ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند اجاق‌قشلاق (ائوسن بالایی-الیگوسن زیرین)، خاور مغان، شمال باختر ایران: کاربرد در تعیین سنگ والد، شرایط اقلیمی و موقعیت تکتونیکی

نویسندگان

1 استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی، مدیریت اکتشاف، تهران، ایران

چکیده

مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه­سنگ­های سازند اجاق­قشلاق (ائوسن بالایی-الیگوسن زیرین) به منظور ارزیابی شرایط تکتونیکی، آب و هوا، درجه هوازدگی و نوع سنگ مادر انجام گرفته است. ترکیب ماسه­سنگ­های سازند اجاق­قشلاق عمدتا لیـت­آرنایت و لیت­آرنایت فلدسپات­دار و به میزان اندک آرکوز و گری­وکی است. به طور کلی ماسه­سنگ­ها بلوغ بافتی و ترکیبی پایینی دارند بطوری­که خرده­های آتشفشانی، فلدسپات­های پلاژیوکلاز و پتاسیم­دار اجزای اصلی تشکیل­دهنده هستند و ذرات تشکیل دهنده جورشدگی و گردشدگی ضعیفی را نشان می­دهند. نمودارهای ژئوشیمیایی شامل دیاگرام توابع تفکیکی و TiO2 در برابر Al2O3 و TiO2 در برابر Zr، عناصر فرعی La/Th در برابر Hf و Zr/Sc و Th/Sc نشان­دهنده سنگ مادر بازیک تا حدواسط (و تا اندازه ای اسیدی) برای ماسه­سنگ­های سازند اجاق­قشلاق در ناحیه مورد مطالعه است. محاسبه فاکتور هوازدگی شیمیایی در کنار ترسیم نمودارهای SiO2 در برابر Al2O3+K2O+Na2O وAl2O3- CaO+Na2O+K2O بیانگر وجود شرایط آب و هوایی نیمه­خشک، درجه هوازدگی پایین و میزان اندک حمل و نقل برای رسوبات سازند اجاق­قشلاق است که موجب حفظ­شدگی کانی­های ناپایدار مانند کانی­های فرومنیزیم و پلاژیوکلاز شده است. موقعیت تکتونیکی برای ماسه­سنگ­های سازند اجاق­قشلاق بر اساس نسبت Al2O3/SiO2 به Fe2O3+MgO، K2O/Na2O به SiO2، La-Th-Sc و نسبت عناصر فرعی Th/Sc و La/Th، جزایر قوسی تعیین شده است. نتایج بدست آمده در این مطالعه جهت بازسازی شرایط جغرافیای دیرینه و تاریخچه تکامل تکتونیکی-رسوبی حوضه مغان مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemistry of the sandstones of the Ojaggheshlagh Formation (Late Eocene-Early Oligocene), Eastern Moghan area, NW Iran: application for parent rock, climate and tectonic setting

نویسندگان [English]

  • M. Sharafi 1
  • P. Mohammadi 2
  • A. H. Enayati-Bidgoli 2
  • M. R. mirzaee 2
  • F. Farzaneh 3
چکیده [English]

Petrography and geochemistry analysis of the sandstones of the Ojaggheshlagh Formation (Late Eocene-Early Oligocene) of the Moghan Basin, was carried out to evaluate their tectonic setting, climate, weathering degree, and parent rock. Sandstones include litharenite and feldspathic litharenite and minor arkose and greywacke. In a general view, sandstones are immature, characterized by the poorly sorted and poorly rounded grains including volcanic fragments and feldspars and minor heavy minerals, mica, monocrystalline quartz and clay minerals. Geochemical diagrams including discriminate function, TiO2 vs. Al2O3, TiO2 vs. Zr, as well as trace elements diagrams/data as La/Th vs. Hf, Zr/Sc and Th/Sc indicate a predominantly basic to intermediate (and minor acidic) volcanic parent rocks for the Ojaggheshlagh sandstones. Low chemical index of alteration plus SiO2 vs. Al2O3+K2O+Na2O and Al2O3-CaO+Na2O-K2O diagrams emphasis sub-arid climate and short transportation distance of the Ojaggheshlagh sandstones from the source area, which led to the preservation of the unstable minerals and poor compositional and textural maturity of the Ojaggheshlagh sandstones of the Moghan Basin. Al2O3/SiO2 vs. Fe2O3+MgO, K2O/Na2O vs. SiO2 and La-Th-Sc diagrams and La/Th and Th/Sc content reveal an island arc tectonic setting The archived results of the paper are useful for the paleogeographical and tectono-sedimentary reconstruction of the Moghan Basin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moghan
  • Ojaggheshlagh
  • geochemistry
  • provinance
  • tectonic setting
اسدیان، ا (1994) نقشه زمین­شناسی ایران، سری 1:100000، شماره 5668، گرمی، سازمان زمین شناسی ایران، تهران.
