ایلام در زیرزون لرستان، باختر ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

3 استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

سازند ایلام با سن کرتاسه پسین در  باختر حوضه زاگرس (باختر ایران) در منطقه ایلام (کمربند چین­خورده زاگرس) در برش­های مهدی­آباد و کوه ورزرین به منظور شناسایی رخساره­های سنگی، ریزرخساره­ها و محیط رسوبی بررسی شده است. سازند ایلام در برش­های مورد مطالعه از تناوب سنگ­آهک و سنگ­آهک آرژیلیک تشکیل شده است. این سازند شامل سه ریز­رخساره (1- پکستون/ وکستون حاوی فرامینیفر پلانکتونیک، 2- رودستون/ پکستون/ وکستون حاوی دوکفه­ای بنتیک و فرامینیفر پلانکتونیک و 3- رودستون/ پکستون/ وکستون حاوی فرامینیفر­های پلانکتونیک- بنتیک است که در دو زون (کمربند) رخساره­ای شیب و پاشنه­شیب رسوب نموده­اند. شواهدی مانند سطح فرسایشی زیرین، دانه­بندی تدریجی عادی، آمیختگی بسیار کم طبقات رسوبی، فراوانی رخساره­های آب ژرف، زوج­لامینه­های رسوبی، ضخامت زیاد طبقات، جابجایی و آمیختگی اجزای زیستی پلانکتونیک (ژرف) و بنتیک (کم­ژرفا)، چین­های ریزشی و ساختار­های تغییر­ شکل­یافته بزرگ­ مقیاس همگی نشان­دهنده عملکرد جریان­های گرانشی بر انتقال و رسوب­گذاری بخشی از توالی­های مطالعه­ شده سازند ایلام است. این زون رخساره­ای با توجه به بافت نهشته­های تشکیل­دهنده و ضخامت لایه­های سنگ­آهک آرژیلیک (لایه­های دارای کانی­های رسی) به سه بخش فوقانی، میانی و ژرف طبقه­بندی شده است. با توجه به نبود رسوبات بخش بالای پلت­فرم در برش­های مورد مطالعه، امکان تمایز  پلت­فرم کربناته از نوع رمپ یا شلف در این پژوهش میسر نگردید. هرچند با توجه به فراوانی نهشته­های جریان­های گرانشی، وجود یک شلف کربناته محتمل­تر به نظر می­رسد. با توجه به مشاهده نهشته­های گراویت در بخشی از توالی­های مطالعه­ شده (زون رخساره­ای پاشنه شیب) به نظر می­رسد که یک حاشیه پلت­فرم کربناته (شلف؟) با دو بخش میانی (شیب) و خارجی (پاشنه شیب)، جایگاه رسوب­گذاری سازند ایلام در برش­های مورد مطالعه بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of gravity flow deposits and depositional environment of the Ilam Formation in the Lurestan subzone, W Iran

نویسندگان [English]

  • R. Behbahani 1
  • H. Mohseni 2
  • Y. Ezampanah 3
  • S. Khodabakhsh 2
1 Ph. D., student., Dept., of Geology, Faculty of Sciences, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Assoc. Prof., Dept., of Geology, Faculty of Sciences, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Assist. Prof., Dept., of Geology, Faculty of Sciences, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The late Cretaceous Ilam Formation in the western part of the Zagros basin (W Iran) was inspected in two outcrops (namely Mehdiabad and Kuh-e Varzarin sections) which are located in the Ilam province (in the Zagros fold belt). The purpose of this research was to identify the lithofacies, microfacies and depositional environment of the Ilam Formation. This formation consists of limestone and argillaceous limestone which comprise three microfacies (planktonic foraminifera wackestone/packstone, planktonic foraminifera-benthic bivalve wackestone/packstone/rudstone, benthic-planktonic foraminifera wackestone/packstone/rudstone that were deposited in two facies zones (c.f. slope and toe of slope). Evidence of the gravity flow including basal truncation (erosional) surface of beds, normal grading, weak amalgamation, abundant deep-water facies, coupled laminae, relatively