کلیدواژه‌ها = البرز مرکزی
تعداد مقالات: 2
1. پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند جیرود در البرز مرکزی، کاربرد در تعیین خاستگاه و جایگاه زمین ساختی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-24

10.22084/psj.2018.14126.1151

محمود شرفی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ اسدالله محبوبی؛ مهدی جعفر زاده


2. پالینوستراتیگرافی و محیط رسوبی دیرینه سازند دلیچای در برش چینه شناسی پل دختر، البرز مرکزی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-48

10.22084/psj.2018.13434.1143

افسانه ده بزرگی؛ فیروزه هاشمی یزدی؛ فرشته سجادی