توزیع الکتروفاسیس‌های مخزنی در رخساره‌های رسوبی سازند آسماری میدان نفتی قلعه‌نار

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

2 استاد گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

3 استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

4 شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

چکیده

سازند کربناته آسماری در میدان نفتی قلعه­نار یکی از مهم­ترین مخازن نفتی فروافتادگی دزفول است. این مخزن به دلیل تغییرات شدید محیط­رسوبی و فرایندهای دیاژنزی دارای ناهمگونی بسیار زیادی است که پیش­بینی پشاخص­های پتروفیزیکی سنگ را در گستره مخزن بسیار مشکل می­سازد. با ایجاد ارتباطی منطقی بین رخساره‌های رسوبی و الکتریکی می­توان در شناخت بهتر مخزن و کاهش عدم قطعیت‌ها مؤثر واقع شد. در این مطالعه با استفاده از داده‌های پتروگرافی و توصیف مغزه در شش چاه، تعداد 7 مجموعه رخساره‌ای سنگ آهک و یک رخساره‌ دولومیت درشت بلور شناسایی شده است. بر اساس نمودارهای پتروفیزیکی گاما، نوترون، چگالی، صوتی و فوتوالکتریک و با بکارگیری نرم‌افزار ژئولاگ و الگوریتم MRGC، تعداد 5 الکتروفاسیس ( از 1 تا 5)  مخزنی  تعیین شدند که الکتروفاسیس 1 بهترین و الکتروفاسیس 5 بدترین کیفیت مخزنی را دارا هستند. بررسی فراوانی الکتروفاسیس‌ها نشان می‌دهد که 30 درصد از الکتروفاسیس‌های سازند آسماری میدان نفتی قلعه‌نار دارای کیفیت مخزنی خوب و خیلی خوب هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution of reservoir electrofacieses in Asmari formation sedimentary facieses - Qale Nar oilfield

نویسندگان [English]

  • M. Jamilpour 1
  • A. Mahboubi 2
  • S. R. Moussavi-Harami 2
  • M. Khanehbad 3
  • H Hooshmand Koochi 4
2 d
چکیده [English]

