دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. علل تولید گاز متان و دی اکسید کربن در تونل انتقال آب نوسود- استان کرمانشاه با استفاده از ارزیابی های ژئوشیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

10.22084/psj.2020.3494

بهروز رفیعی؛ حسن محسنی؛ مصطفی صداقت نیا؛ حامد مرادی باغچه‌میشه


2. زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و مدل رسوبی سازند قم در برش چینه شناسی پشت دربند، شمال باختر همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.22084/psj.2020.22026.1244

حمیده نوروزپور


3. رخساره‌ها، فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آنها بر خواص پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان نفتی اروند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22084/psj.2020.21844.1241

فروتن هاشمی؛ محسن آل علی؛ ولی احمد سجادیان؛ داوود جهانی


4. رخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند کژدمی (کرتاسۀ میانی) در زاگرس مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1399

10.22084/psj.2020.22983.1262

علی حسین جلیلیان


5. ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به‌کارگیری مدل MPSIAC و GIS در حوضه آبریز عشق آباد– سوله (جنوب باختر قوچان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

10.22084/psj.2020.22856.1260

سمیرا تقدیسی؛ یعقوب نصیری؛ محمد حسین محمودی قرایی؛ اسداله محبوبی؛ محمد خانه باد؛ مصطفی صداقت نیا؛ عفت پاسبان


6. ارزیابی ژئوشیمی آلی توالی کرتاسه‌ بالایی – پالئوژن (سازند گورپی) در برش پشته از ساختمان کبیرکوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22084/psj.2020.22822.1258

علی مبشری؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی؛ محمدعلی کاوسی


7. پالئواکولوژی سازند سروک بر مبنای فرامینیفرها در برش داریان شرق شیراز، جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22084/psj.2021.22381.1250

سمیرا افراسیابیان؛ مریم معتمدالشریعتی؛ سید ناصر رئیس السادات؛ مسیح افقه


8. بررسی تاثیر محیط رسوبی و دیاژنز در پتانسیل توسعه کارست در سازند تیرگان در غرب کپه‌داغ (شمال‌شرق بجنورد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

10.22084/psj.2021.21764.1240

فیروز شکیبا؛ غلامحسین کرمی؛ عزیزالله طاهری


9. بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های شهرستان فریدون شهر، استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

10.22084/psj.2021.22337.1249

رامین ساریخانی؛ امین جمشیدی؛ شیرین بهرامی؛ آرتیمس قاسمی دهنوی


10. بررسی زیست چینه نگاری، رخساره و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش های رشتالو و خارتو، فارس نیمه ساحلی، زاگرس، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

10.22084/psj.2021.22084.1247

بهزاد پرنیان؛ وحید احمدی؛ حمزه ساروئی؛ محمد بهرامی