thick gravite beds, mixed planktonic (deep water) and benthic (shallow water) biota, large scale slump folds and deformed structures, attest the influence gravity flows which transported the shallow water sediments into the deep setting. Poor quality of the outcrops and lack of well-preserved sedimentary structures makes it impossible to discriminate between various types of sediment gravity flow deposits (gravites). Gravites are observed only in the toe of slope facies zone. This facies zone in turn is classified into three parts including upper, middle and deep parts according to the texture and the argillaceous limestone beds thickness. Due to ack of platform top deposits, it was not possible to distinguish the carbonate platform type (ramp versus shelf type). However, the overwhelming resedimented carbonate facies points toward a carbonate shelf rather than a ramp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zagros fold belt
  • Ilam Formation
  • carbonate platform
  • gravity flow
  • gravite
اژدری. ا.، شاوردی، ت (1384) نقشه زمین­شناسی 100000/1 کرند. سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
اسدی­مهماندوستی، ا.، دانشیان، ج.، محمد­پناه، م. ف (1398) بررسی ویژگی­های رسوبی- دیاژنزی و ژئوشیمیایی سازند ایلام در شمال ­غرب آبدانان، کبیر­کوه. نشریه پژوهـش­های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، شماره 77، ص 77-104.
اسدی­مهماندوستی، ا.، عبدالملکی، س.، قلاوند، ه (1396) ریزرخساره­ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند ایلام در یکی از میدان­های نفتی دشت آبادان. نشریه رسوب­شناسی کاربردی، شماره 9، ص 21-39.
اسدی، ب.، صادقی، ع (1394) زیست­چینه­نگاری سازند ایلام در تاقدیس­های کبیر­کوه (برش هولستم-پشته) و سورگاه (برش مهدی­آباد) و مقایسه آن با برش نمونه. فصلنامه علوم زمین، شماره 97، ص 141-150.
بخشنده، ل.، محتاط، ط.، بخشنده، ح.، سنماری، س (1393) زیست­زون­بندی و فراوانی روزن­بران در برش تیپ سازند ایلام. فصلنامه علوم­زمین، شماره 92، ص 75-84.
بخشی، ا.، آدابی، م. ح.، صادقی،  ع.، کاووسی، م. ع (1400) ریز­رخساره­ها، محیط­های رسوبی و فرایند­های دیاژنزی سازند ایلام در دو طرف گسل­های بالارود و پیشانی کوهستان (جنوب ناحیه لرستان و شمال دزفول شمالی). نشریه رسوب­شناسی کاربردی، دوره 11، جلد 21.
بهبهانی، ر.، محسنی، ح.، خدابخش، س.، آتش­مرد، ز (1390) شواهد رسوبات توفانی و توربیدایتی در سازند پابده، شمال و جنوب باختر حـوضه زاگـرس. نـشریه پژوهش­هـای چینه­نگاری و رسوب­شناسی، شماره 42، ص 73-96.
توکلی، و (1397) بررسی توالی­های توفانی سازند کربناته کنگان در بخـش مرکزی خلـیج­فـارس. نشـریه پژوهـش­های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، شماره 73، ص 83-100.
جعفری­درگاهی، ه.، کمالی، م. ر.، معماریانی، م (1388) مقایسه ژئوشیمیایی نفت­های مخازن ایلام و سروک در میادین مارون و کوپال با استفاده از خواص فیزیکی و شیمیایی نمونه­های مورد مطالعه. نشریه پژوهش­های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، شماره، 36، ص 67-80.
حسنی­گیو، م.، ابرقانی، ا (1388) بررسی نقش رخساره­ها و نوع تخلخل در کنترل کیفیت مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی ناحیه دزفول شمالی، دشت آبادان. مجله علوم دانشگاه تهران، شماره 3، ص 53-62.
حسینی، س. ه (1390) رخساره­ها، محیط رسوبی و چینه­نگاری سکانسی گروه بنگستان در چاه­های توسن 2، گورزین 1 و برش سطحی خمیر، جنوب شرق زاگرس. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، 123 ص.
