دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

چینه نگاری زیستی، ریزرخساره و محیط رسوبی سازند تله‌زنگ در شمال پهنۀ لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.22084/psj.2023.27240.1378

حمید رضا جعفری زاده؛ ایرج مغفوری مقدم؛ محسن آل علی؛ زهرا ملکی


پتروگرافی و ژئوشیمی نهشته‌های سیلیسی‌آواری برش آرک (پالئوسن فوقانی- ائوسن زیرین)، شمال غرب بیرجند، شاهدی بر جایگاه زمین‌ساختی و سنگ‌شناسی خاستگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22084/psj.2023.26861.1372

مریم مرتضوی مهریزی؛ فریده ملک محمدی فرادنبه؛ محمود رضا هیهات


بررسی اثرات مونسون بر مشخصه های بافتی رسوبات بخش ایرانی فلات قاره شمال دریای عمان (خلیج چابهار تا پسابندر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22084/psj.2023.27646.1391

محمد آفرین؛ پیمان رضائی؛ محمدعلی حمزه؛ سیده اکرم جویباری


اعتبارسنجی استفاده از الگوریتم های زمین‌آماری تصادفی در مدل‌سازی رخساره‌ الکتریکی در مخزن سروک یکی از میادین نفتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22084/psj.2023.27007.1374

احمد رضا ربانی؛ ولی مهدی پور؛ علی کدخدایی؛ محسن شوراب؛ هومن کرکوتی


ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی رسوبات تریاس زیرین سازند الیکا در برش زال، ناحیه جلفا، شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22084/psj.2023.27892.1398

سکینه عارفی فرد؛ سیما شاهین فر


مطالعه ریزرخساره ها، دیاژنز و ارزیابی کیفیت مخزنی سازند دالان (پرمین پسین) در میدان گازی کیش_ جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22084/psj.2023.28491.1416

مجتبی آورند؛ کاظم شعبانی گورجی؛ شهرام حبیبی مود