دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، آذر 1394، صفحه 1-126 
بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مارن‌های نئوژن بر اشکال و شدت فرسایش در منطقه ورامین جنوب‌شرق استان تهران

صفحه 57-69

آرتیمس قاسمی دهنوی؛ رامین ساریخانی؛ حمیدرضا پیروان؛ ضیاءالدین شعاعی؛ محمد کریمی‌خالدی