توزیع الکتروفاسیس‌های مخزنی در رخساره‌های رسوبی سازند آسماری میدان نفتی قلعه‌نار

نویسندگان

1 داشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ،دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه زمین شناسی - دانشکده علوم - دانشگاه فردوسی

3 دانشگاه فردوسی مشهد

4 عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی / دانشگاه فردوسی مشهد

5 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، زمین‌شناس ارشد

چکیده

سازند کربناته آسماری در میدان نفتی قلعه‌نار یکی از مهمترین مخازن نفتی فروافتادگی دزفول است. این مخزن به دلیل تغییرات شدید محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی دارای ناهمگونی بسیار زیادی است که پیش بینی پارامترهای پتروفیزیکی سنگ را در گستره مخزن بسیار مشکل می‌سازد. با ایجاد ارتباطی منطقی بین رخساره‌های رسوبی و الکتریکی می‌توان در شناخت بهتر مخزن و کاهش عدم قطعیت‌ها مؤثر واقع شد. در این مطالعه با استفاده از داده‌های پتروگرافی و توصیف مغزه در شش چاه، تعداد 7 مجموعه رخساره‌ای سنگ آهک و یک رخساره‌ دولومیت درشت بلور شناسایی شده است. بر اساس نمودارهای پتروفیزیکی گاما، نوترون، چگالی، صوتی و فوتوالکتریک و با بکارگیری نرم‌افزار ژئولاگ و الگوریتم MRGC، تعداد 5 الکتروفاسیس ( از 1 تا 5) مخزنی تعیین شدند که الکتروفاسیس 1 بهترین و الکتروفاسیس 5 بدترین کیفیت مخزنی را دارا هستند. بررسی فراوانی الکتروفاسیس‌ها نشان می دهد که 30 درصد از الکتروفاسیس‌های سازند آسماری میدان نفتی قلعه‌نار دارای کیفیت مخزنی خوب و خیلی خوب هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution of reservoir electrofacieses in Asmari Formation sedimentary facieses - Qale Nar oilfield

نویسندگان [English]

 • Mahmood Jamilpour 1
 • Asadollah Mahboubi 2
 • Reza Moussavi-harami 3
 • Mohammad Khanehbad 4
 • Hamed Hooshmand Koochi 5
1 Department of Geology- Faculty of Science- Ferdowsi University of Mashhad-PhD Student of Sedimentology and sedimentary petrology,
2 Department of Geology- Faculty of Science- Ferdowsi University of Mashhad
3 Department of Geology- Faculty of Science- Ferdowsi University of Mashhad
4 Department of Geology- Faculty of Science- Ferdowsi University of Mashhad
5 Senior Geologist of National Iranian South Oil Company (NISOC),
چکیده [English]

Asmari carbonate formation in Qale Nar oil field is one of the most important oil reservoirs in Dezful embayment. This reservoir has a lot of heterogeneity due to intensive changes in the sedimentary environment and diagenetic processes, which makes it very difficult to predict the petrophysical properties of the rock in reservoir. Creating a logical connection between sedimentary and electrical facieses, it can be effective in better understanding the reservoir and reducing uncertainties. In this study, using petrographic data and core description in six wells, 7 limy facies associations and one coarse crystalline dolomite were identified. Based on the petrophysical well logs of gamma, neutron, density, acoustic and photoelectric, and using Geolog software by MRGC algorithm, 5 electrofacieses (from 1 to 5) of the reservoir were determined. Electrofacies 1 has the best and electrofacies 5 has the worst reservoir quality. Examination of the frequency of electrofacies shows that good and very good electrofacieses make 30% of the Asmari reservoir of Qale Nar oilfield.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Petrophysical Logs
 • Geolog Software
 • MRGC Algorithm
 • Clustering
 • Petrography

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399
 • تاریخ دریافت: 02 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 10 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 04 بهمن 1399