ژئوشیمی آلی، بلوغ حرارتی و پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گورپی، ازگله، شمال غرب کرمانشاه


عنوان مقاله [English]

Organic geochemistry, thermal maturity and hydrocarbon generation potential of the Gurpi Formation, Ezgeleh, NW Kermanshah

نویسندگان [English]

  • B. Rafiei
  • M. Arbabi
  • H. Mohseni
  • M. Bayati

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gurpi Formation
  • Organic geochemistry
  • hydrocarbon potential
  • Ezgeleh area
  • Kermanshah Province