نویسنده = محبوبه حسینی برزی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ژئوشیمی آلی توالی کرتاسه‌ بالایی – پالئوژن (سازند گورپی) در برش پشته از ساختمان کبیرکوه

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400

10.22084/psj.2020.22822.1258

علی مبشری؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی؛ محمدعلی کاوسی


2. تاثیر کانی‌های رسی بر مهاجرت اولیه هیدروکربن در سنگ منشا پابده، میدان نفتی کرنج

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 45-54

10.22084/psj.2020.3552

فاطمه صابری؛ محبوبه حسینی برزی؛ علی اپرا