رخساره، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی اوایل کرتاسه بالایی در فروافتادگی دزفول شمالی، جنوب غرب ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد گروه حوضه‌های رسوبی و نفت، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

چکیده

سازند سروک (و معادل­های آن) به سن کرتاسه بالایی (آلبین- تورونین) دومین مخزن مهم کربناته در ایران است که در شرایط آب و هوای گرم و حاره­ای بر روی صفحه عربی توسعه یافته است. این سازند در میادین نفتی امید، منصوری و اهواز دارای سنگ­شناسی غالب سنگ­آهک بوده و به صورت هم­شیب رسوبات شیلی سازند کژدمی را ­پوشانده و خود توسط سازند ایلام پوشیده شده است. مطالعات دقیق پتروگرافی منجر به شناسایی 12 ریزرخساره‌ کربناته شد که بررسی زیرمحیط رسوبی مربوط به آن­ها موید نهشت بر روی یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلینال است. پلاتفرم رمپ کربناته شناسایی شده از چهار کمربند رخساره­ای اصلی شامل رمپ داخلی، میانی و خارجی و یک حوضه اینتراشلف تشکیل شده است. زون­های بایواستراتیگرافی موجود، آنالیز رخساره­ای، محیط­های نهشتی و لاگ­های الکتریکی منجر به تقسیم پالئوجغرافیای منطقه مورد مطالعه به چهار توالی سکانسی درجه سوم شده است. مرز بالایی سکانس­های نهشتی سوم و چهارم در هر سه میدان با توجه به وجود شواهد انحلال گسترده و دیگر شواهد دیاژنز متئوریکی از نوع مرز فرسایشی بوده و در نتیجه رخنمون پلاتفرم کربناته ایجاد شده است. دیگر مرزهای سکانسی تعیین شده از نوع پیوستگی معادل ناپیوستگی هستند. سکانس­ها و مرزهای سکانسی شناسایی شده برای توالی رسوبی سازند سروک قابل انطباق با مرزهای سکانسی تعیین شده در سایر مناطق در حوضه زاگرس و به سمت غرب در صفحه عربی بوده که بر همین اساس مرز بالایی سکانس اول معادل K120 SB صفحه عربی و سطح بیشینه پیشروی آب دریا در آن معادل سطح بیشینه K110 صفحه عربی بوده که به ترتیب به سمت بالا ادامه یافته و در مرز فرسایشی سکانس نهشتی چهارم معادل K150 SB صفحه عربی و سطح بیشینه پیشروی آب دریا در آن معادل سطح K140 در صفحه عربی خواهد بود. این انطباق می­تواند چارچوب مناسبی برای انطباق مخزنی و مدل­سازی­ مخزن را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Facies, sedimentary environment and sequence stratigraphy of the early Upper Cretaceous in the Dezful Embayment, southwestern Iran

نویسندگان [English]

  • O. Kakemem 1
  • M. H. Adabi 2
  • A. Sadeghi 2
  • M. Jalali 3
1 Ph. D. student of Sedimentology and petrology of sedimentary rocks, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Prof., Dept., of Sedimentary Basins and Petroleum, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 National Iranian Oil Company, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Upper Cretaceous (Upper Albian-Lower Torunian) Sarvak formation (and its equivalents) is the second most important carbonate reservoir in Iran that was developed under the warm tropical climate. The Sarvak Formation with the predominant limestone lithology in the Omid, Mansuri, and Ahvaz Oil Fields was conformably overlies the shaly Kazhdumi Formation and overlain by the Ilam Formation. Detailed petrographical studies led to determine twelve carbonate microfacies that indicate deposition on a homoclinal ramp-type carbonate setting. The identified ramp-type setting was composed of four main facies belts including inner, middle and outer ramp associated with an intrashelf basin. Biostratigraphic assemblage zones, facies analysis, depositional sub-environments, and wire-line logs assisted in mapping the paleogeography of the study area into four third-order stratigraphic sequences. The upper boundary of third and forth depositional sequences (DS3-4) in all studied oil fields defined as a disconformity confirmed by the evidence of extensive dissolution and other meteoric diagentic features that reveal a platform exposure. The other sequence boundaries defined as a correlative unconformity. The modified sequences and sequence boundaries of the Sarvak succession are clearly correlatable with sequence boundaries and surfaces derived from the Arabian Plate sequenc stratigraphy in Iran and adjacent Arabian countries. Accordingly, the upper boundary and maximum flooding surface (mfs) of the first depositional sequence (DS1) in order is equivalent to K120SB and K110 in the Arabian Plate. This is continued to the top of the Sarvak succession that set the Turonian disconformity, which define the last sequence boundary (SB4) and its mfs as equivalent to K150 SB and K140, respectively. The conducted correlation can help to characterize a suitable framework for reservoir correlation and -modelling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microfacies
  • Ramp carbonate
  • Intrashelf basin
  • Sequence stratigraphy
  • Sarvak formation
Adabi, M. H., Kakemem, U., Sadeghi, A (2016) Sedimentary facies, depositional environment and sequence stratigraphy of Oligocene-Miocene shallow water carbonate from the Rig Mountain, Zagros Basin (SW Iran). Carbonates and Evaporites, 31: 69-85.
