ارتباط توزیع ویژگی‌های‌ مخزنی سازند ایلام با ریزرخساره‌های رسوبی و فرایندهای دیاژنتیکی تأثیر‌گذار در یکی از میادین دشت آبادان، جنوب غرب ایران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی نفت، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

چکیده

بخش بزرگی از هیدروکربن ناحیه دشت آبادان در گروه بنگستان از جمله سازند ایلام جای گرفته است. سازند ایلام به سن سانتونین از مخازن نفتی مهم دشت آبادان محسوب می‌شود که مرز بالایی آن با سازند گورپی و مرز زیرین آن با سازند لافان به صورت همساز است و به طور عمده از سنگ­آهک با لایه‌بندی منظم و میان لایه‌های نازک شیل تشکیل شده است. هدف از این مطالعه، تعیین و نقش مجموعه میکروفاسیس‌ها و فرایندهای دیاژنتیکی تأثیرگذار در بخش مخزنی سازند ایلام است. مطالعات پتروگرافی بر روی تعداد 142 نمونه مقطع نازک مربوط به خرده‌های حفاری، به شناسایی 7 ریزرخساره مربوط به سه کمربند رخسارهای لاگون، تپه زیرآبی و دریای باز منجر گردید. از مهم‌ترین فرایندهای دیاژنتیکی سازند ایلام می‌توان به سیمانی شدن، میکرایتی شدن، تراکم، دولومیتی شدن، آهن‌دار شدن، گلوکونیتی شدن، پیریتی شدن، انحلال و انواع تخلخل اشاره کرد. به طور کلی نتایج ارتباط توزیع ویژگی‌های مخزنی سازند ایلام با مطالعه ریزرخساره‌های رسوبی و فرایندهای دیاژنتیکی تأثیرگذار نشان می‌دهد که بهترین ریزرخساره‌های مستعد مخزن، وکستون تا پکستون بایوکلستی و وکستون حاوی روزن‌بران پلانکتونی می‌باشد. همچنین از فرایندهای دیاژنتیکی اثرگذار در بخش مخزنی می‌توان به انحلال و تخلخل‌ ناشی از آن (تخلخل حفره‌ای)، تخلخل حاصل از شکستگی، تبلور مجدد (ناشی از تخلخل‌های میکروسکوپی) و دولومیتی شدن اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between the distribution of reservoir features of Ilam Formation with sedimentary microfacies and influential diagenetic processes in one of the fields of Abadan plain, Southwest of Iran

نویسندگان [English]

  • Y. Abedi 1
  • H. Mossadegh 2
  • M. A. Kavoosi 3
1 M. Sc., student. Dept., of Petroleum Geology, College of science, kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assoc. Prof., Dept., of Geology, faculty of Earth Sciences, kharazmi University, Tehran, Iran
3 National Iranian Oil Company, Tehran, Iran
چکیده [English]

A large part of the hydrocarbons of the Abadan plain region is located in the Bangestan Group, including the Ilam Formation. Ilam Formation of Santonian age is considered as one of the important oil reservoirs of Abadan plain, whose upper boundary is conformable with Gurpi Formation and its lower boundary with Laffan Formation, and it is mainly composed of limestone with regular layering and between thin layers of shale. The purpose of this study is to determine the role of microfacies and influential diagenetic processes in the reservoir part of Ilam Formation. Petrographic studies on the number of 142 thin section samples related to the drilling debris led to the identification of 7 microfacies related to the three belts of lagoon, Shoal and open marine facies. Among the most important diagenetic processes of Ilam Formation, we can mention cementation, micriteization, compaction, dolomitization, Hematization, glauconitization, pyritization, dissolution, and various types of porosity. In general, the results relating the distribution of reservoir characteristics of Ilam Formation with the study of sedimentary microfacies and influential diagenetic processes show that the best reservoir prone microfacies are wackestone to bioclast packstone and wackestone containing planktonic foraminifera. Also, among the effective diagenetic processes in the reservoir section, we can mention the dissolution and resulting porosity (vuggy porosity), porosity resulting from fracture, recrystallization (caused by microscopic porosity) and dolomitization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abadan plain
  • Ilam formation
  • Microfacies
  • Sedimentary environment
  • Diagenesis
Adames, T. D., Khalili, M., & Khosravisaid, A (1984) Stratigraphic singnification of some oliigostiginid assemblages from Lurestan province, northwest Iran. Micropalaentology, 55-67.