خانجانی، م.، موسوی­حرمی، ر.، رحیم­پور­بناب، ح.، کمالی، م. ر.، چهرازی، ع (1395) محیط رسوبی، دیاژنز و چینه­نگاری سکانسی سازند ایلام در میدان نفتی سیری الوند. فصلنامه علوم زمین، شماره 95، ص 253-262.
خانجانی، م.، موسوی­حرمی، ر.، رحیم­پوربناب، ح.، کمالی، م. ر.، چهرازی، ع (1394) تعیین لایه­های مخزنی سازند ایلام بر اساس مطالعات رخساره­ای و لرزه­ای در جنوب شرقی خلیج فارس. نشریه پژوهش نفت، شماره، 85-1، ص 113-127.
خدائی، ن.، رضائی، پ.، هنرمند، ج.، عبدالهی­فرد، ا (1399) تحلیل ریز­رخساره­ها، محیط رسوبی و چینه­نگاری سکانسی سازند ایلام (کنیاسین؟-سانتونین) در شمال باختری دشت آبادان. نشریه پژوهش­های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، شماره 81، ص 109-134.
خسرو­تهرانی، خ.، باغبانی، د.، کشانی، ف.، عمرانی، م (1389) یافته­های نوین در چینه­نگاری زیستی سازند ایلام در کوه عسلویه (حوضه زاگرس). فصلنامه علوم زمین، شماره 78، ص 53-60.
خشنود­کیا، م (1399) محیط رسوبی، چینه­نگاری لرزه­ای، دیاژنز و نقش توزیع کوریدور­های شکستگی در تولید هیدروکربور مخزن بنگستان اهواز (سازند­های ایلام و سروک). رساله دکترا، گرایش رسوب­شناسی و سنگ­شناسی رسوبی، دانشگاه شهید بهشتی، 222 ص.
دانشیان، ج.، باغبانی، د.، خسروتهرانی، خ.، فضلی، ل (1388) زیست­چینه­نگاری روزن­بران نهشته­های سازند گورپی و سازند ایلام در خاور بندر کنگان و چاه ایوان خلیج­فارس. فصلنامه علوم­زمین، شماره 74، ص 157-162.
دولت­شاه، م (1395) ریز­زیست چینه­نگاری سازند­های سورگاه و ایلام در تاقدیس چناره، حوضه لرستان. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه لرستان، 133 ص.
رازیانی، م.، صادقی، ع.، وحیدی­نیا، م (1392) زیست­چینه­نگاری سازند ایلام در برش تاقدیس شاه­نخجیر (جنوب ­غرب ایلام) بر اساس روزن­داران پلانکتون و مقایسه آن با برش الگو. رخساره­های رسوبی، شماره 6، ص 202-215.
رضاییان، ه (1390) زیست­چینه­نگاری سازند­های ایلام و گورپی در شرق شهرستان رامهرمز (برش تنگ بولفارس). پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه اصفهان، 113 ص.
سپیانی، ه.، محبوبی، ا.، موسوی­حرمی، ر.، محمودی­قرایی، م. ح.، غفرانی، ا (1389) فرایند­های دیاژنز و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند ایلام، میدان نفتی ماله­کوه، شمال باختری اندیمشک. شماره 62، ص 65-83.
سرمدی، ر.، موسوی­حرمی، ر.، محبوبی، ا (1395) بررسی میکروفاسیس­ها و محیط رسوبی سازند­های مخزنی ایلام و سروک در میدان نفتی سعادت­آباد. نشریه پژوهش نفت، شماره 90، ص 161-173.
سلیمانی، ب.، روانشاد، م. ص.، لرکی، ا (1397) تاثیر تغییرات سنگ­شناسی و پارامتر­های پتروفیزیکی بر پتانسیل نفتی مخزن ایلام (کرتاسه بالایی) در میدان نفتی اهواز، جنوب ­غرب ایران. فصلنامه عل­وم­زمین، شماره 109، ص 121-132.
سنماری، س.، حسن­پور، ش (1392) زیست­چینه­نگاری سازندهای ایلام و گورپی بر مبنای نانوفسیل­های آهکی در سروستان (جنوب ­باختر ایران). فصلنامه علوم­زمین شماره، 87، ص 205-212.
