دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، آذر 1393، صفحه 1-123 

مقاله پژوهشی

پراکندگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی خروجی تالاب انزلی، شمال ایران

صفحه 1-15

بهروز رفیعی؛ عاطفه موثق؛ افشین کریم خانی؛ مجید صادقی فر


رخساره ها، محیط رسوبی و عملکرد فرآیندهای دیاژنزی مؤثر بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی رامین

صفحه 16-36

فرشاد بهرامی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه باد؛ محمدحسین محمودی قرائی؛ رحمت اله صادقی


زون بندی و تعیین گونه های سنگی مخزن بنگستان براساس بررسی های رسوب شناختی و پتروفیزیکی در میدان سرکان

صفحه 50-74

مرصاد معینی؛ حسین رحیم پور بناب؛ وحید توکلی؛ مهران مرادپور؛ سعید معدنی پور؛ حسین رضا پناه