Aguilera-Franco, N., & Hernandez-Romano, U (2001) In press, Biostratigrephy and environmental change across the Cenomanian / Turonian boundary, southern Mexico; Journal of South American Earth Sciences, 46-56.
Alavi, M (2004) Regional stratigraphy the Zagros Fold-Thrust belt of Iran and its proforeland Evolution. American journal of science, 304: 1-20. http://dx.doi.org/10.2475/ajs.304.1.1.
Ahmad, A. H. M., Bhat, G. M., Haris Azim Khan, M (2006) Depositional environments and diagenesis of the kuldhar and keera dome carbonates (Late Bathonian-Early Callovian) of Western India. Journal of Asian Earth Sciences., 27: 765-778.
Abdollahie Fard, I., Braathen, A., Mokhtari, M., Alavi, S. A (2006) Interaction of the Zagros Fold–Thrust Belt and the Arabian-type, deep-seated folds in the Abadan Plain and the Dezful Embayment, SW Iran Petroleum Geoscience, 12: 347–362.
Ahr, W. M (2008) Geology of carbonate reservoir. John Wiley and Sons, Chichester, 277p.
Adabi, M. H., and Mehmandosti, E. A (2008) Microfacies and geochemistry of the Ilam Formation in the Tang-E Rashid area, Izeh, SW Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 33: 267-277. doi.org/10.1016/j.jseaes.2008.01.002.
Abbaspour, A., Mehrabi, H., Rahimpour-Banab, H., Zamannejad, A (2022) Sedimentary environment reconstruction, diagenesis history and reservoir quality of Ilam formation in one of the oil fields of Lorestan region, western Iran. Journal of Applied Sedimentology, 10: 13-22. (in persian).
Bathurst, R. G. C (1975) Carbonate Sediment and their Diagenesis. Development in Sedimentology, Amsterdam (Elsevier), 12: 658p.
Bliefnick, D. M., & Kaldi, J. G (1996) Pore geometry: control on reservoir properties, Walker Creek Field, Columbia and Lafayette counties, Arkansas: American Association of Petroleum Geologists, 80: 1027- 1044.
Bordenave, M. I., Hegre, J. A (2006) The Influence of Tectonics on the Entrapment of Oil in the Dezful Embayment, Zagros Fold belt, Iran. Journal of Petroleum Geology, 28: 339–368
Büyükutku, A. G (2009) Reservoir properties of Karaisalı formation in the Adana Basin, Southern Turkey. Petroleum Science and Engineering, 65: 33-44.
Beavington-Penney, S. J., Nadin, P., Wright, V. P., Clarke, E. d., McQuilken, J., & Bailey H. W (2008) Reservoir quality variation on an eocene carbonate ramp, El Garia Formation, offshore Tunisia: Structural control of burial corrosion and dolomitization. Sedimentary Geology, 42-57.  doi.org/10.1016/j.sedgeo.2008.06.006.
Choquette, P. W., & Pray, L. C (1970) Geologic nomenclature and classification of porosity in sedimentary carbonates. AAPG bulletin, 207-250. doi.org/10.1306/5D25C98B-16C1-11D7.
Choquette, P. W., & James, N. P (1987) Diagenesis in Limestones–The Deep Burial Environment. Geoscience Canada, 14: 3-35.
Chafetz, H. S., & Reid, A (2000) Syndepositional shallow-water precipitation of glauconitic minerals. Sedimentary Geology, 29-42.
