دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تفسیر ساختاری، دیاژنز و محیط رسوبی سازند گچساران با تاکید بر توالی بخش 1 این سازند در میدان نفتی گچساران، فروافتادگی دزفول جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

10.22084/psj.2020.22071.1245

محسن لیاقت؛ محمدحسین آدابی؛ محمد رضا نورائی نژاد؛ احسان اقبال پور


2. علل تولید گاز متان و دی اکسید کربن در تونل انتقال آب نوسود- استان کرمانشاه با استفاده از ارزیابی های ژئوشیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

10.22084/psj.2020.3494

بهروز رفیعی؛ حسن محسنی؛ مصطفی صداقت نیا؛ حامد مرادی باغچه‌میشه


3. ریز رخساره ­ها، محیط رسوبی و زیست چینه نگاری سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونی، در منطقۀ فارس (حوضه زاگرس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.22084/psj.2020.21521.1237

یداله عظام پناه؛ رضا منصف؛ وحید احمدی


4. نگرشی بر ویژگی های بافتی و کانی شناسی رسوبات دریاچه دشت ارژن، استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

10.22084/psj.2020.3516

طاهره متولی زاهد؛ پیمان رضائی؛ رضوان زارع زاده


5. ویژگی های رسوب شناختی پلایای جنوب گلباف کرمان و تاثیر آن بر تشکیل و تکامل بدلند شبه کارستی در این منطقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22084/psj.2020.3547

احمد عباس نژاد؛ بهنام عباس نژاد


7. تاثیر کانی‌های رسی بر مهاجرت اولیه هیدروکربن در سنگ منشا پابده، میدان نفتی کرنج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22084/psj.2020.3552

فاطمه صابری؛ محبوبه حسینی برزی؛ علی اپرا


8. پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند پادها در برش آسو، بلوک لوت، شرق ایران مرکزی: کاربردی برای تحلیل خاستگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

10.22084/psj.2020.21935.1242

یعقوب نصیری؛ صدیقه زیرجانی زاده؛ سید خلیل فروزنده؛ سمیرا تقدیسی نیک بخت؛ مصطفی صداقت نیا


9. رهیافت های جدید در بررسی تطبیقی نتایج دانه بندی لیزری و هیدرومتری رسوبات ریز دانه (مطالعه موردی : لس های استان گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

10.22084/psj.2020.3615

آرش امینی؛ سمیه قندهاری؛ حامد رضایی


10. بررسی منشا سولفید هیدروژن در یکی از میادین گازی جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

10.22084/psj.2020.3625

امیر کریمیان طرقبه؛ محمد رضا قربانی؛ عظیم کلانتری اصل؛ محمد قاسم اکبری فرد