شوشتریان، ف.، آدابی، م.، ح.، صادقی، ع.، حسینی­برزی، م.، لطف­پور، م (1390) کانی­شناسی اولیه سازند ایلام بر اساس داده­های ژئوشیمیایی در برش نمونه، تاقدیس پیون و مقطع تحت­الارضی دانان-a. نشریه پژوهش­های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، شماره 44، ص 39-68.
شهیدی، ع. ر.، نظری، ح (1377) نقشه زمین­شناسی 100000/1 هرسین. سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
صداقت، م. ا.، شاوردی، ت (1378) نقشه زمین­شناسی 100000/1 ایلام. سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
صفاری، ب (1391) بررسی رخساره­ها و تفسیر محیط رسوبی سازند ایلام در یکی از میادین ناحیه دشت آبادان. ماهنامه اکتشاف و تولید، شماره 90، ص 69-72.
علیجانی، ح.، آدابی، م. ح.، صادقی، ع.، صالحی، ف (1389) بررسی فرایند­های دیاژنتیکی، میکروفاسیس­ها و محیط رسوبی نهشته­های پلاژیک سازند ایلام در برش کوه شاه نخجیر، جنوب ایلام. نشریه پژوهش­های دانش زمین، شماره 4، ص 16-32.
کریمی باوند­پور، ع (1378) نقشه زمین­شناسی 100000/1 کرمانشاه. سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
معینی، م.، رحیم­پوربناب، ح.، توکلی، و.، مراد­پور، م.، معدنی­پور، س.، رضا­پناه، ح (1393) زون­بندی و تعیین گونه­های سنگی مخزن بنگستان بر اساس بررسی­های رسوب­شناختی و پتروفیزیکی در میدان سرکان. نشریه رسوب­شناسی کاربردی، شماره 4، ص 50-74.
وزیری، ح.، جهانی، د.، صفدری، م.، چگنی، ف (1387) سنگ چینه­شناسی، ریز­زیست­چینه­شناسی و ریز­رخساره سازند ایلام در جنوب باختر خرم­آباد. فصلنامه علوم­زمین، شماره 67، ص 124-139.
همت، م (1388) ژئوشیمی، دیاژنز و محیط رسوبی سازند ایلام در کوه گورپی و مقایسه آن با چاه­های شماره 2 و 5 میدان کارون. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 252 ص.
Abdollahie-Fard, I., Sherkati, S., McClay, K., Haq, B. U )2019( Tectono-sedimentary evolution of the Iranian Zagros in a global context and its impact on petroleum habitats. In: Farzipour Saein, A., (ed.), tectonic and structural framework of the Zagros Fold-Thrust Belt. Developments in Structural Geology and Tectonics, 3: 17-28.
Adabi, M. H., Asadi Mehmandosti, E (2008) Microfacies and geochemistry of the Ilam Formation in the Tang-E Rashid area, Izeh, S.W. Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 33: 267-277.
Adam, A., Swennen, R., Abdulghani, W., Abdulmutalib, A., Hariri, M., Abdulraheem, A (2018) Reservoir heterogeneity and quality of Khuff carbonates in outcrops of central Saudi Arabia. Marine and Petroleum Geology, 89: 721-751.
Adams, A., Diamond, L. W (2019) Facies and depositional environments of the upper Muschelkalk (Schinznach Formation, Middle Triassic) in northern Switzerland. Swiss Journal of Geosciences, 112: 357-381.
Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L., Whitechurch, H., Vrielynck, B., Spakman, W., Monie, P., Meyer, B., Wortel, R (2011) Zagros orogeny: a subduction-dominated process. Geological Magazine, 148: 692-725.
Al-Juboury, F. N. H., Al-Tharb, M. Y. M (2013) Study of planktonic foraminiferal biostratigraphy and depositional environment of Khasib, Tanuma and Saadi Formationsin well Agel-12-Northeastern Tikrit. Iraqi Journal of Science, 54: 617-627.
