دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، دی 1402، صفحه 1-258 
ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند کژدمی در یال جنوبی تاقدیس خامی، شرق زون ایذه

صفحه 167-179

10.22084/psj.2023.27306.1383

کبری فتحی نژاد؛ کبری میربیک سبزواری؛ احمد عبیات؛ سیامک بهاروند؛ سید وحید شاهرخی