Chang, S. S., Shau, Y. H., Wang, M. K., Ku C. T., and Chiang, P. N (2008). Mineralogy and occurrence of glauconite in central Taiwan: Applied Clay Science, 42: 74-80.
Dunham, R. J (1962) Classification of carbonate rocks according to depositional texture, in W. E. Ham, ed., Classification of carbonate rocks. American Association of Petroleum Geologists Memoir, 108-121.
Dias, J. M. A., & Nittrouer, C. A (1984) Continental shelf sediments of northern Portugal. Shelf Res, 3: 147-165.
Darvishzadeh, A. (2004) Geology of Iran: Stratigraphy, Tectonic, Metamorphism and Magatism. AmirKabir Publication, Tehran, 473p.
Ehrenberg, S. N., Nadeau, P. H., & Stee, N.Q (2009) Petroleum reservoir porosity versus depth: Influence of geological age. AAPG Bulletin, 1281-1296.
Flugel, E (2010) Microfacies of Carbonate Rocks: Analysis, Interpretation and Application. Springer, New York, 996p.
Geel, T (2000) Recognition of stratigraphic sequences in carbonat platform and slope deposits: empirical models based on microfacies analysis of Palaeogene deposits in southeastern Spain. Palaeogeography, Palaeoecology, 155: 211–238.
Ghabeishavi, A., Vaziri-Moghaddam, H., and Taheri, A (2009) Facies distribution and sequence stratigraphy of the Coniacian-Santonian succession of the Bangestan Palaeo high in the Bangestan Anticline, SW Iran. Facies, 55: 243-257
Halley, R. B., & Scholle, P. A (1985) Radiaxial fibrous calcite as early-burial, open-system cement: isotopic evidence from Permian of China. AAPG Bulletin, 69: 261p.
 Heasley, E. C., Worden, R. H., & Hendry, J. P (2000) Cement distribution in a carbonate reservoir: recognition of a palaeo oil-water contact and its relationship to reservoir quality in the Humbly Grove field”, onshore, UK. Marine and Petroleum Geology, 17: 639-654.
Hassani-giv, M., Abarghani, A (2008) The study of facies and porosity effections on the reservoir quality in one of the oil fields in North Dezful, Abadan plateau. Tehran University Science Journal, 53-62 (in persian).
Honarmand, J (2012) Report on the integrated study of reservoir horizons in Abadan Plain. Iran National Oil Company, 58p (in persian).
Iran roads atlas (2001) scale 1/1000000, Institute of Geography and Cartography of Gitanos. 272p (in persian).
Keller, G., Adatte, T., Stinnesbrck, W., Luciani, V., Karouni-Yaakoub, N., & Zaghbi-Turki, D (2002) Paleoecology of the Cretaceous-Tertiary mass extinction in planktonic foraminifera. Elsevier, 178: 257-297.
Kavoosi, M. A., Faizi, A., Farzaneh, F., Javadi, F (2006) Sequence and seismic stratigraphic study of Bangestan group in Abadan Plain. geological report GR-2152 (in persian).
Khanjani, M., Harami, R. M., Rahimpour-Bonab, H., Kamali, M. R., Chehrazi, A (2014) Determination of the Reservoir Layers of Ilam Formation on the Basis of Facies and Seismic Studies in the Southeastern Persian Gulf. Oil Research Journal, 85: 113-127 (in persian).
Khodaei, N., Rezaee, P., Honarmand, J., and Abdollahi-Fard, I (2021) Controls of depositional facies and diagenetic processes on reservoir quality of the Santonian carbonate sequences (Ilam Formation) in the Abadan Plain, Iran. Carbonates and Evaporites, 36: 1-24.
      doi.org/10.1007/s13146-021-00676-y.
Longman, M. W (1980) Carbonate diagenetic textures from nearsurface diagenetic environments. AAPG Bulletin, 64: 461-487.