Alavi, M (2007) Structures of the Zagros fold-thrust belt in Iran. American Journal of science, 307(9): 1064-1095.
Al-Dabbas, M., Al-Jassim, J., Al-Jumaily, S (2009) Depositional environments and porosity distribution in regressive limestone reservoirs of the Mishrif Formation, Southern Iraq. Arabian Journal of Geoscience, 3: 67–78.
Alsharhan, A. S., and Nairn, A. E. M (1986) A review of the Cretaceous formations in the Arabian Peninsula and Gulf: part I, Lower Cretaceous (Thamama Group), stratigraphy and paleogeography. Journal of Petroleum Geology, 9: 365-392.
Alsharhan, A. S., and Nairn, A. E. M (1990) A review of the Cretaceous formations in the Arabian Peninsula and Gulf: Part III. Upper Cretaceous (Aruma Group) stratigraphy and paleogeography. Journal of Petroleum Geology, 13(3): 247-266.
Alsharhan, A. S., Strohmenger, C. J., Abdullah, F. H., AL Sahlan, G (2014) Mesozoic stratigraphic evolution and hydrocarbon habitats of Kuwait. In: Marlow, L., Kendall, C. and Yose, L. (Eds), Petroleum Systems of the Tethyan Region. AAPG Memoir, 106: 541-611.
Amao, A. O., Kaminski, M. A., Setoyama, E (2016) Diversity of Foraminifera in a shallow restricted lagoon in Bahrain. Micropaleontology, 62(3): 197-211.
Aqrawi, A. A. M., Mahdi, T. A., Sherwani, G. H., Horbury, A. D (2010) Characterization of the mid-Cretaceous Mishrif Reservoir of the Southern Mesopotamian Basin, Iraq. AAPG GEO 2010, Middle East Geoscience Conference & Exhibition, Manama, Bahrain, March 7–10, Search and Discovery Article 50264.
Aqrawi, A. A. M., Thehni, G. A., Sherwani, G. H. Kareem, B. M. A (1998) Mid‐Cretaceous rudist‐bearing carbonates of the Mishrif Formation: An important reservoir sequence in the Mesopotamian Basin, Iraq. Journal of petroleum Geology, 21(1): 57-82.
Asadi Mehmandosti, E. A., Adabi M. H., Woods, A. D (2013) Microfacies and geochemistry of the Middle Cretaceous Sarvak Formation in Zagros Basin, Izeh Zone, SW Iran. Sedimentary Geology, 293: 9-20.
Bachmann, M., Hirsch, F (2006) Lower Cretaceous carbonate platform of the eastern LEVANT (Galilee and the Golan Heights): stratigraphy and second-order sea-level change. Cretaceous Research, 27: 487-512.
Bordenave, M. L (2002) The Middle Cretaceous to Early Miocene petroleum system in the Zagros domain of Iran, and its prospect evaluation. In AAPG annual meeting, 6: 1-9. Houston: Am. Assoc. Petrol. Geol.
Bordenave, M. L (2014) Petroleum systems and distribution of the oil and gas fields in the Iranian part of the Tethyan region.
