کلیدواژه‌ها = محیط دیرینه
عوامل بر هم زننده توالی رسوبات هولوسن در خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1401

10.22084/psj.2022.26534.1359

عبدالمجید نادری بنی؛ مرتضی جمالی


بررسی رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند قم در میدان گازی سراجه و آبخوان یورتشاه (قم، حوضه ایران مرکزی)

دوره 10، شماره 20، دی 1401

10.22084/psj.2022.25384.1321

سید بهزاد میرزاده واقفی؛ داوود جهانی؛ محمد علی آرین؛ محمود الماسیان