دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. کاربرد زنجیره مارکوف در تفسیر توالیهای رسوبی جهت ارائه مدل ایکنولوژیکی نهشته‌های کربناته سازند مبارک (البرز مرکزی و شرقی، شمال ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

10.22084/psj.2019.18599.1197

یعقوب نصیری؛ ارام بایت گل؛ اسدالله محبوبی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ حسین مصدق


3. ارزیابی ژئوشیمی آلی نهشته های سازند گرو با استفاده از داده های حاصل از پیرولیز راک-اول در مناطق باختر خرم آباد و شمال باختر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

10.22084/psj.2019.3052

شکوفه موری؛ ایرج مغفوری مقدم؛ بهروز رفیعی؛ مصطفی صداقت نیا