Bordenave, M. L., and Hegre, J. A (2005) The influence of tectonics on the entrapment of oil in the Dezful Embayment, Zagros Foldbelt, Iran. Journal of petroleum Geology, 28(4): 339-368.
Bordenave, M. L., and Hegre, J. A (2010) Current distribution of oil and gas fields in the Zagros Fold Belt of Iran and contiguous offshore as the result of the petroleum systems. Geological Society, London, Special Publications, 330(1): 291-353.
Bromhead, A. D., Van Buchem, F. S. P., Simmons, M.D., Davies, R.B (2022) Sequence Stratigraphy, Palaeogeography and Petroleum Plays of the Cenomanian–Turonian Succession of the Arabian Plate: AN Updated Synthesis. Journal of Petroleum Geology, 45(2): 119-161.   
Burchette, T. P., and Wright, V. P (1992) Carbonate ramp depositional systems. Sedimentary geology, 79(1-4): 3-57.
Catuneanu, O (2022) Principles of sequence stratigraphy. Newnes.
Catuneanu, O., Abreu, V., Bhattacharya, J. P., Blum, M. D., Dalrymple, R. W., Eriksson, P. G., Fielding, C. R., Fisher, W. L., Galloway, W. E., Gibling, M. R. and Giles, K. A (2009) Towards the standardization of sequence stratigraphy. Earth-Science Reviews, 92(1-2): 1-33.
Colombié, C. and Strasser, A (2005) Facies, cycles, and controls on the evolution of a keep‐up carbonate platform (Kimmeridgian, Swiss Jura). Sedimentology, 52(6): 1207-1227.
Corda, L., and Brandano, M (2003) Aphotic zone carbonate production on a Miocene ramp, Central Apennines, Italy. Sedimentary Geology, 161: 55-70.
Cross, N., Goodall, I., Hollis, C., Burchette, T., Al-Ajmi, H. Z., Johnson, I. G., Mukherjee, R., Simmons, M., Davies, R (2010) Reservoir description of a mid-Cretaceous siliciclastic-carbonate ramp reservoir: Mauddud Formation in the Raudhatain and Sabiriyah fields, North Kuwait. GeoArabia, 15(2): 17-50.
Davies, R. B., Simmons, M. D., Jewell, T. O., Collins, J (2019) Regional controls on siliciclastic input into Mesozoic depositional systems of the Arabian plate and their petroleum significance.
De Keyser, T. L., and Kendall, C. G (2014) Jurassic and Cretaceous sedimentary fill of intrashelf basins of the Eastern margin of the Arabian Plate. American Association of Petroleum Geologists [Search & Discovery Article No. 30322].
Dickson, J (1965) Carbonate identification and genesis as revealed by staining. Sedimentary Geology, 205: 491-505.
Droste, H., and Van Steenwinkel, M (2004) Stratal geometries and patterns of platform carbonates: the Cretaceous of Oman. In: Eberli G. P. Masaferro J. L. and Sarg J. F. (Eds), Seismic Imaging of Carbonate Reservoirs and Systems. AAPG Memoir, 81: 185-206.
Dunham, R (1962) Classification of carbonate rocks according to depositional texture. In: Classification of Carbonate Rocks. American Association Petroleum Geology, 121p.
Embry, A. F., and Klovan, J. E (1971) A late Devonian reef tract on northeastern Banks Island, NWT. Bulletin of Canadian petroleum geology, 19(4): 730-781.
Flügel, E (2010) Microfacies analysis of Limestones, Analysis Interpretation and Application. Springer Berlin, 976p.
Fluteau, F., Ramstein, G., Besse, J., Guiraud, R., Masse, J. P., (2007) Impacts of palaeogeography and sea level changes on mid-Cretaceous climate. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 247: 357-381.
Folch, E. G (2018) Part N, volume 2, chapter 26B: paleoecology of rudists. In Treatise Online, 103: 1-29.
Ghabeishavi, A., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A (2009) Facies distribution and sequence stratigraphy of the Coniacian–Santonian succession of the Bangestan Palaeo-high in the Bangestan Anticline, SW Iran. Facies, 55(2): 243-257.
Ghabeishavi, A., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A., Taati, F (2010) Microfacies and depositional environment of the Cenomanian of the Bangestan anticline, SW Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 37(3): 275-285.
