کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص های آلودگی رسوبات سطحی رودخانه ماشلک نوشهر (استان مازندران)

دوره 10، شماره 19، تیر 1401، صفحه 131-149

10.22084/psj.2021.25073.1314

محبوبه رادمهر؛ علی مقیمی کندلوس؛ مژگان صلواتی؛ سعید حکیمی آسیابر


بررسی پراکندگی و منشأ فلزات سنگین (Ni, Co, Mn, Ti, V) در رسوبات بستر دریاچه زریوار

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 1-11

بهروز رفیعی؛ فروزان حسین پناهی؛ علی شکیبا آزاد؛ مجید صادقی فر


ارزیابی آلودگی خاک منطقه ونارچ (جنوب قم) به فلزات سنگین

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 82-92

وحید رسولی؛ سروش مدبری؛ مسعود علیپور اصل