Aqrawi, A. A. M (1996) Carbonate-siliciclastic sediments of the Upper Cretaceous (Khasib, Tanuma and Sa'di Formations) of the Mesopotamian Basin. Marine and Petroleum Geology, 13: 781-790.
Asadi-Mehmandosti, E., Asadi, A., Daneshian, J., Woods, A. D., Loyd, S. J (2021) Evidence of Mid-Cretaceous carbon cycle perturbation and OAE2 recorded in Cenomanian to middle Campanian carbonates of the Zagros fold- thrust belt basin, Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 218: 1-14.
Bagherpour, B., Mehrabi, H., Faghih, A., Vaziri-Moghaddam, H., Omidvar, M (2021) Tectono-eustatic controls on depositional setting and spatial facies distribution of Coniacian-Santonian sequence of the Zagros Basin in Fars area, S. Iran. Marine and Petroleum Geology, 129: 1-24.
Berberian, M (1995) Mater blind thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics. Tectonophysics, 241: 193-224.
Bouma, A. H (2000) Fine-grained, mud-rich turbidite systems: model and comparison with coarse-grained, sand-rich systems. In: Bouma, A. H., Stone, C. G (eds.), Fine-grained turbidite systems. American Association of Petroleum Geologists Memoir 72/SEPM Special Publication, 68: 9-19.
Callow, R. H. T., Kneller, B., Dykstra, M., McIlroy, D (2014) Physical, biological, geochemical and sedimentological controls on the ichnology of submarine canyon and slope channel systems. Marine and Petroleum Geology, 54: 144-166.
Callow, R. H. T., McIlroy, D., Kneller, B. and Dykstra, M (2013) Ichnology of late Cretaceous Turbidites from the Rosario Formation, Baja California, Mexico, Ichnos. An International Journal for Plant and Animal Traces, 20: 1-14.
Cooper, M. R (1977) Eustasy during the Crataceous; its implications and importance. Palaeo, 3(22): 1-60.
Dacosta, G., Hofmann, A., Agangi, A (2017) Provenance of detrital pyrite in Archean sedimentary rocks: examples from the Witwatersand Basin. In: Mazumder, R., (ed.), Sediment provenance: influences on compositional change from source to sink. Elsevier: 509-531.
Dickson, J. A. D (1965) A modified staining technique for carbonates in thin section. Nature, 205: 587-587.
Drzewiecki, P. A., Simó, J. A (2002) Depositional processes, triggering mechanisms and sediment composition of carbonate gravity flow deposits: examples from the late Cretaceous of the south-central Pyrenees, Spain. Sedimentary Geology, 146: 155-189.
Enayati-Bidgoli, A., Rahimpour-Bonab, H., Navidtalab, A (2020) Coated grains in the Upper Cretaceous Ilam Formation: implication for paleoclimatic reconstruction. Geopersia, 10: 227-243.
Flügel, E (2010) Microfacies of carbonate rocks: analysis, interpretation and application, 2nd edition. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 984 p.
Gani, M. R (2004) From turbid to lucid: a straightforward approach to sediment gravity flows and their deposits. The Sedimentary Record, 2: 4-8.
Gani, M. R (2003) Crisis for a general term referring to all types of sediment gravity flow deposits: grevite. Geological Society of America, Abstracts with Programs, 34, 171 p.
Ghabeishavi, A., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A (2009) Facies distribution and sequence stratigraphy of the Coniacian-Santonian succession of the Bangestan Palaeo-high in the Bangestan Anticline, SW Iran. Facies, 55: 243-257.
Goldhaber, M. B (2003) Sulfur-rich sediments. In: Mackenzie, F. T., (ed.), Treatise on Geochemistry. Sediments, Diagenesis, and Sedimentary Rocks. Elsevier, 7: 257-288.
Grundvag, S. A., Jelby, M. E., Olaussen, S., Sliwinskas, K. K (2021) The role of shelf morphology on storm-bed variability and stratigraphic architecture, Lower Cretaceous, Svalbard. Sedimentology, 68: 196-237.