Longman, M. W (1985) Fracture porosity in reef talus of a Miocene pinnacle-reef reservoir, Nido B Field, the Philippines. Carbonate Petroleum Reservoirs, 547-560.
Lee, Y. I., & Friedman, G. M (1987) Deep burial dolomitization in the Ordovician Ellen Burger Group carbonate; West. Texas; Jour. Sed. Pet, 57: 544-557. doi.org/10.1306/212F8EB3-2B24-11D7.
Lucia, F. J (1995) Rock-fabric petrophysical classification of carbonate pore space for reservoir characterization. AAPG Bull, 79: 1275-1300. doi.org/10.1306/7834D4A4-1721-11D7.
Lønøy, A (2006) Making sense of carbonate pore systems. AAPG, 90: 1391-1405.
Lucia, F. J (2007) Carbonate Reservoir Characterization. Springer, 333p.
Lopez-Quirós, A., Barbier, M., Martín, J. M., Puga-Bernabéu, A., & Guichet, X (2016) Diagenetic evolution of Tortonian temperate carbonates Close to evaporites in the Granada Basin (SE Spain). Sedimentary Geology, 335: 180-196.
Jamilpour, M., Mahboubi, A., Moussavi-harami, R., Khanehbad, M. and Hooshmand Koochi, H (2021) Distribution of reservoir electrofacieses in Asmari Formation sedimentary facieses-Qale Nar oilfield. Applied Sedimentology, 9-18.
Jooybari, S. A., Rezaei, P., Mehdipour, M (2022) Investigating the role of microfacies, depositional conditions and diagenesis on the quality of the reservoir section, Ilam Formation (Santonian-Campanian) in one of the fields in southwestern Iran, Dezful embayment. Scientific-Research Journal of Petroleum Geology of Iran, 21: 16-32 (in persian).
Zhou, L., Tang, H., Li, Y., Tao, R., Yan, W., Ma, T., Pan, S., Du, Y., Tan., Z., & Yang, X (2023) Reservoir characteristics and genesis of the Lower Ordovician Tongzi Formation in central Sichuan Bain, China. Earth Science, 1-10.
Moore, C. H., & Bebout, D. G (1989) Carbonate Rock Sequences from the Cretaceous of Texas. 28th Int. Geol. Cong. Field Trip Guidebook T376, American Geophysical Union, Washington, DC, 47p.
Motiei, H (1993) Petroleum Geology of Zagros (in Persian): Geology of Iran: Tehran, Iran. Geological Survey of Iran, 536p.
McCracken, S. R., Compton, J., and Hicks, K (1996) Sequence-stratigraphic significance of glaucony-rich lithofacies, Proceedings of the Ocean Drilling Program. Scientific Results, 150: 171-187.
Morad, S., Ketzer, J. M., & Ros, L. F (2000) Spatial and Temporal Distribution of Diagenetic Alterations in Siliciclastic Rocks: Implications for Mass Transfer in Sedimentary Basins. Sedimentology, 47: 95-120.
Moore, C. H (2001) Carbonate Reservoirs: Porosity, Evolution and Diagenesis in a Sequence Stratigraphic Framework. Elsevier, Amsterdam, 444p.
Mansurbeg, H., El-ghali, M. A. K., Morad, S., & Plink-Björklund, P (2007) The impact of meteoric water on the diagenetic alterations in deep-water, marine siliciclastic turbidites. Journal of Geochemical Exploration, 89: 254-258. doi.org/10.1016/j.gexplo.2006.02.001.
Moore, C. H., & Wade, W. J (2013) Carbonate reservoirs: Porosity and diagenesis in a sequence stratigraphic framework (ed.), Developments in Sedimentology. Elsevier New York, 67: 347p.
Mehrabi, H., and Rahimpour-Bonab, H (2014) Paleoclimate and tectonic controls on the depositional and diagenetic history of the Cenomanian-early Turonian carbonate reservoirs, Dezful Embayment, SW Iran. Facies, 60: 147-167. doi.org/10.1007/s10347-013-0374-0.
