کلیدواژه‌ها = رخساره
تلفیق مطالعات پتروگرافی و پتروفیزیکی به منظور ارزیابی کیفیت مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین واقع در شرق خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

10.22084/psj.2024.29355.1435

فرزاد نادری قمبوانی؛ حمزه مهرابی؛ سید محمد زمان زاده


تاثیرات محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان قلعه‌نار، فروافتادگی دزفول

دوره 6، شماره 11، مرداد 1397، صفحه 15-34

10.22084/psj.2018.13707.1148

حسین رحیم پور بناب؛ عایشه سلمانی؛ محسن رنجبران؛ سید محسن آل علی


زون بندی و تعیین گونه های سنگی مخزن بنگستان براساس بررسی های رسوب شناختی و پتروفیزیکی در میدان سرکان

دوره 2، شماره 4، آذر 1393، صفحه 50-74

مرصاد معینی؛ حسین رحیم پور بناب؛ وحید توکلی؛ مهران مرادپور؛ سعید معدنی پور؛ حسین رضا پناه


ریزرخساره ها و محیط رسوبی توالی پرمین بالایی منطقه زال- جنوب غرب جلفا

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 38-50

مصطفی یوسفی راد؛ توران خاموشی


بررسی سرشاخه های باختری رودخانه قره چای براساس نوع رودخانه و رخساره های رسوبی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 71-86

سعید خدابخش؛ حسن محسنی؛ مژگان حسام زاده؛ ملیحه مهاجروطن؛ لیلا کرم الهی