اثرفسیلها، اثررخساره ها و دیرین محیط زیست سازند میشان در فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه علوم‌زمین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 استادیار گروه علوم زمین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استاد گروه علوم زمین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه بررسی دقیق اثرشناسی نهشته های سازند میشان به سن میوسن در برش امیدیه در فروافتادگی دزفول انجام شده است. سازند میشان به سن میوسن در این برش چینه شناسی مجموعه متنوعی از اثرفسیل ها دارد که در بردارنده 4 اثر جنس با 5 اثر گونه است. این اثرفسیل ها نشان دهنده رفتارهای حرکتی ، تغذیه ای، پناهگاهی و گریزینگ هستند و شاملProtovirgularia cf. pennatus, Planolites isp., Helminthopsis isp., Thalassinoides isp., Thalassinoides suevicus می باشد. لایه های دربردارنده این اثرفسیل ها شامل تناوب سنگ آهکهای توده ای، متوسط تا ضخیم لایه، ماسه سنگهای متوسط تا ضخیم لایه و مارنهای آهکی توده ای می باشد. در این مطالعه 5 شاخص زیست آشفتگی مطابق با شاخص های زیست آشفتگی استاندارد و همچنین 5 ایکنوفابریک مرتبط با محیط های دلتا، جزر و مدی و لاگون شناسایی شد. تنوع زیاد طبقه بندی رفتاری اثرفسیلها شامل سکونت، تغذیه، حرکت و چریدن همراه با رکورد اثرفسیلها بوسیله جانداران رسوب خوار و بطور کمتر جانوران معلق خوار سازند میشان نشان دهنده رسوبگذاری در رخساره های مربوط به آبهای کم عمق همراه با اکسیداسیون بالا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trace Fossils, Ichnofacies and Paleoenvironment of the Mishan Formation in the Dezful Embayment, SW Iran

نویسندگان [English]

  • M. Ghanavati 1
  • I. Maghfouri Moghaddam 2
  • M. Aleali 3
  • M. Arian 4
1 Ph. D., student. Dept., of Earth sciences, Islamic Azad University (IAU), Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assoc. Prof., Dept., of Geology, Faculty of Science, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Assist. Prof., Dept., of Earth sciences, Islamic Azad University (IAU), Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Prof., Dept., of Earth sciences, Islamic Azad University (IAU), Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, a detailed investigation the trace fossils of Mishan Formation in the Omidieh section has been carried out. The Miocene Mishan Formation has a diverse collection of trace fossils, which includes 4 ichnogenera and 5 ichnospecies. These trace fossils show locomotion, feeding, sheltering and grazing behaviors and include Protovirgularia cf. pennatus, Planolites isp., Helminthopsis isp., Thalassinoides isp. and Thalassinoides suevicus. The trace fossils of Mishan Formation are in the alternation of massive, medium to thick beded limestone, medium to thick beded sandstones, and marl. In this study, 5 bioturbation indexes were identified according to the standard bioturbation indicators, as well as 5 ichnofabrics related to delta, tidal flat and lagoon environments. The great variety of ethological classification including locomotion, feeding, sheltering and grazing, along with the trace fossil record of sediment feeding organisms and, to a lesser extent, suspension feeding animals, confirm very shallow sedimentary environment with a high oxidation content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trace fossil
  • Ichnofabric
  • Miocene
  • Guri Membe
  • Zagros