دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، آذر 1395، صفحه 1-109