بازسازی تاریخچه تدفین و مدل سازی زایش هیدروکربن سازندهای احتمالی منشاء در دو میدان گازی، جنوب ایران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، گروه حوضه های رسوبی نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار، گروه حوضه های رسوبی نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار، گروه حوضه های رسوبی نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

4 اداره مطالعات سیستم های هیدروکربنی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده

ناحیه فارس در ایران از نظر ذخایر گازی یکی از غنی‌ترین نقاط در دنیا است. منطقه مورد بررسی در این مطالعه در زیر پهنه فارس ساحلی قرار دارد. در این پژوهش، سنگ‎های منشاء احتمالی توسط روش‎های ژئوشیمی آلی مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از آن مدل‌سازی یک بعدی سیستم نفتی در دو حلقه چاه از میادین گازی جنوب ایران انجام گرفت. در ادامه بر اساس داده‎های انعکاس ویترینایت و درجه حرارت‎های حال حاضر سازندها در چاه‎های موجود، مدل کالیبره شده و نمودارهای تاریخچه تدفین، نرخ تبدیل کروژن به هیدروکربن(TR)، زمان و میزان خروج هیدروکربن‎های سبک (C1-C5) و هیدروکربن‎های مایع (C6+) ترسیم و تعیین گردید. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی صورت گرفته در ناحیه، سازند سرچاهان به عنوان یکی از سنگ‎های منشاء اصلی در ناحیه فارس مطرح است. نتایج به دست آمده از مدل‌سازی نشان می‎دهد که در چاه میدان اول، سازند سرچاهان از 130 میلیون سال پیش و درچاه میدان دوم از 140میلیون سال پیش شروع به زایش هیدروکربن نموده است. در حال حاضر بلوغ حرارتی مواد آلی و کروژن موجود در سازند سرچاهان در هر دو چاه در پنجره تولید گاز قرار دارد. تاکنون میزان هیدروکربن‎های مایع(C6+) خارج شده از سازند سرچاهان در محل چاه میدان اول و دوم به ترتیب حدود kg/m2 23500 و kg/m2 21300 و میزان هیدروکربن‎های گازی (C1-C5) kg/m23000 و kg/m21200 می‎باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Burial History Reconstruction and Hydrocarbon Generation modeling of Probable Source rocks in two Gas Fields, South of Iran

نویسندگان [English]

  • A. Soleimani 1
  • E. Dehyadegari 2
  • M. Hosseini-Barzi 3
  • M. Rashidi 4
  • M. H. Jazayeri 4
چکیده [English]

The Fars region in Iran is one of the richest places in the world in terms of gas reserves. The area investigated in this study is located on the coastal Fars subzone. In this research, probable source rocks were evaluated by organic geochemical methods and then 1D petroleum system modeling in two wells from the gas fields of southern Iran was contracted and studied. Based on the vitrinite reflectance data and the current temperatures of the formations in the existing wells, the calibrated model and burial history diagram, kerogen to hydrocarbon transformation ratio (TR), the time and amount of light hydrocarbons (c1-c5) and Liquid hydrocarbons (C6+) expulsed from source rock were determined. The geochemical studies in the area reveals that, the Sarchahan Formation is the main candidate source rock. The results obtained from the modeling show that the Sarchahan Formation in the well of the first and second field generated hydrocarbons from 130 and 140 million years ago respectively. Currently, the thermal maturity of the Sarchahan Formation in the both wells is in the gas window. Up to now, the amount of liquid (C6+) hydrocarbons expulsed from the Sarchahan Formation in the first and the second field is about 23500 kg/m2 and 21300 kg/m2 and for gaseous (C1-C5) hydrocarbons is 23000 kg/m2 and 21200 kg/m2, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Source rock Evaluation
  • Haydrocarbon Generation Modeling
  • Hydrocarbon expulsion
  • Sarchahan Formation
  • Coastal Fars subzone