Ghazban, F (2007) Petroleum Geology of the Persian Gulf. Joint publication. Tehran University Press and National Iranian Oil Company, Tehran, 707p.
Gili, E., and Skelton, P. W (2000) Factors regulating the development of elevator rudist congregations. Geological Society, London, Special Publications, 178(1): 109-116.
Gili, E., Masse, J. P., Skelton, P. W (1995) Rudists as gregarious sediment-dwellers, not reef-builders, on Cretaceous carbonate platforms. Palaeogeography,palaeoclimatology, palaeoecology, 118(3-4): 245-267.
Hag, B. U., Hardenbol, J., Vail, P. R (1988) Mesozoic and Cenozoic chronostratigraphy and cycles of sea-level change: an integrated approach, Soc, Econ, Paleont, Mineral. Special Publication, 42: 71-108.
Hajikazemi, E., Al‐Aasm, I. S., Coniglio, M (2012) Chemostratigraphy of Cenomanian–Turonian carbonates of the Sarvak Formation, southern Iran. Journal of Petroleum Geology, 35(2): 187-205.
Haq, B. U (2014) Cretaceous eustasy revisited. Global and Planetary change, 113: 44-58.
Haq, B. U., and Al-Qahtani, A. M (2005) Phanerozoic cycles of sea-level change on the Arabian Platform. GeoArabia, 10(2): 127-160.
Harris, P. M., Frost, S. H., Seiglie, G. A., Schneidermann, N (1984) Regional unconformities and depositional cycles, Cretaceous of the Arabian Peninsula.
Hollis, C (2011) Diagenetic controls on reservoir properties of carbonate successions within the AlbianeTuronian of the Arabian Plate. Petroleum Geoscience, 17: 223-241.
Hollis, C., and Sharp, I (2011) AlbianeCenomanianeTuronian carbonate-siliciclastic systems of the Arabian Plate: advances in diagenesis, structure and reservoir modelling: introduction. Petroleum Geoscience, 17: 223-241.
Immenhauser, A., Van der Kooij, B. Van Vliet, A., Schlager, W., Scott, R (2001) An ocean-facing AptianeAlbian carbonate margin, Oman. Sedimentology, 48: 1187-1207.
James, G. A., Wynd, J. G (1965) Stratigraphic nomenclature of Iranian oil Consortium Agrrement Area. American Association Petroleum Geology Bulletin, 49(12): 2182-2245.
Kakemem, U., Adabi, M. H., Sadeghi, A., Kazemzadeh, M. H (2016) Biostratigraphy, paleoecology, and paleoenvironmental reconstruction of the Asmari formation in Zagros basin, southwest Iran. Arabian Journal of Geosciences, 9(2): 1-15.
Kalanat, B., and Vaziri-Moghaddam, H (2019) The Cenomanian/Turonian boundary interval deep-sea deposits in the Zagros Basin (SW Iran): Bioevents, carbon isotope record and palaeoceanographic model. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 533: 109238.
Kalanat, B., Vaziri-Moghaddam, H. and Bijani, S (2021) Depositional history of the uppermost Albian–Turonian Sarvak Formation in the Izeh Zone (SW Iran). International Journal of Earth Sciences, 110(1): 305-330.
Kendall, C. G., Alsharhan, A. S., Marlow, L (2014) Straigraphy and depositional systems of the Southern Tethyan Region In: Petroleum Systems of the Tethyan Region - Lisa Marlow, Christopher C. G. Kendall, and Lyndon A. Yose, (Eds.), American Association Petroleum Geologists Memoir, 106: 29-58
Kosari, E., Kadkhodaie, A., Bahroudi, A., Chehrazi, A., Talebian, M (2017) An integrated approach to study the impact of fractures distribution on the Ilam-Sarvak carbonate reservoirs: A case study from the Strait of Hormuz, the Persian Gulf. Journal of Petroleum Science and Engineering, 152: 104-115.
Mahdi, T. A., and Aqrawi, A. A (2018) Role of facies diversity and cyclicity on the reservoir quality of the mid-Cretaceous Mishrif Formation in the southern Mesopotamian Basin, Iraq. Geological Society, London, Special Publications, 435(1): 85-105.