شرفی، م.، موسوی­حرمی، ر.، جعفرزاده، م (1397) پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه­سنگ­های سازند جیرود در البرز مرکزی، کاربرد در برخاستگاه. مجله رسوب­شناسی کاربردی، دوره 6، شماره 12 ، ص 1-24.
فرزانه، ف (1386) چینه­شناسی مصور ناحیه مغان. گزارش زمین­شناسی شرکت ملی نفت ایران (مدیریت اکتشاف)، 250 ص.
نصیری، ی.، زیرجانی­زاده، ص.، فروزنده، خ.، تقدیسی نیکبخت، س.، صداقت­نیا، م (1399) پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ­های سازند پادها در برش آسو، بلوک لوت، خاور ایران مرکزی: کاربردی برای تحلیل خاستگاه. مجله رسوب شناسی کاربردی، دوره 8، شماره 16، ص 122-138.
Adamia, S., Zakariadze, G., Chkhotua, T., Sadradze, N., Tsereteli, N., Chabukiani, A., Gventsadze, A (2011) Geology of the Caucasus: a review. Turkish Journal of Earth Sciences, 20: 489–544.
Adjo, F. B., Nude, P. M., Adissin, L. G., Bolarinwa, A. T., Anagonou, B (2021) Paleoweathering, Provenance and tectonic setting of gold-bearing neoproterozoic rocks from the Atacora Structural Unit, Pan-African Dahomeyide belt, northwestern Bénin. Journal of African Earth Sciences, 183.  
Amini, A (2006) Oligo-Miocene fluvial-dominated deltas on the shelf of the South Caspian Sea (Paratethys). Facies, 52: 579–597.
Amini, A (2011) Use of feldspar grains in provenance determination and the study of transportation and depositional history, examples from central and NW Iran. Geopersia. 10.22059/JGEOPE.2011.23280
Arajo, C. E. G., Pinéo, T. R. G., Caby, R., Costa, F. G., Cavalcante, J. C., Vasconcelos, A. M., Rodrigues, J. B (2010) Provenance of the Novo Oriente Group, southwestern Cear Central Domain, Borborema Province (NE-Brazil): a dismembered segment of a magma-poor passive margin or a restricted rift related basin? Gondwana Research, 18: 497–513.
Armstrong-Altrin, J. S., Lee, Y. I., Verma, S. P., Ramasamy, S (2004) Geochemistry of sandstones from the upper Miocene Kudankulam Formation, Southern India: implications for provenance, weathering, and tectonic setting. Journal of Sedimentary Research, 74(2): 285-297.
Bauluz, B., Yuste, A., Mayayo, M. J., Rodríguez-Navarro, A. B., González-López, J. M (2012) Microtexture and genesis of clay minerals from a turbiditic sequence in a SouthernPyrenees foreland basin (Jaca basin, Eocene). Clay Minerals, 47: 303-318.
Bhatia, M. R (1983) Plate tectonics and geochemical composition of sandstones. Journal of Geology, 91: 611–627.
Bhatia, M. R (1985) Rare earth element geochemistry of Australian Paleozoic graywackes and mudrocks: provenance and tectonic control. Sedimentary Geology, 45: 97–113.
Brunet, M-F., Korotaev, M., Ershov, A., Nikishin, A (2003) The south Caspian basin: a review of its evolution from subsidence modelling. Sedimentary Geology, 156: 111–148.
Brunet, M. F., Granath, J.V., Wilmsen, M (2009) South Caspian to Central Iran Basin: Introduction. In: Brunet MF, Granath JV, Wilmsen M (eds) South Caspian to Central Iran Basin: 312, 1–6.
Cardenas, A., Girty, G. H., Hanson, A. D., Lahren, M. M (1996) Assessing differences in composition between low metamorphic grade mudstones and high-grade schists using log ratio techniques. Journal of Geology, 104: 279-293.
Ciccioli, P. L.,  Limarino, C. O., Isbell, J. L.,  Taboada, A. C., Pagan, M. A., Gulbranson, E. L (2020) Interpreting detrital modes and geochemistry of sandstones from the late Paleozoic Tepuel-Genoa Basin: Paleogeographic implications (Patagonia, Argentina). Journal of South American Earth Sciences, 104: 102858.