Asmari carbonate formation in Qale Nar oil field is one of the most important oil reservoirs in Dezful embayment. This reservoir has a lot of heterogeneity due to intensive changes in the sedimentary environment and diagenetic processes, which makes it very difficult to predict the petrophysical properties of the rock in reservoir. Creating a logical connection between sedimentary and electrical facieses, it can be effective in better understanding the reservoir and reducing uncertainties. In this study, using petrographic data and core description in six wells, 7 limy facies associations and one coarse crystalline dolomite were identified. Based on the petrophysical well logs of gamma, neutron, density, acoustic and photoelectric, and using Geolog software by MRGC algorithm, 5 electrofacieses (from 1 to 5) of the reservoir were determined. Electrofacies 1 has the best and electrofacies 5 has the worst reservoir quality. Examination of the frequency of electrofacies shows that good and very good electrofacieses make 30% of the Asmari reservoir of Qale Nar oilfield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Petrophysical Logs
  • Geolog Software
  • MRGC Algorithm
  • Clustering
  • Petrography
آرین، م.، محمدیان، ر (1389) تحلیل شکستگی­های مخزن آسماری میدان مارون (زاگرس)، نشریه علوم­زمین، سال بیستم (شماره 78)، ص 87-96.
آقانباتی، ع (1383) زمین­شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 586 ص.
جمشیدی، م.، گلی، ط.، جلیلیان، ع. ح.، ارزانی، ن.، ارشد، ع. و (1395) بررسی رخساره‌های رسوبی و الکتریکی مخزن بنگستان با بهره‌گیری از روش MRGC در میدان نفتی قلعه­نار، جنوب باختری ایران، مجله رسوب‌شناسی کاربردی، دوره 4، شماره 8، ص 55-42.
جمیل­پور، م.، محبوبی، ا.، موسوی‌حرمی، س. ر.، خانه‌باد، م.، هوشمندکوچی، ح (1398) شناسایی الکتروفاسیس‌های مخزنی سازند آسماری میدان نفتی قلعه‌نار در چارچوب رخساره‌های رسوبی، پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران. کرمان.
حسینی، ک.، رضائی، پ.، شیرودی، س. ک (1399) تحلیلی بر رخساره‌های الکتریکی، واحدهای جریانی و بررسی توان مخزنی سازند میشریف (سنومانین- تورونین) در میدان نفتی اسفند، خلیج­فارس، مجله رسوب‌شناسی کاربردی، دوره 8، شماره 15، ص 46-64.
رحیم­پوربناب، ح.، سلمانی، ع.، رنجبران، م.، آل­علی، س. م (1397) تاثیرات محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان قلعه‌نار، فروافتادگی دزفول. مجله رسوب‌شناسی کاربردی، دوره 6، شماره 11، ص 15-34.
فرشی، م.، موسوی­حرمی، س. ر.، محبوبی، ا.، خانه­باد، م.،  قنواتی، ک (1395) ارزیابی گونه­های سنگ مخزن آسماری میـدان گـچساران با استفاده از روش آنالیز خوش­های به کمک شبکه عصبی مصنوعی نگاشت خود سازمان یافته (SOM). نشریه پژوهش نفت، شماره 26، ص 4-15.
مطیعی، ه (1374) زمین­شناسی ایران، زمین­شناسی نفت زاگرس (جلد 1). انتشارات سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 589 ص.
مهرابی، ح.، دهاقین، م. ح.، احمدی، ی (1398) تحلیل یکپارچه گونه‌های سنگی مخزنی، واحدهای جریانی هیدرولیکی و رخساره‌های الکتـریکی در چارچوب سکانس­های رسوبی مخازن پرمین-تریاس در بخش مرکزی خلیج­فارس. مجله رسوب‌شناسی کاربردی، دوره 7، شماره 14، ص 71-84.
Abuseda, H., Kassab, M. A., LaLa, A. M., & El Sayed, N. A. (2015) Integrated petrographical and petrophysical studies of some Eocene carbonate rocks, Southwest Sinai. Egypt. Egyptian Journal of Petroleum, 213-230.
Amaefule, J. O., Altunbay, M., Tiab, D., Kersey, D. G & Keelan, D. K (1993) Enhanced reservoir description: using core and log data to identify hydraulic (flow) units and predict permeability in uncored intervals/wells. In: SPE Annual Technical Conference and Exhibition. Society of Petroleum Engineers.
Archie, G. E (1952) Classification of carbonate reservoir rocks and petrophysical considerations. Am. Assoc. Pet. Geol. Bull, 36: 278–298.
Barattolo, F., Bassi, D & Romano, R  (2007) Upper Eocene larger foraminiferal–coralline algal facies from the Klokova Mountain (southern continental Greece). Facies ,53 (3): 361–375.
Beavington‐Penney, S. J., Wright, V. P & Racey, A (2005) Sediment production and dispersal on foraminifera‐dominated early Tertiary ramps: the Eocene El Garia Formation, Tunisia. Sedimentology, 52 (3): 537-569.
Brandano, M., Corda, L (2002) Nutrients, sea level and tectonics: constrains for the facies architecture of a Miocene carbonate ramp in central Italy. Terra Nova, 14 (4): 257-262.
Brandano, M., Frezza, V., Tomassetti, L., Pedley, M., Matteucci, R (2009) Facies analysis and palaeoenvironmental interpretation of the Late Oligocene Attard Member (Lower Coralline Limestone Formation), Malta. Sedimentology, 56 (4): 1138-1158.
Burchette, T. P., Wright, V. P (1992) Carbonate ramp depositional systems. Sedimentary Geology, 79 (1-4): 3-57.
