پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند جیرود در البرز مرکزی، کاربرد در تعیین خاستگاه و جایگاه زمین ساختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زنجان

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شاهرود

چکیده

پتروگرافی و ژئوشیمی­ (عناصر اصلی و فرعی) نهشته­های سیلسی-آواری سازند جیرود (دونین فوقانی) در البرز مرکزی جهت تعیین خاستگاه آن­ها مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی نشان می­دهد که ماسه­سنگ­های سفید تا خاکستری رنگ سازند جیرود در سه گروه کوارتز­آرنایت، ساب­آرکوز و ساب­لیت­آرنایت قرار می­گیرند. این ماسه­سنگ­ها که عمدتا از کوارتز­های تک­بلورین با خاموشی مستقیم، چرت و فلدسپار پتاسیم با گرد­شدگی متوسط تا خیلی خوب و جور­شدگی بالا تشکیل شده­اند و رسیدگی ترکیبی و بافتی بالا را نشان می­دهند، از منشاهای دور با موقعیت تکتونیکی کوهزایی چرخه مجدد و درون کراتونی واقع در صفحه عربی- آفریقا مشتق شده­اند. محتوی عناصر فرعی و اصلی اکثر نمونه­های مطالعه شده به طور کلی نسبت به ترکیب بخش بالایی پوسته قاره­ای فقیر شدگی (به استثنای Si) نشان می­دهند که این موضوع به دلیل غنی­شدگی این ماسه­سنگ­ها نسبت به کانی­های پایدار مانند کوارتز و چرت و میزان اندک کانی­های ناپایدار حاوی Al مانند فلدسپار­ها و کانی­های رسی است. ترکیب مودال (مانند کوارتز، فلدسپار و خرده­های سنگی) و اندیس­های ژئوشیمیایی ماسه­سنگ­های سازند جیرود نشان می­دهد که این رسوبات تحت شرایط آب و هوایی گرم و نسبتا مرطوب از سنگ­های آذرین اسیدی مشتق شده و در یک حاشیه­ی قاره­ای غیرفعال نهشته شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrography and Geochemistry of the sandstones of the Jeirud Formation in the Central Alborz: Application for Provenance and Tectonic setting

نویسندگان [English]

  • M. Sharafi 1
  • S.R. Harami 2
  • A. Mahboubi 2
  • M. Jafarzadeh 3
چکیده [English]

Petrography and geochemistry (major and trace elements) of siliciclastic rocks from the Jeirud Formation (Upper Devonian) in the Central Alborz, have been investigated to understand their provenance. Petrographical and geochemical analyses of the white to gray sandstones of the this Formation display three categories which consist of quartz arenite, sub-litharenite and sub-arkose.These sandstones, characterized by medium to very well roundness, high sorting and high compositional and textural maturity of monocrystalline quartz, chert and k-feldespar, were derived from a distal Arabia-Africa plates recycled orogen and stable cratonic source. Most major and trace element contents of studied samples are generally depleted (except Si) to upper continental crust (UCC) values that is mainly due to the high percentage of stable minerals such as quartz and chert and low content of un-stable Al-bearing minerals like feldspar and clay minerals. Modal composition (e.g. quartz, feldspar, lithic fragments) and geochemical indices of sandstones, indicate that they were derived from felsic source rocks in a humid climate and were deposited in a passive continental margin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Alborz
  • Jeirud
  • Devonian
  • Provenance
  • tectonic setting
آقا­نباتی، س. ع (1386) زمین­شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 582 ص.
رضایی، ن.، رضایی، خ.، فیاضی، ف (1394) تعیین برخاستگاه زمین‌ساختی و هوازدگی سنگ منشأ ماسه‌سنگ‌های سازند داهو (کامبرین پیشین) به روش‌های پتروگرافی و ژئوشیمی عناصر اصلی در برش ابیانه غرب نطنز، دوفصلنامه رسوب­شناسی کاربردی 6، 26-42.
