رخساره ها، محیط رسوبی و عملکرد فرآیندهای دیاژنزی مؤثر بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی رامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه فردوسی، مشهد

2 عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی، مشهد

3 عضو هیئت علمی گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی، مشهد

4 کارشناس ارشد شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز

چکیده

هدف از این مطالعه، تفسیر محیط رسوبی و هم­چنین مهم­ترین فرآیندهای دیاژنتیکی است که بر کیفیـت مخزنی سـازند آسـماری در چاه­های شماره 3 و 6 میدان نفتی رامین در فروافتادگی دزفول شمالی مؤثر بوده­اند. بررسی پتروگرافی 260 برش نازک تهیه شده از مغزه، منجر به شناسایی 12 رخساره رسوبی نهشته شده در پنج زیرمحیط رسوبی شامل پهنه­ی جزر و مدی، لاگون، سد، دریای باز و رمپ خارجی شد، که توالی­های مورد مطالعه ته­نشست بر روی یک رمپ کربناته هوموکلینال را نشان می­دهد. مطالعات پتروگرافی طیف وسیعی از انواع فرآیندهای دیاژنتیکی را نشان می‌دهد؛ سه فرآیند دولومیتی‌شدن، انحلال و سیمانی‌شدن مهم‌ترین فرآیندهای دیاژنتیکی مؤثر بر ویژگی‌های مخزنی سازند مورد مطالعه هستند. فرآیندهای انحلال و دولومیتی­شدن با فراوانی بیش­تر نسبت به فرآیند سیمانی شدن عمدتاً رخساره­های گل­پشتیبان و پلوییدی را تحت تأثیر قرار داده­ و موجب افزایش تخلخل (بیش از 12%) و تراوایی (بیش از 1 میلی­دارسی) و در نتیجه افزایش کیفیت مخزنی شده­اند. از طرفی دیگر فرآیند سیمانی­شدن با گسترش کم منجر به کاهش کیفیت مخزنی (تخلخل کمتر از 12%، تراوایی کمتر از 1/0 میلی­دارسی و اشباع آب مؤثر بیش از 60%) در بعضی از بخش­های توالی (مخصوصاً در چاه شماره 3) شده است. به طور کلی رخساره­های کم­عمق و عمدتاً گل­پشتیبان که از فراوانی بیش­تری نسبت به سایر رخساره­ها برخوردارند (با فراوانی حدود 60%) و بیش­تر تحت تأثیر فرآیندهای انحلال و دولومیتی­شدن قرار گرفته­اند نقش مهمی را در افزایش کیفیت مخزنی کربنات­های مورد مطالعه از سازند آسماری در این میدان ایفا کرده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Facies Analysis, depositional environment and effective diagenesis processes on reservoir quality of the Asmari Formation in Ramin Oilfield

نویسندگان [English]

 • F. Bahrmi Bahrmi 1
 • S. R. Moussavi Harami Moussavi Harami 2
 • M. Khanehbad Khanehbad 3
 • M.H. Mahmudi Gharaie 3
 • R. Sadeghi 4
چکیده [English]

The purpose of this study was to interpret depositional environment and the most effective diagenetic processes on the reservoir quality of the Asmari Formation in wells no. 3 and 6 in the Ramin Oil Field in the north Dezful embayment. Petrographic examination of 230 thin sections led to identification of 12 sedimentary facies deposited in five sub-environmentsincluding tidal flat, lagoon, shoal, open marine and outer ramp, where sedimentation took place in a homoclinal carbonate ramp. In addition, petrographic studies show a wide range of diagenetic processes affected these rocks but three processes including cementation, dolomitization and dissolution are the most important processes affecting reservoir properties of the studied formation. Dissolution and dolomitization processes with a higher frequency than the cementation process are mostly have affected the mud supported and peloidal facies and led to enhancement of the effective porosity (more than 12 %) and permeability (with a K more than 1 mD) as well as increased reservoir quality. On the other hand, cementation process led to a reduction of reservoir quality (with a PHIE less than 12 % Kless than 0.1 mD and SWE more than 0.6) in some parts of the succession (especially in well No. 3).Generally, shallow and mostly mud-supported facies are more abundant than other facies (with a frequency about 60%) and more affected by dissolution and dolomitization processes that played an important role in the increasing of reservoir quality of studied carbonate in the Asmari Formation in Ramin oilfield.

کلیدواژه‌ها [English]

 • facies
 • Depositional environment
 • Diagenesis
 • reservoir quality
 • Asmari Formation
 • Ramin Oilfield