دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. علل تولید گاز متان و دی اکسید کربن در تونل انتقال آب نوسود- استان کرمانشاه با استفاده از ارزیابی های ژئوشیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

10.22084/psj.2020.3494

بهروز رفیعی؛ حسن محسنی؛ مصطفی صداقت نیا؛ حامد مرادی باغچه‌میشه


2. زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و مدل رسوبی سازند قم در برش چینه شناسی پشت دربند، شمال باختر همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.22084/psj.2020.22026.1244

حمیده نوروزپور


3. رخساره‌ها، فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آنها بر خواص پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان نفتی اروند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22084/psj.2020.21844.1241

فروتن هاشمی؛ محسن آل علی؛ ولی احمد سجادیان؛ داوود جهانی


4. رخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند کژدمی (کرتاسۀ میانی) در زاگرس مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1399

10.22084/psj.2020.22983.1262

علی حسین جلیلیان


5. ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به‌کارگیری مدل MPSIAC و GIS در حوضه آبریز عشق آباد– سوله (جنوب باختر قوچان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

10.22084/psj.2020.22856.1260

سمیرا تقدیسی؛ یعقوب نصیری؛ محمد حسین محمودی قرایی؛ اسداله محبوبی؛ محمد خانه باد؛ مصطفی صداقت نیا؛ عفت پاسبان


6. ارزیابی ژئوشیمی آلی توالی کرتاسه‌ بالایی – پالئوژن (سازند گورپی) در برش پشته از ساختمان کبیرکوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22084/psj.2020.22822.1258

علی مبشری؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی؛ محمدعلی کاوسی


7. پالئواکولوژی سازند سروک بر مبنای فرامینیفرها در برش داریان شرق شیراز، جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22084/psj.2021.22381.1250

سمیرا افراسیابیان؛ مریم معتمدالشریعتی؛ سید ناصر رئیس السادات؛ مسیح افقه


8. بررسی تاثیر محیط رسوبی و دیاژنز در پتانسیل توسعه کارست در سازند تیرگان در غرب کپه‌داغ (شمال‌شرق بجنورد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

10.22084/psj.2021.21764.1240

فیروز شکیبا؛ غلامحسین کرمی؛ عزیزالله طاهری


9. بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های شهرستان فریدون شهر، استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

10.22084/psj.2021.22337.1249

رامین ساریخانی؛ امین جمشیدی؛ شیرین بهرامی؛ آرتیمس قاسمی دهنوی


10. بررسی زیست چینه نگاری، رخساره و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش های رشتالو و خارتو، فارس نیمه ساحلی، زاگرس، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

10.22084/psj.2021.22084.1247

بهزاد پرنیان؛ وحید احمدی؛ حمزه ساروئی؛ محمد بهرامی


11. توزیع الکتروفاسیس‌های مخزنی در رخساره‌های رسوبی سازند آسماری میدان نفتی قلعه‌نار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22084/psj.2021.23544.1270

محمود جمیل پور؛ اسداله محبوبی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه باد؛ حامد هوشمند کوچی


12. رخساره‌ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی دارخوین، جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22084/psj.2021.22833.1259

رضا خطیر؛ داود جهانی؛ محسن آل علی؛ نادر کهنسال قدیم وند


13. چینه نگاری واحد سنگ آهکی سازند پابده در برش بانکول (شمال خاوری ایلام)، پهنه لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22084/psj.2021.22601.1254

ایرج مغفوری مقدم؛ حمید رضا جعفری زاده؛ محسن آل علی؛ زهرا ملکی


14. مطالعه پراکندگی تعدادی از فلزات سنگین در خاک‌های اطراف روستای داشکسن (قروه، استان کردستان)، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399

10.22084/psj.2021.23348.1266

محمد معانی جو؛ مهسا کرمی


15. زیست چینه نگاری‌، ریز‌رخساره‌ها و دیرینه بوم شناسی سازند آسماری در برش مخملکوه، ناحیه لرستان، غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

10.22084/psj.2021.23429.1268

سعیده سنماری؛ محمد رجبی؛ مهناز پروانه نژادشیرازی؛ مریم ناز بهرامنش تهرانی


16. بررسی اثرات مونسون بر ویژگی های رسوب شناسی رسوبات خلیج چابهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22084/psj.2021.23353.1267

محمد آفرین؛ محمدعلی حمزه


17. تاریخچه رسوب‌گذاری-دیاژنزی و چینه‌نگاری سکانسی بخش بالایی سازند سروک (کرتاسه) در میادین هیدروکربوری مرکز و جنوب فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.22084/psj.2021.23809.1279

جواد سبحانی فروشانی؛ حمزه مهرابی؛ حسین رحیم پور بناب