Cullers, R. L (2000) The geochemistry of shales, siltstones and sandstones of Pennsylvanian–Permian age, Colorado, USA. Implications for provenance and metamorphic studies. Lithos, 51: 181-203.
Dickinson, W. R., Beard, L. S., Brakenridge, G. R., Evjavec, J. L., Ferguson, R. C., Inman, K. F., Knepp, R. A., Lindberg, F. A., Ryberg, P. T (1983) Provenance of North American Phanerozoic sandstones in relation to tectonic setting. Geological Society of America Bulletin, 94: 222-235.
Dickinson, W. R., Suczek, C. A (1979) Plate tectonics and sandstone compositions. American Association of Petroleum Geologist Bulletin, 63: 2164-2182.
Ejah, O. I (2021) Geochemistry of rocks (Late Cretaceous) in the Anambra Basin, SE Nigeria: insights into provenance, tectonic setting, and other palaeo-conditions. Heliyon, 7. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08110.
Floyd, P. A., Leveridge, B. E (1987) Tectonic environment of the Devonian mode and geochemical evidence from turbiditic sandstones. Journal of Geological Society of London, 144: 531-542.
Fotouhi, M (1973) A comprehensive review of geology and oil possibilities in Moghan area. National Iranian Oil Company, Geological Report, 348p.
Gao, F., Pei, X., Li, R., Li, Z., Pei, L., Chen, Y., Wang, M., Zhao, Sh., Liu, Ch., Li, X (2020) Neoproterozoic tectonic evolution of the northwestern margin of the Yangtze Block (southwestern China): Evidence from sandstone geochemistry and detrital zircon U-Pb ages of the Hengdan Group. Precambrian Research, 344: 105737.
Guest, B., Axen, G.J., Lam, P.S., Hassanzadeh, J (2006) Thermal histories from the central Alborz Mountains, northern Iran: implications for the spatial and temporal distribution of deformation in northern Iran. Geological Society of America Bulletin, 118 (11–12): 1507–1521.
Herron, M. M (1988) Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data. Journal of Sedimentary Petrology, 58: 820–829.
Hiyashi, K., Fujisawa, H., Holland, H. D., Ohmoto, H (1997) Geochemistry of 1.9 Ga sedimentary rocks from northeastern Labrador, Canada. Geochimica et Cosmochimica Acta, 61: 4115–4137.
Ingersoll, R. V., Suczek, C. A (1979) Petrology and provenance of Neogene sand from Nicobar and Bengal fans. DSDP site 211 and 218. Journal of Sedimenraty Petrology, 49: 1217–1228.
Jafarzadeh, M., Hosseini-Barzi, M (2008) Petrography and geochemistry of Ahwaz Sandstone Member of Asmari Formation, Zagros, Iran: implications on provenance and tectonic setting. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 25: 247–260.
Jafarzadeh, M., Moussavi Harami, R., Mahboubi, A (2013) Sandstone petrography and geochemistry of the Oligo-Miocene Zivah Formation, NW Iran: Implication on provenance and tectonic setting. Sedimentary Basins Jena- Research, Modelling, Exploration, 09-23.
Jafarzadeh, M., Harami, R. M., Amini, A., Mahboubi, A., Farzaneh, F (2014a) Geochemical constraints on the provenance of Oligocene–Miocene siliciclastic deposits (Zivah Formation) of NW Iran: implications for the tectonic evolution of the Caucasus. Arabian Journal of Geosciences, 7(10): 4245-42.
Jafarzadeh, M., Harami, R. M., Friis, H., Amini, A., Mahboubi, A., Lenaz, D (2014b) Provenance of the Oligocene–Miocene Zivah Formation, NW Iran, assessed using heavy mineral assemblage and detrital clinopyroxene and detrital apatite analyses. Journal of African Earth Sciences, 89: 56-71.
Jamali, H., Dilek, Y., Daliran, F., Yaghubpur, A., Mehrabi, B (2010) Metallogeny and tectonic evolution of the Cenozoic Ahar-Arasbaran volcanic belt, northern Iran. Int Geol Rev, 53: 608–630
Katemanunzanga, D., Gunter, C. J (2009) Lithostratigraphy, Sedimentology and Provinance of the Balfour Formation (Beaufort Group) in the Fort Beafort-Alice Area Eastern Cape province, South Africa, Acta Geologica Sinica, 83: 902-916.
Kazmin, V. G., Verzhbitskii, E. V (2011) Age and origin of the South Caspian Basin. Oceanology, 51: 31–140.
