دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، خرداد 1395، صفحه 1-123 
ژئوشیمی عنصری و ایزوتوپی سازند بهرام (دونین میانی-بالایی) در شرق ایران

صفحه 32-49

10.22084/psj.2016.1620

مهدی حسین آبادی؛ غلامرضا میراب شبستری؛ اسداله محبوبی؛ احمد معتمد


بررسی شواهد رسوب‌شناسی رویداد سونامی در کرانه‌های مکران، بلوچستان

صفحه 82-100

10.22084/psj.2016.1662

مریم حق‌بین؛ خلیل رضایی؛ مجید بیات؛ بهروز رفیعی؛ عبدالرضا هاشمی قاسم آبادی