Chandra, V., Barnett, n., Corbett, a., Geiger, S., Wright, P., Steele, R., Milroy, P (2015) Effective integration of reservoir rock-typing and simulation using near-wellboreupscaling. Marine and Petroleum Geology, 67: 307-326.
Choquette, P. W., Pray, L. C (1970) Geologic nomenclature and classification of porosity in sedimentary carbonates. Am. Assoc. Pet. Geol. Bull, 54: 207–250.
Ćosović, V., Drobne, K., Moro, A (2004) Paleoenvironmental model for Eocene foraminiferal limestones of the Adriatic carbonate platform (Istrian Peninsula). Facies, 50: 61-75.
Davis, J. C (2018) Electrofacies in Reservoir Characterization.B. S. Daya Sagar, Q. Cheng, F. Agterberg ,Handbook of Mathematical Geosciences. cham: Springer.
Dickson, J. A. D (1966) Carbonate identification and genesis as revealed by staining. Journal of Sedimentary Research, 36 (2): 491–505.
Dunham, R. J  (1962) Classification of carbonate rocks according to depositional textures. Mem. Amer. Ass. Petrol. Geol, 1: 108-121.
Ehrenberg, S. N., Pickard, N. A., Laursen, G. V., Monibi, S., Mossadeq, Z. K., Svånå, T. A., Thirlwall, M. F (2007) Strontium isotope stratigraphy of the Asmari Formation (Oligocene - lower Miocene), SW Iran. Journal of Petroleum Geology, 30(2): 107-128.
Embry, A. F., Klovan, J. E (1971) A late Devonian reef tract on north-eastern Banks Island, Northwest Territories. Bulletin of Canadian Petroleum Geology, 19: 730-781.
Euzen, T., Power, M. R (2012) Well log cluster analysis and electrofacies classification: a probabilistic approach for integrating log with mineralogical data. Geoconvention, Canadian Society of Petrole-Geologists. 3p CSPG CSEG CWLS Convention.
Farshi, M., Moussavi-Harami, R., Mahboubia, A., Khanehbada, M., Golafshanib, T (2019) Reservoir rock typing using integrating geological and petrophysical properties for the Asmari Formation in the Gachsaran oil field, Zagros basin. Journal of Petroleum Science and Engineering, 176: 161-171.
Flügel, E (2010) Microfacies of carbonate rocks: analysis, interpretation and application (Second Edition). Springer.
Geel, T (2000) Recognition of stratigraphic sequences in carbonate platform and slope deposits: empirical models based on microfacies analysis of Palaeogene deposits in southeastern Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 155: 211-238.
Heydari, E (2008) Tectonics versus eustatic control on supersequences of the Zagros Mountains of Iran. Tectonophysics, 451: 56-70.
Hull, C. E., Warman, H. R (1970) Asmari oil fields of Iran. (H. M. T., Ed.) Geology of giant petroleum fields, AAPG Memoir, 14: 428-437.
James, G. A., Wynd, J. G (1965) AAPG Buletin, 2182-2245.
Jin, L., Guiwen, W., Min, C., Shunan, W., Yu, C., Chao, C. ,.Jianlun, L (2013) Pore structures evaluation of low permeability clastic reservoirs based on petrophysical facies: A case study on Chang 8 reservoir in the Jiyuan region, Ordos Basin. Petroleum Exploration and Development, 40(5): 604-614.
Li, H., Yang, X., & Wei, W (2014) The Application of Pattern Recognition in Electrofacies Analysis. Journal of Applied Mathematics, 1-8.
Mateu-Vicens, G., Hallock, P., Brandano, M (2008a) A Depositional Model and Paleoecological Reconstruction of the Lower Tortonian Distally Steepened Ramp of Menorca (Balearic Islands, Spain) .Palaios, 23(7): 465–481.
Mateu-Vicens, G., Pomar, L., Tropeano, M (2008b) Architectural complexity of a carbonate transgressive systems tract induced by basement physiography. Sedimentology, 55: 1815–1848.
Moradi, M., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Khanehbad, M (2019) Relationship between depositional facies and reservoir characteristics of the Oligo-Miocene Asmari Formation, Aghajari Oilfield, SW Iran. Geopersia, 21-41.
Moradi, M., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Khanehbad, M., Ghabeishavi, A (2017) Rock typing using Geological and Petrophysical data in the Asmari reservoir, Aghajari Oilfield, SW Iran. Journal of Petroleum Science and Engineering, 523-537.
Morsilli, M., Bosellini, F. R., Pomar, L., Hallock, P., Aurell, M., Papazzoni, C. A (2012) Mesophotic coral buildups in a prodelta setting (Late Eocene, southern Pyrenees, Spain): a mixed carbonate–siliciclastic system. Sedimentology, 59(3): 766-749.
Nebelsick, J. H., Rasser, M. W., Bassi, D (2005) Facies dynamics in Eocene to Oligocene circumalpine carbonates. Facies, 51: 197-216.
Noorian, Y., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Abdollahi-Moussavi, A. A (2017) Evaluation of reservoir characterization in the framework of electro-facies: a case study from the Bangestan reservoir in the Mansuri oilfield, SW Iran, Geosciences Journal, 21: 713-727.