سرباز، ن.، محبوبی، ا.، مـوسوی‌حـرمی، ر.، خـانه‌باد، م.، ماهانی­پور، ا (1395) خاستگاه و موقعیت تکتونیکی سازند کشف‌رود در برش ناویا (غرب بجنورد) بر مبنای مطالعات پتروگرافی و ژئو‌شیمی مـاسـه‌سنگ‌ها، دوفـصلنامه رسوب­شناسی کاربردی 8، 89-102.
سعیدی، ا.، اکبرپور، م. ر(1371) نقشه زمین­شناسی ایران، سـری 1:100000، شـماره 676، کیاسـر، سـازمـان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران.
شهرابی، م (1369) نقشه زمین­شناسی ایران، سری 1:250000، گرگان، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران.
لاسمی، ی (1379) رخساره­ها و محیط­رسوبی و چینه­نگاری سکانسی سنگ­های پرکامبرین بالایی و پالئوزوئیک ایران: انتشارات سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 180 صفحه.
Abdel Wahab, H. Sh., Yemane, K., Giegengack, R (1997) Mineralogy and Geochemistry of the Pleistocene lacusterine beds in Wadi Feiran, south Sinai, Egypt: Implication for environmental and climate changes, Egyptian journal of Geology, 41: 145-171.
Aharipour, R., Moussavi, M. R., Mosaddegh, H., Mistiaen, B (2010) Facies features and paleoenvironmental reconstruction of the Early to Middle Devonian syn-rift volcano-sedimentary succession (Padeha Formation) in the Eastern-Alborz Mountains, NE Iran, Facies, 56: 279–294.
Ahmadzadeh Heravi, M (1983) Brachiopods and conodonts from the Lower Devonian sediments at southern Bojnourd city. Journal of Technology and Science, Tehran University, 45: 1-24. Tehran. [In Farsi].
Akinlua, A., Ngola, A., Fadipe, O. A.,  Adekola, S. A (2016) Petrography and geochemistry of sandstone samples of Vischkuil formation, Karoo Supergroup, South Africa, Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 6: 159–167.
Alavi, M (1996) Tectonostratigraphic synthesis and structural style of the Alborz mountain system in northern Iran. Journal of Geodynamics, 21: 1-33.
Al-Dabbagh, M. E (2013) Effect of tectonic prominence and growth of the Arabian shield on Paleozoic sandstone successions in Saudi Arabia, Arabian Journal of Geosciences, 6: 835–843.
Al-Juboury, A. I., AL-Hadidy, A. H (2009) Petrology and depositional evolution of the Paleozoic rocks of Iraq: Marine and Petroleum Geology, 26(2): 208-231.
Araujo, C. E. G., Pineo, T. R. G., Caby, R., Costa, F. G., Cavalcante, J. C., Vasconcelos, A. M., Rodrigues, J. B(2010) Provenance of the Novo Oriente Group, southwestern Ceara Central Boroin, Borborema province (NE Brazil): A dismembered segment of a magma-poor passive margine or a restricted rift-related basin?. Gondwana Research, 18: 497-513.
Avigard, D. A., Sandler, K., Kolodner, R. J., Stern, M., McWilliams, N., Miller, M., Beyth, M (2005) Mass production Cambro-Ordovician quartz-rich sandstone as a consequence of chemical weathering of Pan-African terrains: environmental implications. Earth Planet Science Letters, 240: 818–826.
Bagheri, S., Stampfli, G. M (2008) The Anarak, Jandaq and Posht-e-Badam metamorphic complexes in central Iran: New geological data, relationships and tectonic implications. Tectonophysics, 451: 123-155.
Baiyegunhi, Ch.,  Liu, K.,  Gwavava, O (2017) Geochemistry of sandstones and shales from the Ecca Group, Karoo Supergroup, in the Eastern Cape Province of South Africa: Implications for provenance, weathering and tectonic setting.  Geochemistry of sandstones and shales from the Ecca Group, Karoo Supergroup, in the Eastern Cape Province of South Africa: Implications for provenance, weathering and tectonic setting. Open Geosciences, DOI: https://doi.org/10.1515/geo-2017-0028.