Mahdi, T. A., and Aqrawi, A. A. M (2014) Sequence stratigraphic analysis of the mid‐cretaceous Mishrif formation, southern Mesopotamian basin, Iraq. Journal of petroleum geology, 37(3): 287-312.
Mahdi, T. A., Aqrawi, A. A., Horbury, A. D., Sherwani, G. H (2013) Sedimentological characterization of the mid-Cretaceous Mishrif reservoir in southern Mesopotamian Basin, Iraq. GeoArabia, 18(1): 139-174.
Malekzadeh, H., Daraei, M. Bayet-Goll, A (2020) Field-scale reservoir zonation of the Albian–Turonian Sarvak Formation within the regional-scale geologic framework: A case from the Dezful Embayment, SW Iran. Marine and Petroleum Geology, 121: 104586.
Marlow, L. M., Kendall, C. G. S. C., and Yose, L. A (2014) Petroleum systems of the Tethyan region. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists.
Mehrabi, H., and Bagherpour, B (2022) Scale, origin, and predictability of reservoir heterogeneities in shallow-marine carbonate sequences: A case from Cretaceous of Zagros, Iran. Journal of Petroleum Science and Engineering, 214: 110571.
Mehrabi, H., Navidtalab, A., Rahimpour-Bonab, H., Heimhofer, U (2022) Geochemical expression of sequence stratigraphic surfaces: a case from Upper Cretaceous shallow-water carbonates of southeastern Neo-Tethys margin, SW Iran. Cretaceous Research, p.105329.
Mehrabi, H., Rahimpour-Bonab, H., Hajikazemi, E., Jamalian, A (2015) Controls on depositional facies in Upper Cretaceous carbonate reservoirs in the Zagros area and the Persian Gulf, Iran. Facies, 61(4): 1-24.
Moro, A., Horvat, A., Tomić, V., Sremac, J., Bermanec, V (2016) Facies development and paleoecology of rudists and corals: an example of Campanian transgressive sediments from northern Croatia, northeastern Slovenia, and northwestern Bosnia. Facies, 62(3): 1-25.
Motiei, H (1993) Geology of Iran. The Stratigraphy of Zagros.Geological Survey of Iran. Tehran, 536p.
Omidpour, A., Moussavi-Harami, R., Loon van, A. J., Mahboubi, A., Rahimpour-Bonab, H (2021) Depositional environment, geochemistry and diagenetic control of the reservoir quality of the Oligo-Miocene Asmari Formation, a carbonate platform in SW Iran. Geological Quarterly, 65.
Philip, J., Borgomano, J., Al-Maskiry, S (1995) Cenomanian-Early Turonian carbonate platform of Northern Oman: stratigraphy and palaeo-environments. Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology, 119(1-2): 77-92.
Piryaei, A., Reijmer, J. J., Van Buchem, F. S., Yazdi-Moghadam, M., Sadouni, J., Danelian, T (2010) The influence of Late Cretaceous tectonic processes on sedimentation patterns along the northeastern Arabian plate margin (Fars Province, SW Iran). Geological Society, London, Special Publications, 330(1): 211-251.
Piryaei, A., Reijmer, J. J. G., Borgomano, J., Van Buchem, F. S. P (2011) Late Cretaceous tectonic and sedimentary evolution of the Bandar Abbas area, fars region, southern Iran. Journal of Petroleum Geology, 34(2): 157-180.
Pomar, L (2001) Types of carbonate ramp: a genetic approach. Basin Research, 13: 313-334.
Pomar, L., Mateu-Vicens, G., Morsilli, M., Brandano, M (2014) Carbonate ramp evolution during Late Oligocene (Chattian), Salento Peninsula, southern Italy, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 404: 109-132.
Rahiminejad, A. H., and Hassani, M. J (2016) Depositional environment of the Upper Cretaceous orbitolinid-rich microfacies in the Kuh-e Mazar anticline (Kerman Province, Central Iran). Historical Biology, 28(5): 597-612.