Noorian, Y., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Kadkhodaie, A., Omidpour, A (2020) Assessment of heterogeneities of the Asmari reservoir along the Bibi Hakimeh anticline using petrophysical and sedimentological attributes:Southeast of Dezful Embayment, SW Iran. Journal of Petroleum Science and Engineering, 193: 1-21.
Pomar, L (2001a) Ecological control of sedimentary accommodation: evolution from a carbonate ramp to rimmed shelf, Upper Miocene, Balearic Islands. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology: 175(1-4): 249-272.
Pomar, L., Hallock, P (2008)  Carbonate factories: A conundrum in sedimentary geology. Earth-Science Reviews, 87: 134-167.
Pomar, L., Mateu-Vicens, G., Morsilli, M., Brandano, M (2014) arbonate ramp evolution during the Late Oligocene (Chattian), Salento Peninsula, southern Italy. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 404: 109-132.
Rabiller, P (2005) Facies prediction and data modeling for reservoir characterization,1st ed. Rabiller Geo-consulting.
Rasser, M., Scheibner, C., Mutti, M (2005) A paleoenvironmental standard section for Early Ilerdian tropical carbonate factories (Corbieres, France, Pyrenees, Spain). Facies, 51(1): 218-232.
Serra, O (1986) Fundamentals of well-log interpretation v.2-the interpretation of logging data. Amsterdam: Elsevier Science Publishers.
Serra, O., Abbott, H. T (1982) The contribution of logging data to sedimentary sedimentology and stratigraphy. Society of Petroleum Engineers, 22: 117-131.
Shabafrooz, R., Mahboubi, A., Ghabeishavi, A., Moussavi-Harami, R (2015a) Depositional architecture and sequence stratigraphy of the Oligo–Miocene Asmari platform; Southeastern Izeh Zone, Zagros Basin, Iran. Facies, 1: 1-32.
Shabafrooz, R., Mahboubi, A., Vaziri-Moghaddam, H., Moussavi-Harami, R., Ghabeishavi, A., Al-Aasm, I. S (2015b) Facies analysis and carbonate ramp evolution of Oligo-Miocene Asmari Formation in the Gachsaran and Bibi-Hakimeh oilfields and the nearby Mish anticline, Zagros Basin, Iran. N. Jb. Geol. Paläont. Abh, 276(1): 121-146.
Sibley, D. F., Gregg, J. M (1987) Classification of dolomite rock texture. Journal of Sedimentary Petrology, 57: 967-975.
Sim, M. S., Lee, Y. I (2006) Sequence stratigraphy of the Middle Cambrian Daegi Formation (Korea), and its bearing on the regional stratigraphic correlation. Sedimentary Geology, 191(3-4): 151-169.
Strasser, A., Pittet, B., Hillgärtner, H., Pasquier, J. B (1999) Depositional sequences in shallow carbonate-dominated sedimentary systems: concepts for a high-resolution analysis. Sedimentary Geology, 128(3-4): 201-221.
Sun, P., Xu, H., Dou, Q., Adesokan, H., Sun, Y., Huang, Q., Jiang, N (2015) Investigation of pore-type heterogeneity and its inherent genetic mechanisms in deeply buried carbonate reservoirs based on some analytical methods of rock physics. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 27: 385-398.
Tavakoli, V., Amini, A (2006) Application of Multivariate Cluster Analysis in Logfacies Determination and Reservoir Zonation, Case Study of Marun Field, South of Iran. Journal of Science University of Teheran, 69-75.
Torghabeh, A. K., Rezaee, R., Moussavi-Harami, R., Pimentel, N (2015) Using electrofacies cluster analysis to evaluate shale-gas potential: Carynginia Formation, Perth Basin, Western Australia. International Journal of Oil, Gas and Coal Technology,10(3): 250-271.
Torghabeh, A. K., Rezaee, R., Moussavi-Harami, R., Pradhan, B., Kamali, M. R., Kadkhodaie-Ilkhchi, A (2014) Electrofacies in gas shale from well log data via cluster analysis: A case study of the Perth Basin, Western Australia. Central European Journal of Geosciences, 6(3): 393-402.
Tucker, M. E., Wright, V. P (1990) Carbonate Sedimentology. Oxford: Blackwell.
Van Buchem, F. S., Allan, T. L., Laursen, G. V., Lotfpour, M., Moallemi, A., Monibi, S, Vincent, B (2010) Regional stratigraphic architecture and reservoir types of the Oligo-Miocene deposits in the Dezful Embayment (Asmari and Pabdeh Formations) SW Iran. Geological Society of London, Special Publications, 329(1): 219–263.
Vaziri-Moghaddam, H., Kimiagari, M., Taheri, A (2005) Depositional environment and sequence stratigraphy of the Oligo-Miocene Asmari Formation in SW Iran. Facies, 52: 41-51.
Wilson, J. L (1975) Carbonate facies in geologic history. Berlin-Heidelberg- NewYork: Springer.
Zabihi Zoeram, f., Vahidinia, M., Mahboubi, A., Amiri Bakhtiar, H (2013) Facies analysis and sequence stratigraphy of the Asmari Formation in the northern area of Dezful Embayment, south-west Iran. Studia Universitatis Babes-Bolyai Geologia, 58 (1): 45-56.