Bassis, A., Hinderer, M., Meinhold, G (2016) New insights into the provenance of Saudi Arabian Palaeozoic sandstones from heavy mineral analysis and singlegrain geochemistry. Sediment Geology, 333:100–114.
Bauluz, B., Mayayo, M. J., Fernandez-Nieto, C., Gonzalez-Lopez, J. M (2000) Geochemistry of Precambrian and Paleozoic siliciclastic rocks from the Iberian Range (NE Spain): implications for source-area weathering, sorting, provenance, and tectonic setting. Chemical Geology, 168: 135–150.
Bhattacharjee, J., Ghosh, K. K., Bhattacharya, B (2017) Petrography and geochemistry of sandstone–mudstone from Barakar Formation (early Permian), Raniganj Basin, India: Implications for provenance, weathering and marine depositional conditions during Lower Gondwana sedimentation, Geological Journal, DOI: 10.1002/gj.2946.
Bracciali, L., Marroni, M., Pandolfi, L., Rocchi, S (2007) Geochemistry and petrography of Western Tethys Cretaceous sedimentary covers (Corsica and Northern Apennines): from source areas to configuration of margins. In: Arribas, J., Critelli, S., Johnsson, M. J. (Eds.), Sedimentary Provenance and Petrogenesis: Perspectives from Petrography and Geochemistry. Geological Society of American Special Paper, 420: 73–93.
Berberian, M., King, G. C. P (1981) Towards a paleogeographic and tectonic evolution of Iran.  Canadian Journal of Earth Science, 18: 210–265.
Bhatia, M. R (1983) Plate tectonic and geochemical composition of the sandstone, Journal of Geology, 91: 611-627.
Blatt, H., Middleton, G.V., and Murray, R (1980) Origin of Sedimentary Rocks: 2nd ed., Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, NewJersy, 782p.
Boulin, J (1988) Hercynian and Eo-Cimmerian events in Afghanistan and adjoining regions. Tectonophysics, 148: 253-278.
Caracciolo, L., Le Pera, E., Muto, F., Perri, F (2013) Sandstone petrology and mudstone geochemistry of the Peruc-Koryacany Formation( Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). Int Geol Rev.
Cardenas, A., Girty, G. H., Hanson, A. D., Lahren, M. M (1996) Assessing differences in composition between low metamorphic grade mudstones and high-grade schists using log ratio techniques. Journal of Geology, 104: 279–293.
Chittelborogh, D. J (1991) Indicates of weathering for soils and palaeosols formed on silicate rocks. Australian Journal of Earth Sciences, 38: 115-120.
Cullers, R. L (2000) The Geochemistry of Shales, Siltstones and Sandstones of Pennsylvanian–Permian Age, Colo-rado, USA: Implications for Provenance and Metamorphic Studies, Lithos, 51: 181–203.
Dabard, M. P (1990) Lower Brioverian Formation (Upper Proterozoic) of the Armorican Massif (France): Geodynamic evolution of source area revealed by sandstone petrography and geochemistry, Sedimentary Geology, 69: 45-58.
Das, B. K., AL-Mikhlafi, A. S., Kaur, P (2006) Geochemistry of Mansar Lake sediments, Jammu, India: implication for source-area weathering, provenance, and tectonic setting. Journal of Asian Earth Sciences, 26: 649–668.
Dickinson, W. R., Beard, S. L., Brakenridge, G. R (1983) Prove-nance of North American Phanerozoic sandstones in relation to tectonic setting. Geological Society of American Bulletin, 94: 222–235.
Etemad-Saeed, N., Hosseini-Barzi. M., Armstrong-Altrin, J.S (2011) Petrography and geochemistry of clastic sedimentary rocks as evidences for provenance of the Lower Cambrian Lalun Formation, Posht-e-badam block, Central Iran, Journal of African Earth Sciences, 61: 142–159.