Gurbuz, A., Farzipour Saein, A (2019) Tectonic geomorphology of the Zagros orogeny. In; Farzipour Saein, A., (ed.), Tectonic and structural framework of the Zagros fold-thrust belt. Elsevier, 131-144.
Haq, B. U., (2014) Cretaceous eustasy revisited. Global and Planetary Change, 113: 44-58.
Hegab Ahmed, O. A., El-Wahed, G. A (2016) Origin of the glauconite from the Middle Eocene, Qarara Formation, Egypt. Journal of Aferican Earth Sciences, 123: 21-28.
Homke, S., Verge´s, J., Serra-Kiel, J., Bernaola, G., Sharp, I., Garce´s, M., Montero-Verdu, I., Karpuz, R., Montero-Verdu´, I., Karpuz, R., Goodarzi, M. H (2009) Late Cretaceous-Paleocene formation of the proto-Zagros foreland basin, Lurestan Province, SW Iran. Geological Society of America Bulletin, 121: 963-978.
Homke, S., Verges, J., Garces, M., Emami, H., Karpuz, R (2004) Magnetostratigraphy of Miocene-Pliocene Zagros foreland deposits in the front of the Push-e Kush Arc (Lurestan Province, Iran). Earth and Planetary Science Letters, 225: 397–410.
Horn, M (2003) Giant fields 1868 – 2003, data on a CD-ROM. In: Halbouty, M., (ed.), Giant oil and gas fields of the decade 1990 -1999. American Association of Petroleum Geologists, Memoir 78, 340 p.
James, G. A., Wynd, J. G (1965) Stratigraphic nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement Area. Bulletin of American Association of Petroleum Geologists, 49: 2182-2245.
Kendall, C. G. ST. C., Alsharhan, A. S., Johnston, K., Ryan, S. R (2000) Can the sedimentary record be dated from a sea-level chart? Examples from the aptian of the U. A. E. and Alaska. In: Alsharhan, A. S., Scott, R. W., (eds.), Middle East models of Jurassic/Cretaceous carbonate systems. SEPM Special Publication No.69: 65-75.
Khodaei, N., Rezaee, P., Honarmand, J., Abdollahi-Fard, I (2021) Controls of depositional facies and diagenetic processes on reservoir quality of the Santonian carbonate sequences (Ilam Formation) in the Abadan Plain, Iran. Carbonates and Evaporites, 36: 1-24.
Kordi, M )2019( Sedimentary basin analysis of the Neo-Tethys and its hydrocarbon systems in the Southern Zagros fold-thrust belt and foreland basin. Earth Science Reviews, 191: 1-11.
Lewis, C. F. M., McConchie, D (1994) Practical sedimentology. Chapman and Hall, New York, 213 p.
Liewellyn, P. G (1974) Palganeh geological compilation map (1/100000 scale). Iranian Oil Operating Companies.
Liu, K., Huang, F., Gao, S., Zhang, Z., Ren, Y., An, B (2022) Morphology of framboidal pyrite and its textural evolution: Evidence from the Logatchev area, Mid-Atlantic Ridge. Ore Geology Reviews. 141, 104630, 33 p.
Macleod, J. H (1970) Kabir Kuh geological compilation map (1/100000 scale). Iranian Oil Operating Companies.
Macleod, J. H (1972) Kuhdasht geological compilation map (1/100000 scale). Iranian Oil Operating Companies.
Macleod, J. H., Fozoonmayeh, M (1971) Naft geological compilation map (1/100000 scale). Iranian Oil Operating Companies.
Macleod, J. H., Roohi, M (1970) Kuh-e Varzarin geological compilation map (1/100000 scale). Iranian Oil Operating Companies.
Macleod, J. H., Roohi, M (1972) Mehran geological compilation map (1/100000 scale). Iranian Oil Operating Companies.
McConchie, D., Lewis, C. F. M (1978) Authigenic, perigenic, and allogenic glauconites from the Castle Hill Basin, North Canterbury, New Zealand. Journal of Geology and Geophysics, 21: 199-214.
Mehrabi, H., Bagherpour, B., Honarmand, J (2020) Reservoir quality and micrite textures of microporous intervals in the Upper Cretaceous successions in the Zagros area, SW Iran. Journal of Petroleum Science and Engineering, 192, 107292, 21 p.