Rahimpour-Bonab, H., Mehrabi, H., Enayati-Bidgoli, A. H., Omidvar, M (2012) Coupled imprints of tropical climate and recurring emergence on reservoir evolution of a Mid Cretaceous carbonate ramp, Zagros Basin, Southwest Iran. Cretaceous Research, 37: 15-34.
Razin, P., Grélaud, C., and Van Buchem, F (2017) The mid-Cretaceous Natih Formation in Oman: A model for carbonate platforms and organic-rich intrashelf basins. AAPG Bulletin, 101(4): 515-522.
Razin, P., Taati, F., and Van Buchem, F. S. P (2010) Sequence stratigraphy of Cenomanian–Turonian carbonate platform margins (Sarvak Formation) in the High Zagros, SW Iran: an outcrop reference model for the Arabian Plate. Geological Society, London, Special Publications, 329(1): 187-218.
Romero, J., Caus, E., and Rossel, J (2002) A model for the palaeoenvironmental distribution of larger foraminifera based on Late Middle Eocene deposits on the margin of the south Pyrenean basin. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 179: 43-56.
Rowlands, G., Purkis, S., and Bruckner, A (2014) Diversity in the geomorphology of shallow-water carbonate depositional systems in the Saudi Arabian Red Sea. Geomorphology, 222: 3-13.
Sabouhi, M., Moussavi-Harami, R., Kadkhodaie, A., Rezaee, P., Jalali, M (2022) A new approach to Quantitative Diagenesis Modeling (QDM) by integrated facies, well logs and seismic attributes from the cenomanian-early Turonian Sarvak Formation, Abadan Plain, SW Iran. Journal of Petroleum Science and Engineering, p. 110943.
Sadooni, F. N (2005) The nature and origin of Upper Cretaceous basin-margin rudist buildups of the Mesopotamian Basin, southern Iraq, with consideration of possible hydrocarbon stratigraphic entrapment. Cretaceous Research, 26: 213–224.
Safdari Adimi, H., Vaziri, M. H., Seyrafian, A., Ghabeishavi, A., Taheri, A (2010) Sequence stratigraphy and microfacies analysis of Sarvak Formation in Southwest of Firozabad area. Sedimentary Facies, 3: 48-60.
Samankassou, E., Strasser, A., Di Gioia, E., Rauber, G., Dupraz, C (2003) High-resolution record of lateral facies variations on a shallow carbonate platform (Upper Oxfordian, Swiss Jura Mountains). Eclogae Geologicae Helvetiae, 96(3): 425-440.
Scholle, P. A., and Ulmer-Scholle, D. S (2006) A guide to the petrography of carbonate rocks: grains, textures, porosity, diagenesis. AAPG Memoir, 77.
Scotese, C. R (2021) An atlas of Phanerozoic paleogeographic maps: the seas come in and the seas go out. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 49: 679-728.
Searle, M. P., Cherry, A. G., Ali, M. Y., Cooper D. J (2014) Tectonics of the Musandam Peninsula and northern Oman Mountains: From ophiolite obduction to continental collision. GeoArabia, 19(2): 135-174.
Sequero, C., Bádenas, B., Aurell, M (2018) Facies mosaic in the inner areas of a shallow carbonate ramp (Upper Jurassic, Higueruelas Fm, NE Spain). Facies, 64(2): 1-23.
Sharland, P. R., Casey, D. M., Davies, R. B., Simmons, M. D., Sutcliffe, O. E (2001) Arabian plate sequence stratigraphy. GeoArabia, 2: 371.
Sharp, I., Gillespie, P., Morsalnezhad, D., Taberner, C., Karpuz, R., Vergés, J., Horbury, A., Pickard, N., Garland, J., Hunt, D 2010. Stratigraphic architecture and fracture-controlled dolomitization of the Cretaceous Khami and Bangestan groups: an outcrop case study, Zagros Mountains, Iran. Geological Society, London, Special Publications, 329(1): 343-396.
Simmons, M. D Vicedo, V., Yılmaz, İ. Ö., Hoşgör, İ., Mülayim, O., Sarı, B (2020) Micropalaeontology, biostratigraphy, and depositional setting of the mid-Cretaceous Derdere Formation at Derik, Mardin, south-eastern Turkey. Journal of Micropalaeontology, 39(2)203: -232.
