رخساره های کربناته، میکروفاسیس ها و چینه شناسی سکانسی نهشته های پرمین در برش باغ ونگ (طبس)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط‌زیست

2 استادیار دانشگاه تهران، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی

چکیده

سنگ­های پرمین برش باغ ونگ به سن بلورین-دوراشامین (سازند جمال) شامل سنگ­های کربناته می­باشد. این سنگ­ها بر روی سازند سردر و در زیر سازند سرخ شیل قرار گرفته­اند. مطالعات پتروگرافی نشانگر این است که این سنگ­ها را می­توان به 13 میکروفاسیس سنگ آهکی تقسیم کرد. تلفیق و نتایج حاصل از مطالعات میکروسکوپی و شواهد صحرایی مشخص کرده است که این میکروفاسیس­های آهکی در چهار زیر محیط؛ ساحل، لاگون، بار (سد) و دریای باز نهشته شده­اند. نبود سازندگان واقعی و موثر ریزش و جریان­های حاصل از توربیدایت نشانه آن است که پلاتفرم کربناته پرمین برش باغ ونگ از نوع سکو هموکلینال می­باشد. تشکیل و توسعه این پلاتفرم کربناته مصادف با پیشروی دریا در بلورین است. براساس مشاهدات میدانی و مطالعه مقاطع نازک و رخساره­های رسوبی یک توالی رسوبی دسته دوم و دو توالی رسوبی دسته سوم در برش باغ ونگ تشخیص داده شد. هر توالی از تعدادی پاراسکانس­های کم عمق شونده به سمت بالا تشکیل شده است. این سکانس­ها با ناپیوستگی­های نوع 1 (SB1) و ناپیوستگی نوع 2 (SB2) در نهشـته­های کربناته تشـخیص داده شده­اند. سکانس­های پرمین بالایی این ناحیه با سکانس­های جهانی پرمین بالایی مطابقت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Carbonat facies,Microfaciesand sequence Stratigraphy of the Permian Rocks in Bagh-e-Vang Section (Tabas)

نویسندگان [English]

  • F. Sotouhain 1
  • M. Ranjbaran 2
چکیده [English]

Permian rocks of Bagh-e-Vang section with the age of Bolorian-Dorashamian (Jamal Formation) consist of carbonate rocks. These rocks overlie Sardar and underlie Sorkh Shale formations. Petrographic studies show that these rocks can be divided into 13 calcareous microfacies. Integration and results of microscopic studies and field evidence have demonstrated that the mentioned calcareous microfacies have deposited in 4 sub-environment of shore, lagoon, bar and open sea. The lack of build-up, slump and flows resulting from turbidity is an indication that Permian carbonate platform of Bagh-e-Vang section is of homoclinal ramp type. The formation and development of this carbonate platform is simultaneous with sea transgression in Belorian. Based on field observations, thin sections study and sedimentary facies, 2 third-order sequences and 1 second-order sequences were recognized. Each sequence consists of a few shallowing upward para-sequence.These sequences with both type 1 and 2 sequence boundaries are recognized in carbonat deposits.The Upper Permian sequences in the study area are correlated global sea – leve curve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • microfacies
  • homoclinal Ramp
  • sequence
  • Bagh-e-VangSection
  • Permian