Mehrabi, H., Rahimpour-Bonab, H., Hajikazemi, E., Jamalian, A (2015) Controls on depositional facis in Upper Cretaceous carbonate reservoirs in the Zagros area and the Persian Gulf, Iran. Facies, 61: 1-23.
Mehrabi, H., Rahimpour-Bonab, H., Enayati-Bidgoli, A. H., Navidtalab, A (2014) Depositional environment ans sequence stratigraphy of the Upper Cretaceous Ilam Formation in central and southern parts of the Dezful Embayment, Sw Iran. Carbanate and Evaporites, 29: 263-278.
Mirzaee Mahmoodabadi, R (2020) Sequence stratigraphy of Albian-Campanian carbonate deposits (Sarvak and Ilam Formations) on Shiraz area, Fars, SW Iran. Carbonates and Evaporites, 35: 1- 21.
Mohseni, H., Al-Aasm, I. S (2004) Tempestite deposits on a storm-influenced carbonate ramp: an example from the Pabdeh Formation (Paleogene), Zagros Basin, SW Iran. Journal of Petroleum Geology, 27: 163-178.
Mohseni, H., Behbahani, R., Khodabakhsh, S., Atashmard, Z (2011) Depositional environments and trace fossil assemblages in the Pabdeh Formation (Paleogene), Zagros Basin, Neues Jahrbuch fur Geologie und palaontologie, Iran, 262: 59-77.
Mouthereau, F., Lacombe, O., Verges, J (2012) Building the Zagros collisional orogeny: timing, strain distribution and the dynamics of Arabia/Eurasia plate convergence. Tectonophysics, 532-535: 27-60.
Mouthereau, F., Lacomb, O., Meyer, B (2006) The Zagros folded belt (Fars, Iran): constraints from topography and critical wedge modelling. Geophysical International Journal, 165: 336-356.
Navidtalab, A., Rahimpour-Bonab, H., Huck, S., Heimhofer, U (2016) Elemental geochemistry and strontium-isotope stratigraphy of Cenomanian to Santonian neritic carbonates in the Zagros Basin, Iran. Sedimentary Geology, 346: 35-48.
Omidvar, M., Mehrabi, H., Sajjadi, F., Bahramizadeh-Sajjadi, H., Rahimpour-Bonab, H., Ashrafzadeh, A (2014) Revision of the foraminiferal biozonation scheme in Upper Cretaceous carbonates of the Dezful Embayment, Zagros, Iran: integrated palaeontological, sedimentological and geochemical investigation. Revue de micropaleontology, 57: 97-116.
Payros, A., Pujalte, V (2008) Calciclastic submarine fans: an integrated overview. Earth-Science Reviews, 86: 203-246.
Pirouz, M (2018) Post-collisional deposits in the Zagros foreland basin: implications for diachronous underthrusting. International Journal of Earth Sciences, 107: 1603-1621.
Premoli-Silva, I., Verga, D (2004) Practical manual of Cretaceous planktonic foraminifera, course 3. In: Verga, D., and Rettori, R. (eds.), International school on planktonic foraminifera: Universities of Perugia and Milano, Tipografiadi di Pontefelcino, Perugia, Italy, 283 p.
Quiquerez, A., Sarih, S., Allemand, P., Garcia, J. P (2013) Fault rate controls on carbonate gravity-flow deposits of the Liassic of central High Atlas (Morocco). Marine and Petroleum Geology, 43: 349-369.
Rahimpour-Bonab, H., Mehrabi, H., Navidtalab, A., Omidvar, M., Enayati-Bidgoli, A. H., Sonei, R., Sajjadi, F., Amiri-Bakhtyar, H., Arzani, N., Izadi-Mazidi, E (2013) Palaeo-exposure surfaces in Cenomanian-Santonian carbonate reservoirs in the Dezful Embayment, SW Iran. Journal of Petroleum Geology, 36: 335-362.
Reijmer, J. J. G., Mulder, T., Borgomano, J (2015) Carbonate slopes and gravity deposits. Sedimentary Geology, 315: 83-90.
