دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-133 
4. محیط رسوبی سازند قلی در حوضه البرز (ناحیه رباط قره‌بیل)، شمال خاور ایران

صفحه 62-86

10.22084/psj.2019.17996.1192

رضا بهبهانی؛ محمد قویدل سیوکی؛ سمیه برجی؛ محمود رضا مجیدی فرد؛ مرتضی یوسفی