Khanehbad, M., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Nadjafi, M., Mahmudi Gharaie, M.H.M (2012) Geochemistry of Carboniferous Sandstone (Sardar Formation), East-Central Iran: Implication for Provenance and Tectonic setting. Acta Geologica Sinica, 86: 1200-1210.
Li, P. J., Tian, J., Zhang, X., Liang, Q., Peng, M (2022) Geochemical characteristics and the constraints on paleoenvironment, provenance, and tectonic setting of Precambrian Xifangshan Formation in the northwestern Tarim Basin, NW China. Journal of Petroleum Science and Engineering, 208.
Lordkipanidze, M. B., Zakariadze, G. S., Popolitov, E. I (1979) Volcanic evolution of the marginal and interarc basins. Tectonophysics, 57:71–83.
Luk Oil (2007) Geological model creation, delineation and estimation of prospects for Moghan and Lali blocks (Iran). Joint study project, NIOC Exploration/Luk Oil Company. Joint study project. Final Report to Contract No. IR 40-06-71-001-23/06.
McCulloch, M. T., Wasserburg, G. J (1978) Sm–Nd and Rb–Sr chronology of continental crust formation. Science, 200: 1003–1011.
McLennan, S. M (2001) Relationships between the trace element com-position of sedimentary rocks and upper continental crust. Geochemistry Geophysics Geosystems, 2(2): 10–21. DOI: 10.1029/2000GC000109.
McLennan, S. M (1989) Rare earth elements in sedimentary rocks: Influence of provenance and sedimentary processes: Mineralogical Society of America Reviews in Mineralogy, 21: 169–200.
McLennan, S. M., Bock, B., Hemming, S. R., Hurowitz, J. A., Lev, S. M., McDaniel, D. K (2003) The role of provenance and sedimentary processes in the geochemistry of sedimentary rocks, In: Lentz, D.R., (Eds.), Geochemistry of Sediment and Sedimentary Rocks: Evolutionary Considerations to Mineral Deposit-Forming Environments, Geological Association of Canada, Geo text4: 7-31.
McLennan, S. M., Hemming, S., McDaniel, D. K., Hanson, G. N (1993) Geochemical approaches to sedimentation, provenance and tectonics. In: Johnsson, M. J. and Basu, A. (Eds.), Processes Controlling the Composition of Clastic Sediments. Geological Society of American Special Paper, 21–40.
Mirshahani, M., Bahrami, H., Rashidi, M., Tarhandeh, E., Khani, B (2018) Organic geochemical evaluation of potential Cenozoic source rocks in the Moghan Basin, NW Iran: implications for hydrocarbon exploration. Journal of Petroleum Geology, 41(3): 393-410.
Nath, B. N., Kurzendorf, H., Pluger, W. L (2000) Influence of provenance, weathering and sedimentary processes on the elemental ratio of the fine-grained fraction of the bed load sediments from the Wembanad Lack and the adjoining continental shelf, southwest coast of India. Journal of Sedimentary Research, 70: 1081-1094.
Nesbitt, H. W (2003) Petrogenesis of siliciclastic sediments and sedimentary rocks. In: Lenz, D. R. (Eds.), Geochemistry of Sediments and Sedimentary Rocks, Geotext4. Geological Association of Canada, Newfoundland, 39–51.
Nesbitt, H. W., Young, G. M (1982) Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites. Nature, 299: 715−717.
Nesbitt, H. W., Young, G. M (1984) Prediction of some weathering trends of plutonic and volcanic rocks based upon thermodynamic and kinetic consideration. Geochimica et Cosmochimica Acta, 48: 1523−1534.
Nesbitt, H. W., Young, G. M (1996) Petrogenesis of sediments in the absence of chemical weathering: effects of abrasion and sorting on bulk composition and mineralogy. Sedimentology, 43: 341–358.
Nikishin, A. M., Ziegler, P. A., Bolotov, S. N., Fokin, P. A (2012) Late Palaeozoic to Cenozoic evolution of the Black Sea-Southern Eastern Europe Region: A View from the Russian Platform. Turkish Journal of Earth Sciences, 21 (5): 571–634.
Nowrouzi, Z., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Gharaie, M. H. M., Ghaemi, F (2014) Petrography and geochemistry of Silurian Niur sandstones, Derenjal Mountains, East Central Iran: implications for tectonic setting, provenance and weathering. Arabian Journal of Geosciences, 7(7): 2793-2813. DOI 10.1007/s12517-013-0912-7.
Osae, S., Asiedu, D. K., Banoeng-Yakubo, B., Koeberl, C., Dampare, S. B (2006) Provenance and tectonic setting of late Proterozoic Buem sandstones of southeastern Ghana: Evidence from geochemistry and detrital modes. Journal of African Earth Sciences, 44: 85–96.
