زمین شیمی عنصری سازند تله زنگ ( یال شمالی تاقدیس ریت، جنوب باختری لرستان ) ، کاربردی جهت تحلیل سیستم های دیاژنزی و نوع کانی شناسی اولیه

نویسندگان

1 دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشجوی دکترا رسوب‌شناسی و سنگ‌رسوبی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران، کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی کانی شناسی اولیه و نوع سیستم های دیاژنزی در واحدهای کربناته سازند تله زنگ در جنوب باختری لرستان بر مبنای ژئوشیمی عنصری می باشد. سازند تله زنگ در این برش با داشتن ضخامت 5/84 متر و سنگ شناسی غالب سنگ آهک و سنگ آهک ماسه ای تشکیل شده است. از این برش تعداد 20 نمونه جهت آنالیز EDS و EPMA انتخاب گردید. روند تغییرات عنصر Sr به Na در برابر Mn نشان داد نمونه های مورد مطالعه در محدوده ی سنگ آهک های آراگونیتی گوردون تاسامانیا یا در مجاورت آن، اما با روندی مشابه قرار می گیرند. روند تغییرات عنصر Mn در برابر Sr نمونه ها نشان داد که این نمونه ها در محدوده مشابه کانی شناسی اولیه آراگونیتی سازند مزدوران قرار دارند که دلیلی بر آراگونیتی بودن کانی شناسی اولیه سازند تله زنگ در برش مورد مطالعه دارد. بالا بودن نسبت استرانسیم به منگنز (میانگین 70/63 ) و استرانسیم به کلسیم (میانگین 01/21 ) ، مقادیر پایین عناصر آهن (میانگین 1/75 پی پی ام ) منگنز (میانگین 70/24 پی پی ام)، تمرکز بالای Sr (میانگین 35/750 پی پی ام) در نمونه های مورد مطالعه، ترسیم مقادیر Sr / Ca در برابر Mn,Mn, Fe بیانگر سیستم دیاژنزی بسته تا کمی باز با تبادل آب به سنگ پایین (W/R) برای سازند تله زنگ می باشد. سیستم دیاژنزی به نسبت کمی باز در این سازند می تواند به دلیل تأثیر سیالات جوی باتوجه به حضور ناپیوستگی فرسایشی باشد که در رأس سازند تله زنگ می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elemental geochemistry of T a lezang formation (northern edge of Rite anticline, southwest of Lorestan ), applied to the analysis of diagenesis systems and primary mineralogical type

نویسندگان [English]

  • I. Maghfouri Moghaddam 1
  • M. Sedaghatnia 2
چکیده [English]

The aim of this research is to investigate the primary mineralogy and the type of diagenesis systems in the south-west of Lorestan based on elemental geochemistry. The Talezang F ormation is formed in this section with a thickness of 84.5 meters and the predominant lithology is limestone and sandy limestone. From this section , 20 samples were selected for EDS and EPMA analysis. The change trend of Sr element to Na compared to Mn showed that the studied samples are in the range of Gordon aragonite limestones of Tasmania . Also, the trend of changes of Mn element against Sr in the studied samples showed that are in the same range as the primary mineralogy of the aragonite of the Mo zdooran Formation, which is a proof of the aragonite mineralogy of the primary limestones of the formation. The high ratio of strontium to manganese (average 63.70) strontium to calcium (average 21.01), low amounts of iron elements (average 1.75 ppm) manganese (average 24.70 ppm), the high concentration of Sr (average of 750.35 ppm) in the studied samples and the plotting of Sr / Ca values ​​against Mn , Mg, Fe indicate a closed to slightly open diagenesis system with exchange of water to rock bottom. (W/R) is for carbonates of Talezang Formation. The relatively open diagenesis system in this formation can be due to the influence of atmospheric fluids due to the presence of an erosional discontinuity that is at the top of the Talez ang Formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talehzang
  • Geochemistry
  • Lorestan