شناسایی ریزرخسار‌های رسوبات پرمین زیرین در شمال طبس (شرق ایران مرکزی) و ارتباط جلبک‌های شناسایی شده با محیط رسوبی

نویسندگان

1 زمین شناسی، علوم پایه، دانشگاه لرستان، لرستان، خرم آباد

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان

3 گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه لرستان

4 دانشگاه لرستان، گروه علوم پایه

چکیده

مهمترین وقایع در تاریخ پرمین پیشین، مربوط به پسروی دریا در اوایل پرمین پیشین (ساکمارین) و پیشروی بعدی آن در اواخر پرمین پیشین (اواخر یاختاشین- بلورین) می‌باشند. همانند سایر نواحی تتیسی در ایران پیشروی در زمان یاختاشین- بلورین شروع می‌شود، یعنی هنگامی که پلاتفرم‌های کربناته شروع به تشکیل شدن می‌نمایند. این سنگ‌های کربناته در بلوک طبس بنام سازند جمال نامگذاری شده که بخش قاعده‌ای سازند جمال تحت عنوان سازند باغ ونگ تعیین شده است. به منظور انسجام بررسی و تعیین شرایط دقیق محیط رسوبی علاوه بر مقاطع سازند باغ ونگ، سازند‌های سردر در بخش زیرین و جمال در بخش راسی نیز بطور مختصر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. براساس مطالعه مقاطع نازک در دو برش چینه شناسی (باغ ونگ و شش انگشت) تعداد 8 ریزرخساره و دو پتروفاسیس شناسایی شده‌اند که ریز رخساره‌های گرینستون بایوکلست‌دار، گرینستون اینتراکلست‌دار در زیرمحیط سد قرار می‌گیرند و پکستون /گرینستون فوزولینید‌دار، پکستون بایوکلست‌دار، پکستون بایوکلست‌دار اینتراکلست‌دار و وکستون بایوکلستی معرف ریز رخساره‌های مربوط به محیط کولاب هستند که توسط سد‌ها از محیط دریای باز جدا می‌شود. ریز رخساره‌های مادستون و دولومادستون مربوط به پهنه‌های گلی در منطقه اینترتایدال هستند و پتروفاسیس‌های آرکوز و لیتیک آرکوز به محیط پیراکشندی نسبت داده می‌شوند. از میان فسیل‌های شناسایی شده در این مطالعه، جلبک‌های آهکی از مهمترین گروه‌های فسیلی آب‌های کم عمق رسوبات پالئوزوئیک بالایی هستند که در سه گروه داسی کلاداسه آ، ژیمنوکدی آسه آ و جلبک‌های مجهول معرفی شده‌اند که افزایش تنوع و فراوانی آن‌ها با شرایط گرم‌خانه‌ای و بالا بودن سطح دریا در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of microfacies of the Lower Permian sediments in North Tabas (East of Central Iran) and the relationship between identified algae and sedimentary environment

نویسندگان [English]

 • safoora yasbolaghi sharahi 1
 • bizhan yosefi yegane 2
 • sakineh arefifard 3
 • mohammad mehdi farahpour 4
1 Geology Department, Faculty of Sciences, Lorestan University
2 Geology Department, Faculty of Sciences, Lorestan University
3 deoartment of geology ,Faculty of Science, lurestan University
4 lorestan university
چکیده [English]

The most prominent events in the Early Permian history of Tethys were the early Early Permian (Sakmarian) regression and the subsequent late Early Permian (Yakhtashian – Bolorian) transgression. Like the other region of Thetys, transgression in Iran begins at the time of Yakhtashian – Bolorian, which carbonate platforms began to form. These carbonate rocks have been named the Jamal Formation in the Tabas Block, where the basal section of the Jamal Formation is designated as the Bagh Vang Formation. In order to investigate and determine the exact conditions of the sedimentary environment, in addition to the sections of the Bagh Formation, the Sardar Formation in the lower part and Jamal Formation in the upper part have also been briefly studied. Thin-section analysis in two sections (Bagh-e-Vang and Shesh Angosht ) makes it possible to distinguish 8 microfacies and tow petrofacies, Bioclast grainstone and Intraclast grainstone within the barriers and Fusulinid grainstones/packstone, Bioclast packstone, Intraclast bioclast packstone and Bioclastic wackstone represent the facies of lagoon. Also, characterized that bar separated a lagoonal area from the open-marine environment. The microfacies of Mudstone and Dolomudstone have been identified in the Mudflats area and Lithic arkose and Arkose petrofacies related to peritidal environment. Among the fossils identified in is study, Calcareous algae are one of the most important shallow water fossil groups of upper Paleozoic deposites, which have been introduced in three groups: Dacycoladasean, Gymnocodiacean and Problematica and Also, increasing their diversity and abundance is related to greenhouse conditions and high sea levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Lower Permian"
 • "North Tabas"
 • "Bagh-e- Vang"
 • "Calcareous algae"
 • تاریخ دریافت: 14 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 04 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 06 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 06 تیر 1401