تلفیق مطالعات زمین شناسی و پتروفیزیکی به منظور ارزیابی ناهمگنی‌های مخزنی در توالی‌های رسوبی کربناته: مطالعه موردی یکی از مخازن پرمین – تریاس خلیج فارس

نویسندگان

1 دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

3 استاد تمام ، دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 رئیس پژوهشکده علوم زمین پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین گونه های سنگی مخزنی، واحدهای جریانی هیدرولیکی و زون بندی مخزنی بر اساس روش لورنز (SMLP) و بررسی ارتباطات موجود بین این مفاهیم با جایگاه های سکانسی توالی‌های مورد نظر می باشد. بر اساس اطلاعات در دسترس، تعداد 7 گونه سنگی مخزنی و 8 واحد جریانی هیدرولیکی با استفاده از مفهوم نشانگر زون جریان تعیین شده است. همچنین بر اساس روش لورنز، تعداد 15 زون مخزنی و غیرمخزنی در این توالی ها شناسایی گردید. گونه سنگی PRT1 شامل انیدریت متراکم، پایین ترین کیفیت مخزنی و گونه سنگی PRT7 شامل پکستون/ گرینستون‌های دولومیتی شده بهترین کیفیت مخزنی را در سازندهای مورد مطالعه دارا می باشند. سازند کنگان در توالی های مورد مطالعه به 5 زون تقسیم می شود، همچنین تعداد 10 زون نیز در سازند دالان بالایی شناسایی و تفکیک شده است. ناهگنی های کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس در توالی های مخزنی مورد مطالعه بر مبنای تلفیق روش های پتروفیزیکی و مطالعات پتروگرافی مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه سکانسی آن ها مشخص گردیده است. در نتیجه مشخص گردید که بخش های غیرمخزنی مخازن دالان بالایی و کنگان در سیستم تراکت RST سکانس UDS3 و بخش بالایی سیستم تراکت RST سکانس KS1 متمرکز شده اند و افق های مخزنی خوبی در سکانس های رسوبی UDS4، بخش میانی و بالایی سکانس KS2 و ابتدای سکانس KS1 قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integration of geological and petrophysical studies for the evaluation of reservoir heterogeneities in carbonate sequences: case study from Permian–Triassic reservoirs in the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Dahaghin 1
  • Hamzeh Mehrabi 2
  • Hossain Rahimpour-Bonab 3
  • Bijan Beiranvand 4
1 School of Geology, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 School of Geology, College of Science, University of Tehran
3 Professor/ School of Geology, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Head of Geosciences Division of Research Institute of Petroleum Industry
چکیده [English]

This study integrates the results of petrographic studies of core samples and thin sections with petrophysical data for the evaluation of heterogeneities in the distribution of reservoir properties in the Upper Dalan and Kangan formations. Reservoir rock types, hydraulic flow units, and reservoir zonation of these formations are determined in a sequence stratigraphic framework. Accordingly, 7 rock types and 8 hydraulic flow units are defined using the petrographic evidence and flow zone indicator values, respectively. Based on the Lorenz approach, 15 reservoir, barrier, and baffle zones have been differentiated. Among the defined rock types, PRT1 (compacted anhydrite) has lowest reservoir quality, and PRT7 (dolomitized packstone and grainstone) has highest reservoir quality. A combination of depositional facies characteristics and diagenetic alterations controlled the reservoir properties in these formations. There are one reservoir and one baffle zone in K1 unit, two reservoir zones and one speed zone in K2, one reservoir, baffle, barrier, and speed zone in K3, and three reservoirs, two baffle, and one barrier zone in K4 unit. All macroscopic and microscopic heterogeneities are determined in sequence stratigraphic framework. Results showed that non-reservoir units of Permian–Triassic formations are concentrated within the RSTs (regressive systems tracts) of UDS3 and KS1 sequences. On the other hand, reservoir zones correspond to KS2 and UDS4 sequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reservoir heterogeneity
  • Hydraulic flow unit
  • Reservoir zonation
  • Sequence stratigraphy
  • Dalan and Kangan