نویسنده = محمد حسین محمودی قرائی
شواهد رسوب شناسی و ژئوشیمیایی گذر آپتین به آلبین در فروافتادگی دزفول (حوضه رسوبی زاگرس)

دوره 11، شماره 21، تیر 1402، صفحه 26-41

10.22084/psj.2022.26211.1351

هانیه قاینی؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد وحیدی نیا؛ جواد شریفی


مطالعه رسوب ‏شناسی و ژئوشیمی افق خاک دیرینه در مرز سازندهای نیزار و کلات (کرتاسه فوقانی) در خاور حوضه رسوبی کپه ‏داغ

دوره 10، شماره 20، دی 1401، صفحه 157-172

10.22084/psj.2022.26038.1345

مهناز کشمیری؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی


رخساره های توفانی در بخش آغازین سازند نیور (سیلورین پایینی) در جنوب غرب کاشمر

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 74-85

10.22084/psj.2017.13269.1139

الناز خزاعی؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ اسداله محبوبی؛ جعفر طاهری