Reijmer, J. J. G., Pamieri, P., Groen, R., Floquet, M (2014) Calciturbidites and calcidebrrites: Sea-level variations or tectonic processes?. Sedimentary Geology, 317: 53-70.
Reijmer, J. J. G., Palmieri, P., Groen, R (2012) Compositional variations in calciturbidites and calcidebrites in response to sea level fluctuations (Exuma Sound, Bahamas). Facies 58, 4: 493-507.
Rickard, D (2012) Sulfidic sediments and sedimentary rocks. Developments in Sedimentology, Elsevier, 65, 801 p.
Rudmin, M., Banerjee, S., Mazurov, A (2017) Compositional variation of glauconites in Upper Cretaceous-Paleogene sedimentary iron-ore deposits in South-eastern Western Siberia. Sedimentary Geology, 355: 20-30.
Sadooni, F. N., Aqrawi, A. A. M (2000) Cretaceous stratigraphy and petroleum potential of the Mesopotamian basin, Iraq. In: Alsharhan, A. S., Scott, R. W., (eds.), Middle East models of Jurassic/Cretaceous carbonate systems. SEPM Special Publication, 69: 315-334.
Saleem Haddad, S. N., Ahmed Amin, M (2007) Mid-Turonian-early Campanian sequence strtigraphy of northeast Iraq. GeoArabia, 12: 135-177.
Schwab, W. C., Rodriguez, R. W., Danforth, W. W., Gowen, M. H (1996) Sediment distribution on a storm-dominated Insular Shelf, Luquillo, Puerto Rico, USA. Journal of Coastal Research, 12: 147-159.
Sellwood, B. W (1986) Shallow-marine carbonate environments. In: Reading, H. G., (ed.), Sedimentary environments and facies. Blackwell, Oxford: 283-342.
Sharland, P. R., Archer, R., Casey, D. M., Davis, R. B., Hall, S. H., Heyward, A. P., Horbury, A. D., Simmons, M. D (2001) Arabian plate sequence stratigraphy. Geoarabia, Special Publication, 2, 373 p.
Sharp, I., Gillespie, P., Morsalnezhad, D., Taberner, C., Karpuz, R., Verges, J., Horbury, A., Pickard, N., Garland, J., Hunt, D (2010) stratigraphic architecture and fracture-controlled dolomitization of the Cretaceous Khami and Bangestan groups: an outcrop case study, Zagros Mountain, Iran. In: Van Buchem, F. S. P., Gerdes, K. D. & Esteban, M. (eds.), Mesozoic and Cenozoic carbonate systems of the Mediterranean, and the Middle-East: stratigraphic and diagenetic reference models. Geological Society, London, Special Publication, 329: 343-396.
Takin, M., Macleod, J. H (1970) Pul Dukhtar geological compilation map (1/100000 scale). Iranian Oil Operating Companies.
Vierek, A (2015) The storm surge recorded in a thin section. International Letters of Natural Sciences, 38: 77-85.
Wilson, J. L (1975) Carbonate facies in geologic history. New York, Springer, 471 p.
Yilmaz, C (2006) Platforme slope transition during rifting: the mid-Cretaceous succession of the Amasya Region (Northern Anatolia), Turkey. Journal of Asian Earth Sciences, 27: 1994-2006.
Yue, L., Jiao, Y., Wu, L., Rong, H., Fayek, M., Xie, H (2020) Evolution and origins of pyrite in sandstone-type uranium deposits, northern Ordos Basin, north-central China, based on micromorphological and compositional analysis. Ore Geology Reviews. 118, 103334, 48 p.
Ziegler, M (2001) Late Permian to Holocene paleofacies evolution of the Arabian plate and its hydrocarbon occurrences. GeoArabia, 6: 445–504.
Zohrabzadeh, M., Rahimpour-Bonab, H., Aleali, M (2020) The Middle Cretaceous-Lower Miocene 3D petroleum system modeling of Kupal Oil Field, South West of Iran, Dezful Embayment. Geopersia, 10: 165-194.