Floyd, P. A., Winchester, J. A., Park, R. G (1989) Geochemistry and tectonic setting of Lewisian clastic metasediments from the Early Proterozoic Loch Maree Group of Gairloch, NW Scotland: Precambrian Research, 45: 203–214.
Folk, R. L (1980) Petrology of Sedimentary Rocks. Hamphill, Austin, Texas, 182 p.
Gehrels, G. E., Johnsson, M. J., Howell, D. G (1999) Detrital zircon geochronology of the Adams Argillite and Nation River Formation, East-Central Alaska, U.S.A., Journal of Sedimentary Research, 69: 135–144. 
Golonka, J (2004) Plate tectonic evolution of the southern margin of Eurasia in the Mesozoic and Cenozoic, Tectonophysics, 381: 235-273.
Hairapetian, V., Mohibullah, M., Tilley, L. J., Williams, M., Miller, C. G., Afzal, J., Ghobadi Pour, M., Hejazi, S. H (2011) Early Silurian carbonate platform ostracods from Iran: A peri-Gondwanan fauna with strong Laurentian affinities. Gondwana Research, 20: 645-653.
Heydari, E (2008) Tectonics versus eustatic control on supersequences of the Zagros Mountains of Iran. Tectonophysics, 451: 56-70.
Hirst, D. M (1962) The geochemistry of modern sediments from the Golf of Paria II. The location and distribution of trace elements, Geochimica et Cosmochimica Acta, 26: 1174- 1187.
Humphreys, B., Morton, A. C., Hallsworth, C. R., Gatliff, W. R., Riding, J (1995) An integrated approach to provenance studies: A case example from the Upper Jurassic of the Central Graben, North Sea, In: developments in sedimentary provenance studies (eds. Morton A.C., Todd S.P., Haughton, P.D.W.), published by the Geological Society of London, 230-251.
Ingersoll, R. V., Bullard, T. F., Ford, R. L., Grimm, J. P., Pickle, J. D. and Sares, S. W (1984) The effect of grain size on detrital modes: A test of the Gazzi-Dickenson point- counting method, Journal of Sedimentary Petrology, 54 (1): 103-116.
Jafarzadeh, M., Moussavi Harami, R., Mahboubi, A (2014) Sandstone petrography and geochemistry of the Oligo-Miocene Zivah Formation, NW Iran: Implication on provenance and tectonic setting. Sedimentary Basins Jena - Research, Modelling, Exploration, 09-23
Jin, Z. Li. F., Cao, J. Wang, S. Yu. J (2006) Geochemistry of Daihai Lake sediments, Inner Mongolia, north China: Implications for Provinance and sedimentary sorting and catchment weathering, Geomorphology, 80: 147-163.
Khanehbad, M., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Nadjafi, M., Mahmudi Gharaie (2012) Geochemistry of Carboniferous Sandstone (Sardar Formation), East-Central Iran: Implication for Provenance and Tectonic setting, Acta Geologica Sinica, 86: 1200-1210.
Kolodner, K., Avigard, D., McWilliams, M., Wooden, J. L., Wieebord, T., Feinstein, S (2006) Provenance of north Gondwana Cambrian-Ordovician sandstones: U-Pb SHRIMP dating of detrital zircons from Israel and Jordan. Geol Mag, 143: 367–391.
McLennan, S. M., Taylor, S. R., Kroner, A (1983) Geochemical evolution of Archean shales from South Africa, I. The Swazi-land and Pongola Supergroups. Precambrian Research, 22: 93–124.
McLennan, S. M (2001) Relationships between the trace element com-position of sedimentary rocks and upper continental crust. Geochem Geophys Geosys (G3) 2(2):10–21. doi: 10. 1029/2000GC000109.
Nath, B. N., Kurzendorf, H., Pluger, W. L (2000) Influence of provenance, weathering and sedimentary processes on the elemental ratio of the fine-grained fraction of the  bed load sediments from the Wembanad Lack and the adjoining continental shelf, southwest coast of India. Journal of Sedimentary Research, 70: 1081-1094.
