ارتباط توزیع ویژگی‌های‌ مخزنی سازند ایلام با ریز رخساره‌های رسوبی و فرایندهای دیاژنتیکی تأثیر‌گذار در یکی از میادین دشت آبادن، جنوب غرب ایران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین‌شناسی نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

چکیده

بخش بزرگی از هیدروکربن ناحیه دشت آبادان در گروه بنگستان از جمله سازند ایلام جای گرفته است. سازند ایلام به سن سانتونین از مخازن نفتی مهم دشت آبادان محسوب می‌شود که مرز بالایی آن با سازند گورپی و مرز زیرین آن با سازند لافان به صورت همساز است و به طور عمده از سنگ آهک با لایه‌بندی منظم و میان لایه‌های نازک شیل تشکیل شده است. هدف از این مطالعه، تعیین و نقش مجموعه میکروفاسیس‌ها و فرایندهای دیاژنتیکی تأثیرگذار در بخش مخزنی سازند ایلام است. مطالعات پتروگرافی بر روی تعداد 142 نمونه مقطع نازک مربوط به خرده‌های حفاری، به شناسایی 7 ریز رخساره مربوط به سه کمربند رخسارهای لاگون، تپه زیرآبی و دریای باز منجر گردید. از مهم‌ترین فرایندهای دیاژنتیکی سازند ایلام می‌توان به سیمانی شدن، میکرایتی شدن، تراکم، دولومیتی شدن، آهن‌دار شدن، گلوکونیتی شدن، پیریتی شدن، انحلال و انواع تخلخل اشاره کرد. به طور کلی نتایج ارتباط توزیع ویژگی‌های مخزنی سازند ایلام با مطالعه ریز رخساره‌های رسوبی و فرایندهای دیاژنتیکی تأثیرگذار نشان می‌دهد که بهترین ریز رخساره‌های مستعد مخزن، وکستون تا پکستون بایوکلستی و وکستون حاوی روزن‌بران پلانکتونی می‌باشد. همچنین از فرایندهای دیاژنتیکی اثرگذار در بخش مخزنی می‌توان به انحلال و تخلخل‌ ناشی از آن (تخلخل حفره‌ای)، تخلخل حاصل از شکستگی، تبلور مجدد (ناشی از تخلخل‌های میکروسکوپی) و دولومیتی شدن اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between the distribution of reservoir characterestics of Ilam Formation with sedimentary microfacies and influential diagenetic processes in one of the fields of Abadan plain, southwest Iran

نویسندگان [English]

  • Y. Abedi 1
  • H. Mossadegh 2
  • M. A. Kavoosi 3
چکیده [English]

A large part of the hydrocarbons of the Abadan plain region is located in the Bangestan Group, including the Ilam Formation. Ilam Formation of Santonian age is considered as one of the important oil reservoirs of Abadan plain, whose upper boundary is conformable with Gurpi Formation and its lower boundary with Laffan Formation, and it is mainly composed of limestone with regular layering and between thin layers of shale. The purpose of this study is to determine the role of microfacies and influential diagenetic processes in the reservoir part of Ilam Formation. Petrographic studies on the number of 142 thin section samples related to the drilling debris led to the identification of 7 microfacies related to the three belts of lagoon, Shoal and open marine facies. Among the most important diagenetic processes of Ilam Formation, we can mention cementation, micriteization, compaction, dolomitization, Hematization, glauconitization, pyritization, dissolution, and various types of porosity. In general, the results relating the distribution of reservoir characteristics of Ilam Formation with the study of sedimentary microfacies and influential diagenetic processes show that the best reservoir prone microfacies are wackestone to bioclast packstone and wackestone containing planktonic foraminifera. Also, among the effective diagenetic processes in the reservoir section, we can mention the dissolution and resulting porosity (vuggy porosity), porosity resulting from fracture, recrystallization (caused by microscopic porosity) and dolomitization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abadan plain
  • Ilam formation
  • Microfacies
  • Sedimentary environment
  • Diagenesis