نویسنده = احسان ده یادگاری
ریزرخساره ها، مدل رسوبی، چینه شناسی سکانسی و دیاژنز سازند سروک در میادین نفتی X و Y واقع در فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

10.22084/psj.2024.27625.1390

محسن لیاقت؛ محمدحسین آدابی؛ سید علی معلمی؛ عباس صادقی؛ احسان ده یادگاری


بازسازی تاریخچه تدفین و مدل سازی زایش هیدروکربن سازندهای احتمالی منشاء در دو میدان گازی، جنوب ایران

دوره 11، شماره 22، دی 1402، صفحه 127-143

10.22084/psj.2023.27383.1384

علی سلیمانی؛ احسان ده یادگاری؛ محبوبه حسینی برزی؛ مهراب رشیدی؛ محمد حسن جزایری


بررسی ژئوشیمی رسوبی و آلی سازند پابده در برش تاقدیس منگشت واقع در شمال باختر زون ایذه

دوره 10، شماره 19، تیر 1401، صفحه 1-12

10.22084/psj.2021.24478.1296

آرمین زروانی؛ محمد حسین آدابی؛ احسان ده یادگاری؛ امیر حسین قدرتی