Paikaray, S., Banerjee, S., Mukherji, S (2008) Geochemistry of shale from the Paleoproterozoic and Neoproterozoic Vindhyan Supergroup: Implications on provenance, tectonic and paleoweathering. Journal of Asian Earth Sciences, 32: 34-48.
Pettijohn, F. J., Potter, P. E., Siever, R (1972) Sand and sandstone. Springer, New York, 618.
Pettijohn, F. J., Potter, P. E., Siever, R (1987) Sand and Sandstone. (2nd eds.), Berlin7 Springer-Verlag, 553p.
Pittman, E. D (1970) Plagioclase feldspars as an indicator of provenance in sedimentary rocks.
Popov, S. V., Ilyina, L. B., Paramonova, N. P., Goncharova, I. A (2004) Lithological-paleogeographic maps of Paratethys. Cour. Forsch.Inst. Senckenb, 250: 1–46.
Potter, P. E (1978) Petrology and chemistry of modern big river sands. Journal Geology, 86:423–449.
Qadrouh, A. N., Alajmi, M. S., Alotaibi, A. M., Baioumy, H., Almaleki, M. A., Alyousif, M. M., Salim, A. M. A., Bin Rogaib, A. M (2021) Mineralogical and geochemical imprints to determine the provenance, depositional environment, and tectonic setting of the Early Silurian source rock of the Qusaiba shale, Saudi Arabia. Marine and Petroleum Geology, 130. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2021.105131.
Roser, B. P., Korsch, R. J (1986) Determination of tectonic setting of sandstone–mudstone suites using SiO2 and K2O/Na2O ratio: Journal of Geology, 94: 635–650.
Roser, B. P., Korsch, R. J (1988) Provenance signatures of sandstone– mudstone suites determined using discriminant function analysis of major-element data. Chemistry Geology, 67: 119–139.
Sajid, Z., SuhailiIsmail, M., Hanif, T (2020) Mineralogical and geochemical imprints to determine the provenance, depositional history and tectonic settings of Triassic turbidites in the Semanggol and Semantan Basins, Peninsular Malaysia. Journal of Asian Earth Sciences, 203. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2020.104539.
Schieber, J (1992) A combined petrographical-geochemical provenance study of the Newland Formation, mid-Proterozoic of Montana. Geological Magazine, 129: 223–237.
Shafaii-Moghadam, H., Li X., Santos, J. F., Stern, R. J., Griffin, W. L., Ghorbani, Gh., Sarebani, N (2017) Neoproterozoic magmatic flare-up along the N. margin of Gondwana: The Taknar complex, NE Iran. Earth and Planetary Science Letters, 474: 83–96.
Suttner, L. J., Dutta, P. K (1986) Alluvial sandstone composition and paleoclimate, I. Framework mineralogy. Journal of Sedimentary Petrology, 56: 329–345.
Terry, R. D., Chilingar, G. V (1955) Summary of Concerning some additional aids in studying sedimentary formations, by M. S. Shvetsov: Journal of Sedimentary Research, 25: 229-234.
Trevena, A. S., Nash, W. P (1981) An electron microprobe study of detrital feldspar. Journal of Sedimentary Petrology, 51(1): 137–150.
Tyrrell, S., Souders, A. K., Haughton, P. D. W., Daly, J. S., Shannon, P.M (2010) Sedimentology, sandstone provenance and palaeodrainage on the eastern Rockall Basin margin: evidence from the Pb isotopic composition of detrital K-feldspar. Geological Society, London, Petroleum Geology Conference series, 7: 937–952.
Wang, H., Jia, X., Xiao, J., Shi, X (2012) Provenance and Geochemical characteristics of the silt and clay fraction in the Taklamakan Dessert, Northwestern China. Arid Land Research and Management, 26(2): 85-102.
Willm, C. H., Brasseur, R., Revoo, G., Marchand, J., Rochet, J., Hindermeyer, J (1961) Geological Report No. 235 on Moghan area. IFP mission in Azerbaijan, National Iranian Oil Company.
Zand-Moghadam, H., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Rahimi, B (2013) Petrography and geochemistry of the Early-Middle Devinian sandstones of the Padeha Formation in the north of Kerman, SE Iran. Boletín del Instituto de Fisiografía y Geología, 83: 2013.
Zhang, Y., Pe-Piper, G., Piper, D. J. W (2013) Sediment geochemistry as a provenance indicator: Unravelling the cryptic signatures of polycyclic sources, climate change, tectonism and volcanism. Sedimentology, 61: 383-410.