Nesbitt, H. W., Young, G. M (1982) Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites. Nature, 299: 715–717.
Nicols, G. J (2009) sedimentology and stratigaphy. Wiley-Blackwell: Chichester, 419p.
Nowrouzi, Z., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Gharaie, M. H. M., Ghaemi, F (2014) Petrography and geochemistry of Silurian Niur sandstones, Derenjal Mountains, East Central Iran: implications for tectonic setting, provenance and weathering. Arabian Journal of Geosciences, 7: 2793-2813.
Odigi, M. I., Amajor, L. C (2009) Geochemical characterization of Cretaceous sandstones from the southern Benue Trough, Nigeria, Chinese Journal of Geochemistry, 28: 044- 054.
Pe-Piper, G., Triantafyllidis, T., Piper, D. J. W (2008) Geochemical identification of clastic sediment provenance from known sources of similar geology: The Cretaceous Scotian Basin, Canada, Journal of Sedimentary Research, 78: 595–607.
Pettijohn, F. J (1975) Sedimentary Rocks, third ed. Harper and Row, New York. 627p.
Roser, B. P., and Korsch, R. J (1986) Determination of tectonic setting of sandstone–mudstone suites using SiO2 and K2O/Na2O ratio: Journal of Geology, 94: 635–650.
Roser, B. P., Korsch, R. J (1988) Provenance signatures of sandstone– mudstone suites determined using discriminant function analysis of major-element data. Chemistry Geology, 67: 119–139.
Sharafi, M., Longhitano, S. G., Mahboubi, A., Moussavi Harami, R., Mosaddegh, H (2016) Sedimentology of a transgressive mixed-energy (wave/tide-dominated) estuary, Upper Devonian, Geirud Formation (Alborz Basin, northern Iran), IAS Special publications, Wiley Blackwell, 255-286.
Sifeta, K., Roser, B. P., Kimura, J. I (2005) Geochemistry, provenance, and tectonic setting of Neoproterozoic metavolcanic and metasedimentary units, Werri area, Northern Ethiopia, Journal of African Earth Sciences, 41: 212–234.
Stampfli, G. M (1978) Étude géologique générale de l’Elburz oriental au S de Gonbad-e-Qabus Iran N-E. These présentée la Faculté des Sciences de l’Université de Geneve, 1-329.
Stampfli, G. M., Marcoux, J., Baud, A (1991) Tethyan margins in space and time. In: Channell, J. E. T., Winterer, E. L., Jansa, L. F. (Eds.), Paleogeography and Paleoceanography of Tethys. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, pp. 373–410.
Suttner, L. J., Dutta, P. K (1986) Alluvial sandstone composition and palaeoclimate: framework mineralogy. Journal of Sedimentary Petrology, 56: 329–345.
Taylor, S. R., McLennan, S. M (1985) The Continental Crust: Its Composition andEvolution. Blackwell Scientific Publications, 312 pp.
Visser, J. N. J., and Young G. M (1990) Major elements geochemistry and Paleoclimatology of the Permo-Carboniferous glacigene Dwyka Formation and post-glacial mudrocks in southern Africa (J). Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, 81: 49-57.
Wang, Z., Wang, J., Fu, X., Feng, X., Wang, D., Song, Ch., Chen, W., Zeng, Sh (2017) Petrography and geochemistry of upper Triassic sandstones from the Tumengela Formation in the Woruo Mountain area, North Qiangtang Basin, Tibet: Implications for provenance, source area weathering, and tectonic setting. Geological Journal, DOI: 10.1111/iar.12191.
Zaid, S. M (2012) Provenance, diagenesis, tectonic setting and geochemistry Rudes Sandstone (Lower Miocene) Wada Field, Gulf Suez, Egypt, Journal of African Earth Science, 66-67: 56-71.
Zawada, P. K (1988) The stratigraphy and sedimentology of the Eoce and Beauion Group in the Fouresmith Area South Western Orange Free State, Geological Society of South Africa Bulletin, 90, 43p.