Neilson, J. E., & Oxtoby, N. H (2008) The relationship between petroleum, exotic cements and reservoir quality in carbonates, Marine and Petroleum Geology, 25: 778-790.
Odin, G. S., & Matter, A (1981) Deglauconiarum origin. Sediment, 28: 611-641.
Pöppelreiter, M (2002) Facies, cyclicity and reservoir properties of the Lower Muschelkalk (Middle Triassic) in the NE Netherlands. Facies, 46: 119-132. doi.org/10.1007/BF02668077.
Rao, V. P., Lamboy, M., Dupeuble, P. A (1993) Verdine and other associated authigenic (glaucony, phosphate) facies from the surfical sediments of southwestern continental margin of India. Mar. Geol, 111: 133-158.
Reilinger, R (2006) GPS constraints on continental deformation in the Africa, Arabia, Eurasia continental collision zone and implications for the dynamics of plate interactions. Journal of Geophysical Research, 111p.
Rahimpour-Bonab, H., Esrafili-Dizaji, B., & Tavakoli, V (2010) Dolomitization and anhydrite precipitation in Permo-Triassic carbonates at the South Pars gasfield, offshore Iran, Controls on reservoir quality. Jounal of Petroleum Geology, 33: 43-66.
Rezapaneh, H., Moeini, M., Ranjbaran, M., Tavakoli, V (2014) description of the petrographic characteristics of dolomite types and determination of the dolomitization model of the Ilam formation in South Pars field. The 8th National Specialized Geological Conference of Payame Noor University, 1-7 (in persian).
Ravanshad, M. S., Soleimani, B., Larkee, E., & Soleimani, M (2017) petrophysical evaluation and reservoir quality of ilam formation (late cretaceous), ahvaz oil Field, dezful embayment, SW Iran. Petroleum & Coal, 59: 125-132.
Scholle, D. S (2006) A Colore Guide to the Petrography of Carbonate Rocks: Grains, textures, porosity, diagenesis. Published by American Association of Petroleum Geologists, Tulasa, Oklahoma, U.S.A, 459p.
Tucker, M. E., & Wright, P. V (1990) Carbonate Sedimentology: Blackwell. Scientific Publication, London, 482p.
Tucker, M. E (2001) Sedimentary Petrology: An Introduction to the Origin of Sedimentary Rocks. Blackwell Science, 262p.
Tavakoli, V., Rahimpour-Bonab, H., & Esrafili-Dizaji, B (2010) Diagenetic controlled reservoir quality of South Pars gas field, an integrated approach. Comptes Rendus Geoscience, 343: 55-71. doi.org/10.1016/j.crte.2010.10.004.
Varol, B., Ozguer, A., Kosun, E., İmamgolu, S., Danis, M., and Karakulluku, T (2000) Depositional Environments and Sequence Stratigraphy of Glauconites of Western Black Sea region. Mineral Research Exploration Bulletin, 122: 1-21.
Vandeginste, V., Swennen, R., Gleeson, S. A., Ellam, R. M., Osadetz, K., & Roure, F (2006) Development of secondary porosity in the Fairholme carbonate complex (southwest Alberta, Canada). Journal of Geochemical Exploration, 89: 394-397.
Zhang, P., Tang, S., Lin, D., Chen, Y., Wang, X., Liu, Z., Han, F., Lv, P., Yang, Z., Guan, X., Hu, J., & Gao, Y (2023) Diagenesis and Diagenetic Mineral Control on Reservoir Quality of Tight Sandstones in the Permian He8 Member, Southern Ningwu Basin.  MDPI Journal, 11: 1-13. doi.org/10.3390/pr11082374.
Wang, L (2022) Three-dimensional Geological Modeling for Mixed Reservoir of Oil field in Middle East. In international field exploration and Development Conference. Springer, Singapore, 1671p.