Simmons, M. D., Sharland, P. R., Casey, D. M., Davies, R. B., Sutcliffe, O. E (2007) Arabian Plate sequence stratigraphy: Potential implications for global chronostratigraphy. GeoArabia, 12(4):101-130.
Strasser, A., Pittet, B., Hug, W (2015) Palaeogeography of a shallow carbonate platform: The case of the Middle to Late Oxfordian in the Swiss Jura Mountains. Journal of Palaeogeography, 4(3): 251-268.
Taghavi, A. A., Mørk, A., Emadi, M. A (2006) Sequence stratigraphically controlled diagenesis governs reservoir quality in the carbonate Dehluran Field, southwest Iran. Petroleum Geoscience, 12(2): 115-126.
Tomassetti, L., Petracchini, L., Brandano, M., Mascaro, G., Scrocc D (2021) Stratigraphical and sedimentological relationships of the Bolognano Formation (Oligocene–Miocene, Majella Mountain, Central Apennines, Italy) revealed by geological mapping and 3D visualizations. Geologica Carpathica, 72(1): 3-16.
Van Buchem, F., Letouzey, J., Gaumet, F., Rudkiewicz, J. L., Mengus, J. M., Baghbani, D., Sherkati, S., Asillian, H., Keyvani, F., Ashrafzade, R., Ehsani, M. H (2001) The petroleum system of the Dezful embayment and Northern Fars (Southwest Iran), NIOC Internal Report No. 55: 1- 729.
Van Buchem, F. S., Razin, P., Homewood, P. W., Oterdoom, W. H., Philip, J (2002) Stratigraphic organization of carbonate ramps and organic-rich intrashelf basins: Natih Formation (middle Cretaceous) of northern Oman. AAPG bulletin, 86(1): 21-53.
Van Buchem, F. S., Razin, P., Homewood, P. W., Philip, J. M., Eberli, G. P., Platel, J. P., Roger, J., Eschard, R., Desaubliaux, G.M., Boisseau, T. Leduc, J. P (1996) High resolution sequence stratigraphy of the Natih Formation (Cenomanian/Turonian) in northern Oman: distribution of source rocks and reservoir facies. GeoArabia, 1(1): 65-91.
Van Buchem, F. S. P., Simmons, M. D., Droste, H. J., Davies, R. B (2011) Late Aptian to Turonian stratigraphy of the eastern Arabian Plate–depositional sequences and lithostratigraphic nomenclature. Petroleum Geoscience, 17(3): 211-222.
Vincent, B., Al‐Zankawi, O., Hayat, I., Garland, J., Gutteridge, P., Thompso S (2020) Unravelling the complexity of thin (sub‐seismic) heterogeneous carbonate reservoirs: an integrated study of the Albian Mauddud Formation in the greater Burgan area, Kuwait. Journal of Petroleum Geology, 43(3): 249-276.
Vincent, B., Van Buchem, F. S., Bulot, L. G., Jalali, M., Swennen, R., Hosseini, A. S., Baghbani, D (2015) Depositional sequences, diagenesis and structural control of the Albian to Turonian carbonate platform systems in coastal Fars (SW Iran). Marine and Petroleum Geology, 63: 46-67.
Wilmsen, M., Fürsich, F. T., Seyed-Emami, K., Majidifard, M. R., Zamani-Pedram, M (2010) Facies analysis of a large-scale Jurassic shelf-lagoon: the Kamar-e-Mehdi Formation of east-central Iran. Facies, 56(1): 59.
Wohlwend, S., Hart, M., Weissert, H (2016) Chemostratigraphy of the Upper Albian to mid‐Turonian Natih Formation (Oman)–how authigenic carbonate changes a global pattern. The Depositional Record, 2(1): 97-117.
Zadeh, P. G., Adabi, M. H., Sadeghi, A (2019) Microfacies, geochemistry and sequence stratigraphy of the Sarvak Formation (Mid Cretaceous) in the Kuh-e Siah and Kuh-e Mond, fars area, southern Iran. Journal of African Earth Sciences, 160: 103634.
Ziegler, M. A (2001) Late Permian to Holocene Paleofacies Evolution of the Arabian Plate and Its Hydrocarbon Occurrences. GeoArabia, 6: 445-504.